Hàm str_rot13() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm str_rot13() là một hàm tích hợp sẵn trong PHP. Hàm này được sử dụng để thực hiện mã hóa ROT12 trên chuỗi. Hàm này mã hóa dịch chuyển mỗi ký tự 13 vị trí trong bảng chữ cái trong khi các ký tự số và phi chữ cái không bị ảnh hưởng.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm str_rot13() PHP

Hàm str_rot13() PHP là một hàm mã hóa chuỗi được tích hợp sẵn trong PHP. Nó mã hóa chuỗi bằng cách dịch chuyển mỗi ký tự 13 vị trí trong bảng chữ cái, giữ nguyên các ký tự số và phi chữ cái không bị ảnh hưởng.

Hàm str_rot13() PHP là một hàm mã hóa chuỗi được tích hợp sẵn trong PHP. Nó được sử dụng để thực hiện mã hóa ROT12 trên chuỗi. Hàm này mã hóa dịch chuyển mỗi ký tự 13 vị trí trong bảng chữ cái trong khi các ký tự số và phi chữ cái không bị ảnh hưởng. Hàm này có thể được sử dụng để mã hóa và giải mã các thông tin nhạy cảm.

Hướng dẫn Hàm str_rot13() PHP

Cú pháp của hàm str_rot13() PHP như sau:

string str_rot13( string $string )

Trong đó:

 • string là chuỗi cần mã hóa.

Hàm này sẽ trả về chuỗi đã được mã hóa. Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng hàm str_rot13() PHP:

Ví dụ 1

<?php
$string = "Hello PHP";
echo "Before using str_rot13() function: " . $string . "<br>";
$string_rot13 = str_rot13($string);
echo "After using str_rot13() function: " . $string_rot13;
?>

Output:

Before using str_rot13() function: Hello PHP
After using str_rot13() function: Uryyb CUC

Ví dụ 2

<?php
$string = "Uryyb CUC";
echo "Before using str_rot13() function: " . $string . "<br>";
$string_rot13 = str_rot13($string);
echo "After using str_rot13() function: " . $string_rot13;
?>

Output:

Before using str_rot13() function: Uryyb CUC
After using str_rot13() function: Hello PHP

Ví dụ 3

<?php
$string1 = "Hello PHP";
$string2 = "Hello PHP";
echo "Both strings are equal: ";
if (str_rot13($string1) == str_rot13($string2)) {
  echo "Yes";
} else {
  echo"No";
}
?>

Output:

Both strings are equal: Yes

Cách triển khai hàm str_rot13() PHP

Hàm str_rot13() trong PHP được sử dụng để mã hóa và giải mã một chuỗi bằng thuật toán ROT13. Thuật toán ROT13 là một thuật toán mã hóa đơn giản chỉ dịch chuyển mỗi ký tự trong chuỗi 13 vị trí trong bảng chữ cái.

Cú pháp của hàm str_rot13() như sau:

str_rot13(
 string $str
)

Trong đó:

 • str: Chuỗi cần được mã hóa hoặc giải mã.

Ví dụ:

$str = "Hello world!";

// Mã hóa chuỗi bằng thuật toán ROT13
$new_str = str_rot13($str);

// Kết quả: Uryyb jbeyq!

// Giải mã chuỗi đã mã hóa
$new_str = str_rot13($new_str);

// Kết quả: Hello world!

Triển khai hàm str_rot13() PHP bằng vòng lặp

Chúng ta có thể tự triển khai hàm str_rot13() bằng cách duyệt qua chuỗi và dịch chuyển mỗi ký tự 13 vị trí trong bảng chữ cái. Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm này:

function str_rot13(string $str) {
 $new_str = "";

 for ($i = 0; $i < strlen($str); $i++) {
  $char = $str[$i];

  // Kiểm tra xem ký tự có phải là chữ cái không
  if (ctype_alpha($char)) {
   // Chuyển đổi ký tự sang mã ASCII
   $ascii_code = ord($char);

   // Dịch chuyển ký tự 13 vị trí trong bảng chữ cái
   $new_ascii_code = $ascii_code + 13;

   // Chuyển đổi ký tự mã ASCII trở lại thành ký tự
   $new_char = chr($new_ascii_code);
  } else {
   // Giữ nguyên ký tự
   $new_char = $char;
  }

  $new_str .= $new_char;
 }

 return $new_str;
}

// Sử dụng hàm str_rot13() đã triển khai
$str = "Hello world!";
$new_str = str_rot13($str);

// Kết quả: Uryyb jbeyq!

