Hàm str_replace() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm str_replace() là một trong những hàm được tích hợp sẵn trong PHP. Hàm này cho phép thay thế các ký tự hoặc chuỗi bằng các ký tự hoặc chuỗi khác trong một chuỗi nào đó.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về hàm str_replace() PHP, cùng với cách sử dụng và các ưu và nhược điểm của hàm này.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan về Hàm str_replace() PHP

Hàm str_replace() PHP có thể được sử dụng để thay thế các ký tự hoặc chuỗi bằng các ký tự hoặc chuỗi khác trong một chuỗi. Đây là một trong những hàm được sử dụng rộng rãi nhất trong lập trình web PHP.

Hàm str_replace() có thể được sử dụng để thay thế các ký tự hoặc chuỗi bằng các ký tự hoặc chuỗi khác trong một chuỗi nào đó. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn thay đổi một số ký tự hoặc chuỗi trong một chuỗi lớn.

Hướng dẫn sử dụng Hàm str_replace() PHP

Hàm str_replace() PHP là một hàm built-in (sẵn có) cho phép thay thế các ký tự hoặc chuỗi bằng các ký tự hoặc chuỗi khác trong một chuỗi nào đó.

Hàm này có thể được sử dụng để thay thế tất cả các trường hợp của một chuỗi nhất định bằng một chuỗi khác. Nó có thể được sử dụng để thực hiện thay thế theo kiểu phân biệt chữ hoa và chữ thường, hoặc không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Cú pháp

Cú pháp của hàm str_replace() PHP được mô tả dưới đây, với bốn tham số sau:

str_replace($search, $replace, $string, $count)
 • Tham số 1 ($search): Chuỗi hoặc mảng giá trị cần được thay thế.
 • Tham số 2 ($replace): Chuỗi hoặc mảng giá trị mới sẽ thay thế $search.
 • Tham số 3 ($string): Chuỗi mà chúng ta muốn thực hiện thay thế.
 • Tham số 4 (tùy chọn) ($count): Số lượng thay thế được thực hiện. Đây là một biến số nguyên.

Tham số

Hàm str_replace() PHP có bốn tham số, ba tham số là bắt buộc và một tham số là tùy chọn. Các tham số này được miêu tả dưới đây:

 1. Tham số 1 ($search): Chuỗi hoặc mảng giá trị cần được thay thế.
 2. Tham số 2 ($replace): Chuỗi hoặc mảng giá trị mới sẽ thay thế $search.
 3. Tham số 3 ($string): Chuỗi mà chúng ta muốn thực hiện thay thế.
 4. Tham số 4 (tùy chọn) ($count): Số lượng thay thế được thực hiện. Đây là một biến số nguyên.

Giá trị trả về

Hàm str_replace() trả về một chuỗi hoặc một mảng với các giá trị đã được thay thế.

Chi tiết kỹ thuật

 • Hàm str _replace() được hỗ trợ bởi phiên bản PHP từ 4.0 trở lên.
 • Tham số $count đã được bao gồm trong PHP 5.0.
 • Nếu chuỗi cần tìm kiếm là một mảng, hàm str_replace() sẽ trả về một mảng.
 • Nếu cả tham số $search và $replace là các mảng và số phần tử của mảng $replace ít hơn số phần tử của mảng $search, thì một chuỗi rỗng sẽ được sử dụng để thay thế.
 • Nếu tham số $search là một mảng, nhưng $replace là một chuỗi, thì chuỗi thay thế sẽ được sử dụng cho mỗi giá trị tìm kiếm.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách sử dụng hàm str_replace() PHP:

<?php
  $string = "Chào mừng đến với laptrinhvien";
  echo str_replace("laptrinhvien", "website", $string);
?>

Kết quả sẽ là: Chào mừng đến với website

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm str_replace() để thay thế chuỗi “laptrinhvien” bằng chuỗi “website”.

Note: Chúng ta có thể truyền trực tiếp giá trị của biến $search và $replace vào hàm str_replace().

Cách triển khai hàm str_replace() PHP

Hàm str_replace() trong PHP được sử dụng để thay thế tất cả các lần xuất hiện của một chuỗi trong một chuỗi khác bằng một chuỗi khác.

Cú pháp của hàm str_replace() như sau:

str_replace(
 string $search,
 string $replace,
 string $subject,
 int $count = null
)

Trong đó:

 • search: Chuỗi cần được thay thế.
 • replace: Chuỗi được sử dụng để thay thế search.
 • subject: Chuỗi chứa search.
 • count: Số lần thay thế search. Nếu không được chỉ định, hàm sẽ trả về một chuỗi mới.

Ví dụ:

$str = "Hello world! Hello world! Hello world!";

// Thay thế tất cả các lần xuất hiện của "Hello" bằng "Goodbye"
$new_str = str_replace("Hello", "Goodbye", $str);

// Kết quả: Goodbye world! Goodbye world! Goodbye world!

