Hàm Imagecreatetruecolor() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm Imagecreatetruecolor() là một trong những hàm tích hợp sẵn của PHP được sử dụng để tạo ra một ảnh mới với màu sắc chính xác. Hàm này trả về đối số của ảnh dưới dạng nguồn tài nguyên khi chương trình thực thi thành công và FALSE nếu không thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính năng, hướng dẫn sử dụng và ưu/nhược điểm của hàm Imagecreatetruecolor().

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tính năng Hàm Imagecreatetruecolor() PHP

Hàm Imagecreatetruecolor() PHP được sử dụng để tạo ra một ảnh mới với màu sắc chính xác. Khi sử dụng hàm này, ta phải xác định chiều rộng và chiều cao của ảnh cần tạo. Thay vì sử dụng hàm createtruecolor(), ta cũng có thể sử dụng các hàm khác như imagecreate() hoặc imagecreatetruecolor() để tạo ra ảnh chất lượng khác nhau.

Cú pháp của hàm Imagecreatetruecolor():

resource imagecreatetruecolor ( int $width , int $height )

Trong đó:

 • $width: Tham số này được sử dụng để xác định chiều rộng của ảnh.
 • $height: Tham số này được sử dụng để xác định chiều cao của ảnh.

Hàm Imagecreatetruecolor() trả về một nguồn tài nguyên hình ảnh nếu chương trình thực thi thành công và FALSE nếu không thành công.

Tổng quan Hàm Imagecreatetruecolor() PHP

Hàm Imagecreatetruecolor() là một trong những hàm tích hợp sẵn của PHP, được sử dụng phổ biến trong việc tạo ra các hình ảnh mới chỉ với độ phân giải và màu sắc cần thiết. Việc sử dụng hàm Imagecreatetruecolor() giúp cho việc xử lý hình ảnh trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.

Hướng dẫn Hàm Imagecreatetruecolor() PHP

Để sử dụng hàm Imagecreatetruecolor() PHP, ta cần tuân theo các bước sau:

Bước 1: Khởi tạo kích thước ảnh

Trong bước này, ta khởi tạo kích thước cho ảnh bằng cách sử dụng các biến $width và $height.

$width = 500;
$height = 400;

Bước 2: Tạo mới ảnh

Sau khi khởi tạo kích thước cho ảnh, ta tiếp tục tạo mới ảnh bằng cách sử dụng hàm Imagecreatetruecolor() như sau:

$image = imagecreatetruecolor($width, $height);

Bước 3: Thiết lập màu cho ảnh

Trong bước này, ta thiết lập màu cho ảnh bằng các biến $background_color và $text_color.

$background_color = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255); // White
$text_color = imagecolorallocate($image, 0, 0, 0); // Black

Bước 4: Thêm nội dung vào ảnh

Để thêm nội dung vào ảnh, ta có thể sử dụng hàm ImageString() của PHP để khai báo chuỗi mà ta muốn hiển thị như một ảnh.

$string = "Hello World!";
$font_size = 20;
$font_path = 'arial.ttf';
$text_box = imagettfbbox($font_size, 0, $font_path, $string);
$text_width = abs($text_box[2] - $text_box[0]);
$text_height = abs($text_box[5] - $text_box[3]);
$x = ($width - $text_width) / 2;
$y = ($height - $text_height) / 2;
imagettftext($image, $font_size, 0, $x, $y, $text_color, $font_path, $string);

Bước 5: Hiển thị ảnh

Cuối cùng, ta sử dụng lệnh header và hàm imagepng() của PHP để hiển thị ảnh trên trình duyệt.

header('Content-type: image/png');
imagepng($image);
imagedestroy($image);

Cách triển khai hàm Imagecreatetruecolor() PHP

Hàm imagecreatetruecolor() trong PHP được sử dụng để tạo một hình ảnh mới với độ sâu màu 24 bit. Hàm này trả về một con trỏ đến hình ảnh mới được tạo.

Cú pháp:

imagecreatetruecolor(int $width, int $height)

Giải thích:

 • $width: Tham số này là chiều rộng của hình ảnh mới.
 • $height: Tham số này là chiều cao của hình ảnh mới.

