Hàm stristr() PHP sử dụng như thế nào ?

Trong lập trình, khi làm việc với xử lí chuỗi, hàm stristr() PHP là một trong những hàm thông dụng và cần thiết. Đặc biệt, hàm stristr() là một hàm binary-safe function, có nghĩa là nó có thể được thực hiện trên tệp nhị phân mà không ảnh hưởng đến nội dung của tệp. Ngoài ra, hàm này còn là một hàm case-insensitive function, có nghĩa là nó không phân biệt chữ hoa và chữ thường khi tìm kiếm chuỗi trong chuỗi khác. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về hàm stristr() PHP và cung cấp cho bạn những ví dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm này.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm stristr() PHP Là gì

Hàm stristr() PHP là một hàm xử lý chuỗi trong PHP. Nó được sử dụng để tìm kiếm vị trí đầu tiên xuất hiện của một chuỗi trong một chuỗi khác. Sau đó, nó trả về phần còn lại của chuỗi nếu chuỗi được tìm thấy. Nếu chuỗi không được tìm thấy, hàm stristr() PHP sẽ trả về giá trị FALSE.

Cú pháp

Cú pháp cho hàm stristr() PHP là:

stristr(string $string, mixed $search, bool $before_search = false): string|false

Trong đó:

 • $string (bắt buộc) : chuỗi chính mà bạn muốn tìm kiếm.
 • $search (bắt buộc) : chuỗi con mà bạn muốn tìm kiếm trong $string. Nếu có số hoặc giá trị nguyên thay vì chuỗi, nó sẽ sử dụng nó như một giá trị ASCII.
 • $before_search(không bắt buộc) : giá trị boolean mặc định là false. Nếu đặt nó thành true, hàm sẽ trả về phần của chuỗi trước lần xuất hiện đầu tiên của $search.

Tham số

Các tham số cần thiết cho hàm stristr() PHP gồm $string và $search. Nếu $before_search được chỉ định, nó cũng là một tham số.

Giá trị trả về

Hàm stristr() trả về phần còn lại của chuỗi (bắt đầu từ điểm khớp), hoặc nó sẽ trả về FALSE nếu chuỗi mà chúng ta đang tìm kiếm không được tìm thấy.

Technical Details

Hàm stristr() được hỗ trợ bởi PHP 4 và các phiên bản sau đó. Trong PHP 5.3, tham số $before_search đã được thêm vào hàm này. Ngoài ra, hàm này cũng là một hàm binary-safe function, có nghĩa là nó có thể được thực hiện trên tệp nhị phân mà không ảnh hưởng đến nội dung của tệp.

Ví dụ triển khai

Dưới đây là một số ví dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm stristr() trong chương trình PHP.

 1. Tìm kiếm chuỗi con “javatpoint” trong chuỗi “PHP stristr() Function – javatpoint”. php$string = "PHP stristr() Function - javatpoint"; $search => ```php $search = "javatpoint"; $result = stristr($string, $search); echo $result; // javatpoint
 2. Tìm kiếm chuỗi con “JAVATPOINT” trong chuỗi “PHP stristr() Function – javatpoint”. php$string = "PHP stristr() Function - javatpoint"; $search = "JAVATPOINT"; $result = stristr($string, $search); echo $result; // javatpoint
 3. Tìm kiếm chuỗi con “function” trong chuỗi “PHP stristr() Function – javatpoint”. php$string = "PHP stristr() Function - javatpoint"; $search = "function"; $result = stristr($string, $search); echo $result; // Function - javatpoint
 4. Sử dụng tham số $before_search để trả về phần của chuỗi trước lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi tìm kiếm. php$string = "PHP stristr() Function - javatpoint"; $search = "function"; $result = stristr($string, $search, true); echo $result; // PHP stristr()

Lưu ý: Hàm var_dump() cũng sẽ in ra kết quả số ký tự bao gồm khoảng trắng và kiểu trả về của nó. Ví dụ: giá trị false là một giá trị Boolean trong khi số ký tự được trả về bởi hàm stristr() có kiểu chuỗi. Lệnh echo không hiển thị các thông tin này.

Cách triển khai hàm stristr() PHP

Hàm stristr() PHP được sử dụng để tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi khác, không phân biệt chữ hoa chữ thường. Hàm này trả về một chuỗi là phần của chuỗi chứa chuỗi được tìm thấy, hoặc false nếu chuỗi không được tìm thấy.

