Hàm str_pad() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm str_pad() là một trong những hàm được tích hợp sẵn trong PHP. Với hàm này, bạn có thể tạo ra một chuỗi mới với độ dài xác định và các ký tự được đặt ở bên trái hoặc bên phải của chuỗi gốc.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn về cách sử dụng hàm str_pad() PHP. Bạn sẽ hiểu rõ cú pháp, ưu và nhược điểm của hàm, cùng với một số ví dụ minh họa để giúp bạn hiểu rõ hơn.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm str_pad() PHP Là gì?

Hàm str_pad() PHP là một trong những hàm được sử dụng phổ biến nhất trong PHP. Khi sử dụng hàm này, bạn có thể tạo ra một chuỗi mới với độ dài xác định và thêm vào các ký tự tùy ý ở bên trái hoặc bên phải chuỗi gốc.

Hàm này có cú pháp đơn giản và rất dễ sử dụng, với các tham số cần thiết gồm chuỗi ban đầu, độ dài chuỗi mới, chuỗi ký tự cần thêm vào, và hướng thêm ký tự (bên trái, bên phải hoặc cả hai bên).

Cú pháp:

Cú pháp của hàm str_pad() PHP như sau:

str_pad(string $input, int $pad_length, string $pad_string [, int $pad_type = STR_PAD_RIGHT ] ) : string

Trong đó:

 • $input: Chuỗi ban đầu.
 • $pad_length: Độ dài chuỗi mới.
 • $pad_string: Chuỗi ký tự được thêm vào.
 • $pad_type: Hướng thêm ký tự (giá trị mặc định là STR_PAD_RIGHT).
 • string: Chuỗi kết quả.

Một điều quan trọng cần lưu ý khi sử dụng hàm str_pad() PHP là chuỗi ký tự cần thêm vào ($pad_string) có thể bị rút ngắn nếu độ dài của chuỗi này không chia hết cho độ dài chuỗi mới ($pad_length).

Ví dụ, nếu bạn muốn tạo ra một chuỗi mới với độ dài là 5 và thêm vào ký tự “abc” vào bên trái chuỗi ban đầu, kết quả sẽ là chuỗi “abcab”.

Nếu bạn không chỉ định hướng thêm ký tự ($pad_type), thì giá trị mặc định sẽ là STR_PAD_RIGHT, nghĩa là ký tự được thêm vào ở bên phải chuỗi mới.

Ví dụ 1

Hãy xem một số ví dụ về cách sử dụng hàm str_pad() PHP:

$input = "Hello Laptrinhvien";
$new_string = str_pad($input, 30, ".");
echo "Your string is: $input<br>";
echo "By using str_pad() function;$new_string";

Kết quả hiển thị trên trang web sẽ là:

Your string is: Hello Laptrinhvien
By using str_pad() function;Hello Laptrinhvien.............

Trong ví dụ này, hàm str_pad() PHP đã tạo ra một chuỗi mới với độ dài là 30 và thêm vào dấu chấm (.) ở bên phải chu ỗi ban đầu để tạo ra chuỗi mới.

Ví dụ 2

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem ví dụ thứ hai:

$input = "Laptrinhvien";
$new_string = str_pad($input, 20, ".");
echo "Your string is: $input<br>";
echo "By using str_pad() function:$new_string";

Kết quả hiển thị trên trang web sẽ là:

Your string is: Javatpoint
By using str_pad() function:Laptrinhvien...........

Trong ví dụ này, hàm str_pad() đã tạo ra một chuỗi mới với độ dài là 20 và thêm vào dấu chấm (.) ở bên phải chuỗi ban đầu.

Ví dụ 3

Tiếp theo là ví dụ thứ ba:

$input = "Hello Laptrinhvien";
$new_string = str_pad($input, 30, ".", STR_PAD_LEFT);
echo "Your string is: $input<br>";
echo "By using str_pad() function:$new_string";

Kết quả hiển thị trên trang web sẽ là:

Your string is: Hello Javatpoint
By using str_pad() function:............Hello Laptrinhvien

Trong ví dụ này, hàm str_pad() PHP đã tạo ra một chuỗi mới với độ dài là 30 và thêm vào dấu chấm (.) ở bên trái chuỗi ban đầu.

Ví dụ 4

Tiếp theo là ví dụ thứ tư:

$input = "Laptrinhvien";
$new_string = str_pad($input, 30, ".", STR_PAD_BOTH);
echo "Your string is: $input<br>";
echo "By using str_pad() function:$new_string";

Kết quả hiển thị trên trang web sẽ là:

Your string is: Javatpoint
By using str_pad() function:........Laptrinhvien.........

Trong ví dụ này, hàm str_pad() PHP đã tạo ra một chuỗi mới với độ dài là 30 và thêm vào dấu chấm (.) ở cả hai bên của chuỗi ban đầu.

Ví dụ 5

Cuối cùng là ví dụ thứ năm:

$input = "Hello Laptrinhvien";
$new_string = str_pad($input, 20, ".", STR_PAD_RIGHT);
$new_string = str_pad($new_string, 25, ".");
echo "Your string is: $input<br>";
echo "By using str_pad() function:$new_string";

Kết quả hiển thị trên trang web sẽ là:

Your string is: Hello Javatpoint
By using str_pad() function:Hello Laptrinhvien.......

Trong ví dụ này, hàm str_pad() PHP đã tạo ra một chuỗi mới với độ dài là 20, thêm vào dấu chấm (.) ở bên phải chuỗi ban đầu. Sau đó, hàm được gọi lần nữa để tạo ra một chuỗi mới có độ dài là 25 và thêm dấu chấm (.) ở bên phải chuỗi mới.