Ví dụ:

// Tạo một hình ảnh mới có kích thước 200x200 pixel với độ sâu màu 24 bit
$image = imagecreatetruecolor(200, 200);

// Vẽ một hình chữ nhật màu đỏ
imagefilledrectangle($image, 0, 0, 199, 199, imagecolorallocate($image, 255, 0, 0));

// Xuất hình ảnh
imagepng($image, "image.png");

// Thả bộ nhớ
imagedestroy($image);

Kết quả:

![Image with red rectangle](image.png)

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một hình ảnh mới có kích thước 200×200 pixel với độ sâu màu 24 bit. Sau đó, chúng ta đã vẽ một hình chữ nhật màu đỏ trên hình ảnh bằng hàm imagefilledrectangle(). Cuối cùng, chúng ta đã xuất hình ảnh ra tệp image.png.

Lưu ý:

 • Hàm imagecreatetruecolor() là một cách tốt hơn để tạo hình ảnh so với hàm imagecreate().
 • Hàm imagecreatetruecolor() hỗ trợ độ sâu màu 24 bit, trong khi hàm imagecreate() chỉ hỗ trợ độ sâu màu 8 bit.

Một số ví dụ khác:

// Tạo một hình ảnh mới có kích thước 100x100 pixel với độ sâu màu 24 bit
$image = imagecreatetruecolor(100, 100);

// Vẽ một hình tròn màu xanh lá cây
imagefilledellipse($image, 50, 50, 50, 50, imagecolorallocate($image, 0, 255, 0));

// Xuất hình ảnh
imagepng($image, "image.png");

// Thả bộ nhớ
imagedestroy($image);

Kết quả:

![Image with green circle](image.png)

Ưu và Nhược điểm Hàm Imagecreatetruecolor() PHP

Ưu điểm

 • Tạo ảnh mới với độ phân giải và màu sắc chính xác.
 • Giúp cho việc xử lý hình ảnh trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.

Nhược điểm

 • Đôi khi việc tạo ra các ảnh mới có thể làm giảm hiệu suất của trang web nếu số lượng ảnh quá nhiều.

Lời khuyên Hàm Imagecreatetruecolor() PHP

Khi sử dụng hàm Imagecreatetruecolor() PHP, ta cần lưu ý các điểm sau:

 • Sử dụng chức năng này cho những trang web có số lượng hình ảnh ít và liên quan trực tiếp đến việc hiển thị nội dung cho người dùng.
 • Tối ưu hóa kích thước và màu sắc của ảnh để giảm thiểu ảnh hưởng đến tốc độ tải trang.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về tính năng, hướng dẫn sử dụng và ưu/nhược điểm của hàm Imagecreatetruecolor() PHP. Hàm này là một trong những hàm tích hợp sẵn của PHP được sử dụng phổ biến trong việc tạo ra các hình ảnh mới chỉ với độ phân giải và màu sắc cần thiết. Việc sử dụng hàm Imagecreatetruecolor() giúp cho việc xử lý hình ảnh trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ta cần lưu ý các điều kiện để sử dụng chức năng này một cách hiệu quả và tránh ảnh hưởng đến tốc độ tải trang. 

1. Hàm Imagecreatetruecolor() PHP được sử dụng để làm gì?

Hàm Imagecreatetruecolor() PHP được sử dụng để tạo ra một ảnh mới với độ phân giải và màu sắc chính xác.

2. Cú pháp của Hàm Imagecreatetruecolor() PHP là gì?

Cú pháp của hàm Imagecreatetruecolor() PHP là:resource imagecreatetruecolor ( int $width , int $height )

3. Hàm Imagecreatetruecolor() PHP trả về giá trị gì?

Hàm Imagecreatetruecolor() PHP trả về một nguồn tài nguyên hình ảnh nếu chương trình thực thi thành công và FALSE nếu không thành công.

4. Có bao nhiêu bước để tạo mới một ảnh sử dụng Hàm Imagecreatetruecolor() PHP?

Có 5 bước để tạo mới một ảnh sử dụng Hàm Imagecreatetruecolor() PHP, bao gồm: Khởi tạo kích thước ảnh, Tạo mới ảnh, Thiết lập màu cho ảnh, Thêm nội dung vào ảnh và Hiển thị ảnh.

5. Có những điều cần lưu ý khi sử dụng Hàm Imagecreatetruecolor() PHP là gì?

Khi sử dụng Hàm Imagecreatetruecolor() PHP, ta cần lưu ý các điểm sau: Sử dụng chức năng này cho những trang web có số lượng hình ảnh ít và liên quan trực tiếp đến việc hiển thị nội dung cho người dùng. Tối ưu hóa kích thước và màu sắc của ảnh để giảm thiểu ảnh hưởng đến tốc độ tải trang.