Hàm str_replace() có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như:

 • Loại bỏ các từ hoặc cụm từ khỏi một chuỗi.
 • Thay đổi định dạng của một chuỗi.
 • Tạo các chuỗi mới từ các chuỗi hiện có.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm str_replace():

// Loại bỏ các từ hoặc cụm từ khỏi một chuỗi
$str = "This is a string with some words.";

// Thay thế "some words" bằng ""
$new_str = str_replace("some words", "", $str);

// Kết quả: This is a string .

// Thay đổi định dạng của một chuỗi
$str = "Hello, world!";

// Thay thế "Hello" bằng "Goodbye" và "world" bằng "world!"
$new_str = str_replace("Hello", "Goodbye", $str);
$new_str = str_replace("world", "world!", $new_str);

// Kết quả: Goodbye, world!

// Tạo các chuỗi mới từ các chuỗi hiện có
$str1 = "Hello";
$str2 = "world";

// Tạo chuỗi "Hello world"
$new_str = str_replace("$str1", "$str2", "$str1 world");

// Kết quả: Hello world

Triển khai hàm str_replace() bằng cách duyệt qua chuỗi

Chúng ta có thể tự triển khai hàm str_replace() bằng cách duyệt qua chuỗi và thay thế tất cả các lần xuất hiện của search bằng replace. Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm này:

function str_replace(string $search, string $replace, string $subject) {
 $new_str = "";
 $pos = 0;

 while (true) {
  $pos = strpos($subject, $search, $pos);
  if ($pos === false) {
   break;
  }

  $new_str .= substr($subject, 0, $pos);
  $new_str .= $replace;
  $pos += strlen($search);
 }

 $new_str .= substr($subject, $pos);

 return $new_str;
}

// Sử dụng hàm str_replace() đã triển khai
$str = "Hello world! Hello world! Hello world!";
$new_str = str_replace("Hello", "Goodbye", $str);

// Kết quả: Goodbye world! Goodbye world! Goodbye world!

Cách triển khai này đơn giản nhưng hiệu quả. Tuy nhiên, nó có thể không hiệu quả nếu chuỗi subject rất dài. Trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng các phương thức khác hiệu quả hơn, chẳng hạn như sử dụng hàm preg_replace().

Ưu và Nhược điểm của Hàm str_replace() PHP

Ưu điểm của hàm str_replace() PHP:

 1. Cho phép thay thế chuỗi hoặc ký tự bằng chuỗi hoặc ký tự khác trong một chuỗi.
 2. Đầy đủ các thông số để tùy chỉnh trong quá trình thay thế.
 3. Hỗ trợ thay thế chuỗi theo kiểu phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Nhược điểm của hàm str_replace() PHP:

 1. Không hỗ trợ tìm kiếm đa dạng với các biểu thức chính quy (regular expressions).
 2. Tốn nhiều bộ nhớ khi xử lý chuỗi lớn.
 3. Chỉ thực hiện việc thay thế nếu có sự xuất hiện của chuỗi cần tìm kiếm, không thay thế toàn bộ chuỗi.

Lời khuyên khi sử dụng Hàm str_replace() PHP

Dưới đây là một số lời khuyên cho bạn khi sử dụng hàm str_replace() PHP:

 1. Sử dụng hàm này trong các tình huống cần thay thế đơn giản và không yêu cầu sử dụng biểu thức chính quy.
 2. Không sử dụng hàm này cho các chuỗi lớn, vì nó sẽ tốn nhiều bộ nhớ và làm giảm hiệu suất.
 3. Tránh tìm kiếm các chuỗi rỗng, vì điều này có thể làm hàm str_replace() hoạt động không chính xác.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm str_replace() PHP, cách sử dụng và cách áp dụng nó để thực hiện thay thế các chuỗi hoặc ký tự trong một chuỗi. Chúng ta cũng đã biết được ưu và nhược điểm của hàm này, cùng với các lời khuyên để sử dụng nó hiệu quả. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình lập trình web PHP của mình. 

1. Hàm str_replace() PHP có hỗ trợ biểu thức chính quy hay không?

Không, hàm str_replace() không hỗ trợ biểu thức chính quy.

2. Hàm str_replace() có thực hiện việc thay thế toàn bộ chuỗi không?

Không, hàm str_replace() chỉ thực hiện việc thay thế nếu có sự xuất hiện của chuỗi cần tìm kiếm.

3.Có thể sử dụng hàm str_replace() PHP để thay thế các ký tự đặc biệt trong chuỗi được không?

Có, bạn có thể sử dụng hàm str_replace() để thay thế các ký tự đặc biệt trong chuỗi.

4. Hàm str_replace() PHP có tốn nhiều bộ nhớ khi xử lý chuỗi lớn hay không?

Có, hàm str_replace() có thể tốn nhiều bộ nhớ khi xử lý chuỗi lớn.

5. Có bao nhiêu tham số trong hàm str_replace()?

Hàm str_replace() có bốn tham số, ba tham số là bắt buộc và một tham số là tùy chọn.