Cách triển khai này đơn giản nhưng hiệu quả. Tuy nhiên, nó có thể không hiệu quả nếu chuỗi str rất dài. Trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng các phương thức khác hiệu quả hơn, chẳng hạn như sử dụng hàm chr()ord() để chuyển đổi trực tiếp các ký tự trong chuỗi sang mã ASCII.

Triển khai hàm str_rot13() PHP bằng bảng chữ cái

Chúng ta cũng có thể triển khai hàm str_rot13() bằng cách sử dụng bảng chữ cái. Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm này:

function str_rot13(string $str) {
 $alphabet = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
 $rot13_alphabet = "NOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMnopqrstuvwxyzabcdefghijklm";

 $new_str = "";

 for ($i = 0; $i < strlen($str); $i++) {
  $char = $str[$i];

  // Tìm vị trí của ký tự trong bảng chữ cái
  $position = array_search($char, $alphabet);

  // Nếu ký tự được tìm thấy
  if ($position !== false) {
   // Chuyển đổi ký tự sang ký tự mã hóa
   $new_char = $rot13_alphabet[$position];
  } else {
   // Giữ nguyên ký tự
   $new_char = $char;
  }

  $new_str .= $new_char;
 }

 return $new_str;
}

// Sử dụng hàm str_rot13() đã triển khai
$str = "Hello world!";
$new_str = str_rot13($str);

// Kết quả: Uryyb jbeyq!

Cách triển khai này hiệu quả hơn cách triển khai bằng vòng lặp vì nó không cần duyệt qua toàn bộ bảng chữ cái để tìm vị trí của ký tự.

Ưu và Nhược điểm Hàm str_rot13() PHP

Ưu điểm

 • Được sử dụng để mã hóa và giải mã các thông tin nhạy cảm.
 • Tích hợp sẵn trong PHP.

Nhược điểm

 • Mã hóa không mạnh mẽ đối với các cuộc tấn công hiện đại.
 • Chỉ có thể được sử dụng cho các chuỗi bình thường, không phải là các loại dữ liệu khác như hình ảnh hoặc âm thanh.

Lời khuyên Hàm str_rot13() PHP

Hàm str_rot13() PHP là một công cụ mã hóa chuỗi đơn giản và tiện lợi. Tuy nhiên, nó không phải là phương pháp an toàn nhất để bảo m ặt thông tin nhạy cảm. Vì vậy, khi sử dụng hàm này, bạn nên kết hợp nó với các phương pháp mã hóa khác để đảm bảo an toàn thông tin.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu về hàm str_rot13() PHP, điều đó cũng giúp bạn hiểu về cú pháp và ví dụ cụ thể của hàm. Bạn cũng đã biết được ưu và nhược điểm của hàm và những lời khuyên khi sử dụng nó. Hy vọng rằng thông tin trong bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong công việc và học tập của mình. 

Tại sao lại sử dụng hàm str_rot13() PHP?

Hàm str_rot13() được sử dụng để mã hóa và giải mã các thông tin nhạy cảm.

Hàm str_rot13() PHP có tính năng gì?

Hàm str_rot13() mã hóa chuỗi bằng cách dịch chuyển mỗi ký tự 13 vị trí trong bảng chữ cái, giữ nguyên các ký tự số và phi chữ cái không bị ảnh hưởng.

Cú pháp của hàm str_rot13() như thế nào?

Cú pháp của hàm str_rot13() như sau:string str_rot13( string $string )

Hàm str_rot13() có hiệu quả trong việc bảo vệ thông tin không?

Hàm str_rot13() có khả năng mã hóa chuỗi, tuy nhiên, nó không phải là phương pháp an toàn nhất để bảo vệ thông tin.

Hàm str_rot13() có được tích hợp sẵn trong PHP hay không?

Có, hàm str_rot13() là một hàm tích hợp sẵn trong PHP.