Cách triển khai hàm str_pad() PHP

Để sử dụng Hàm str_pad() PHP, bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Tạo một chuỗi ban đầu.

Bước 2: Gọi hàm str_pad() với các tham số tương ứng (chuỗi ban đầu, độ dài chuỗi mới, chuỗi ký tự cần thêm vào và hướng thêm ký tự).

Bước 3: Sử dụng chuỗi mới được tạo ra để xử lý tiếp theo.

Chi tiết cách triển khai từng bước như sau:

Hàm str_pad() PHP được sử dụng để chèn thêm các ký tự vào một chuỗi để khiến nó có độ dài mong muốn. Hàm này có thể chèn các ký tự vào cả hai phía của chuỗi hoặc chỉ một phía.

Cú pháp của hàm str_pad() như sau:

str_pad(
 string $str,
 int $length,
 string $pad_string = ' ',
 int $pad_type = STR_PAD_RIGHT
)

Trong đó:

 • str: Chuỗi cần được chèn thêm ký tự.
 • length: Độ dài mong muốn của chuỗi sau khi chèn thêm ký tự.
 • pad_string: Ký tự được sử dụng để chèn thêm vào chuỗi. Nếu không được chỉ định, ký tự mặc định là khoảng trắng.
 • pad_type: Kiểu chèn thêm ký tự. Có thể sử dụng các giá trị sau:
  • STR_PAD_LEFT: Chèn thêm ký tự vào phía bên trái của chuỗi.
  • STR_PAD_RIGHT: Chèn thêm ký tự vào phía bên phải của chuỗi.
  • STR_PAD_BOTH: Chèn thêm ký tự vào cả hai phía của chuỗi.

Ví dụ:

$str = "Hello";

// Chèn thêm 10 ký tự khoảng trắng vào phía bên phải của chuỗi
$new_str = str_pad($str, 20, " ");

// Kết quả: "Hello                 "

Hàm str_pad() PHP có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như:

 • Định dạng dữ liệu để phù hợp với các tiêu chuẩn nhất định.
 • Tạo các chuỗi có độ dài nhất định.
 • Tạo các chuỗi có định dạng đẹp mắt.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm str_pad():

// Định dạng số điện thoại
$phone_number = "1234567890";
$formatted_phone_number = str_pad($phone_number, 10, " ", STR_PAD_LEFT);

// Kết quả: "(123) 456-7890"

// Tạo chuỗi có độ dài nhất định
$str = "Hello";
$new_str = str_pad($str, 10, "*");

// Kết quả: "Hello*****"

// Tạo chuỗi có định dạng đẹp mắt
$str = "Hello World";
$new_str = str_pad($str, 20, " ", STR_PAD_BOTH);

// Kết quả: " Hello World        "

Ưu và Nhược điểm Hàm str_pad() PHP

Ưu điểm của Hàm str_pad() PHP là rất đơn giản và dễ sử dụng, giúp bạn tạo ra các chuỗi mới với độ dài tùy ý và thêm vào các ký tự tùy ý vào bên trái hoặc bên phải của chuỗi ban đầu.

Nhược điểm của hàm str_pad() là khi chuỗi ký tự cần thêm vào ($pad_string) không chia hết cho độ dài chuỗi mới ($pad_length), thì chuỗi này sẽ bị rút ngắn. Điều này có thể gây ra lỗi nếu bạn muốn tạo ra một chuỗi mới với độ dài cố định nhưng không thực sự quan tâm đến số lượng ký tự được thêm vào.

Lời khuyên Hàm str_pad() PHP

Khi sử dụng hàm str_pad() PHP, bạn cần lưu ý các tham số cần thiết để tránh gặp phải lỗi. Bạn cần kiểm tra kỹ độ dài chuỗi mới và chuỗi ký tự cần thêm vào trước khi sử dụng hàm.

Nếu bạn muốn tạo ra một chuỗi mới với độ dài cố định nhưng không quan tâm đến số lượng ký tự được thêm vào, hãy sử dụng hướng thêm ký tự STR_PAD_RIGHT.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã đi qua chi tiết về cách sử dụng hàm str_pad() PHP. Bạn đã hiểu rõ cú pháp, ưu và nhược điểm của hàm, cùng với một số ví dụ minh họa để giúp bạn áp dụng hàm str_pad() trong các dự án PHP của mình.

1. Tại sao tôi lại sử dụng hàm str_pad()?

Hàm str_pad() PHP là một trong những hàm được tích hợp sẵn trong PHP và được sử dụng phổ biến để tạo ra các chuỗi mới với độ dài tùy ý và thêm vào các ký tự tùy ý vào bên trái hoặc bên phải của chuỗi ban đầu.

2. Tôi phải làm gì nếu chuỗi ký tự cần thêm vào không chia hết cho độ dài chuỗi mới?

Nếu chuỗi ký tự cần thêm vào không chia hết cho độ dài chuỗi mới, thì chuỗi này sẽ bị rút ngắn. Bạn nên kiểm tra kỹ độ dài chuỗi mới và chuỗi ký tự cần thêm vào trước khi sử dụng hàm.

3. Hướng thêm ký tự nào được sử dụng nhiều nhất trong hàm str_pad() PHP?

Hướng thêm ký tự STR_PAD_RIGHT được sử dụng nhiều nhất trong hàm str_pad().

4. Có cách nào tạo ra một chuỗi mới với độ dài cố định mà không quan tâm đến số lượng ký tự được thêm vào không?

Nếu bạn muốn tạo ra một chuỗi mới với độ dài cố định mà không quan tâm đến số lượng ký tự được thêm vào, hãy sử dụng hướng thêm ký tự STR_PAD_RIGHT.