Hàm stristr() có ba đối số:

 • haystack: Chuỗi cần được tìm kiếm.
 • needle: Chuỗi cần được tìm thấy.
 • before_search: Vị trí bắt đầu tìm kiếm trong chuỗi.

Ví dụ:

$haystack = "Hello World";
$needle = "World";

// Tìm kiếm chuỗi "World" trong chuỗi "Hello World"
$result = stristr($haystack, $needle);

// In ra kết quả
echo $result;

Kết quả của đoạn code trên sẽ là:

World

Điều này có nghĩa là chuỗi “World” được tìm thấy trong chuỗi “Hello World” và trả về chuỗi “World”.

Hàm stristr() là một hàm binary-safe, nghĩa là nó có thể tìm kiếm các chuỗi bất kể chúng được lưu trữ theo cách nào.

Dưới đây là một số ví dụ về cách triển khai hàm stristr():

// Tìm kiếm chuỗi không phân biệt chữ hoa chữ thường
stristr("Hello World", "world"); // World

// Tìm kiếm chuỗi, bắt đầu từ vị trí thứ 2
stristr("Hello World", "World", 2); // World

// Tìm kiếm chuỗi, nhưng không phân biệt chữ hoa chữ thường, bắt đầu từ vị trí thứ 2
stristr("Hello World", "world", 2); // World

Để tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi khác, không phân biệt chữ hoa chữ thường, bạn có thể sử dụng hàm stristr().

Ưu và Nhược điểm Hàm stristr() PHP

Ưu điểm:

 • Hỗ trợ tìm kiếm chuỗi con theo không phân biệt chữ hoa/thường.
 • Là một hàm binary-safe function, có thể được thực hiện trên tệp nhị phân mà không ảnh hưởng đến nội dung của tệp.

Nhược điểm:

 • Chỉ trả về phần còn lại của chuỗi bắt đầu từ vị trí khớp đầu tiên của chuỗi con trong chuỗi chính.
 • Nếu bạn muốn tìm kiếm chuỗi con xuất hiện nhiều lần trong chuỗi chính thì bạn cần sử dụng các hàm khác.

Lời khuyên Hàm stristr() PHP

Nếu bạn cần tìm kiếm chuỗi con theo không phân biệt chữ hoa/thường và tìm kiếm trên các tệp nhị phân, hãy sử dụng hàm stristr() trong chương trình PHP của bạn. Ngoài ra, nếu bạn cần tìm kiếm chuỗi con xuất hiện nhiều lần trong chuỗi chính thì bạn có thể sử dụng các hàm khác như preg_match_all() hoặc substr_count().

Kết luận

Trong bài viết này chúng ta đã tìm hiểu về hàm stristr() PHP, một hàm rất hữu ích trong việc xử lý chuỗi. Hàm này cho phép chúng ta tìm kiếm chuỗi con trong chuỗi chính theo không phân biệt chữ hoa/thường và cũng có thể được sử dụng trên các tệp nhị phân. Tuy nhiên, nó chỉ trả về phần còn lại của chuỗi bắt đầu từ vị trí khớp đầu tiên của chuỗi con trong chuỗi chính. Nếu bạn muốn tìm kiếm chuỗi con xuất hiện nhiều lần trong chuỗi chính thì bạn cần sử dụng các hàm khác. 

Hàm stristr() PHP là gì?

Hàm stristr() là một hàm xử lý chuỗi trong PHP. Nó được sử dụng để tìm kiếm vị trí đầu tiên xuất hiện của một chuỗi trong một chuỗi khác.

Hàm stristr() PHP có phân biệt chữ hoa và chữ thường không?

Không, hàm stristr() không phân biệt chữ hoa và chữ thường khi tìm kiếm chuỗi trong chuỗi khác.

Hàm stristr() có hỗ trợ tìm kiếm trên các tệp nhị phân không?

Có, hàm stristr() là một hàm binary-safe function, có thể được thực hiện trên tệp nhị phân mà không ảnh hưởng đến nội dung của tệp.

Hàm stristr() PHP trả về giá trị gì nếu chuỗi tiếm không được tìm thấy?

Nếu chuỗi tìm kiếm không được tìm thấy, hàm stristr() sẽ trả về giá trị FALSE.

Tôi có cần sử dụng tham số $before_search khi sử dụng hàm stristr() không?

Tham số $before_search là tùy chọn và mặc định là false. Nếu bạn muốn trả về phần của chuỗi trước lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi tìm kiếm, bạn có thể sử dụng tham số này.