Hàm Imagecolorallocate() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm Imagecolorallocate() là một trong những hàm tích hợp sẵn của PHP được sử dụng chủ yếu để thêm một màu mới vào hình ảnh. Nó trả về màu của hình ảnh dưới định dạng RGB (Đỏ Xanh Lá Cây Xanh Dương). Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng, ưu và nhược điểm của hàm Imagecolorallocate() và cách sử dụng hàm này.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tính năng Hàm Imagecolorallocate() PHP

Hàm Imagecolorallocate() PHP được sử dụng để thêm màu cho hình ảnh. Khi bạn muốn thêm màu vào hình ảnh, bạn có thể sử dụng hàm này để chỉ định các thành phần màu đỏ, xanh lá cây hoặc xanh dương của màu mới, sau đó hàm sẽ trả về mã số của màu mới này.

Hàm Imagecolorallocate() PHP có các tham số sau:

 1. $image: Tham số này được sử dụng để xác định kích thước của hình ảnh muốn hiển thị. Tham số này được sử dụng bởi tài nguyên hình ảnh như hàm imagecreatetruecolor() hoặc hàm imagecreate(), trả về nguồn hình ảnh.
 2. $red: Tham số này được sử dụng để xác định giá trị thành phần màu đỏ của hình ảnh.
 3. $green: Tham số này được sử dụng để xác định giá trị thành phần màu xanh lá cây của hình ảnh.
 4. $blue: Tham số này được sử dụng để xác định giá trị thành phần màu xanh dương của hình ảnh.

Hàm Imagecolorallocate() PHP trả về mã số của màu mới khi chạy chương trình thành công. Nếu màu của hình ảnh không được chỉ định hoặc không chứa bất kỳ màu nào, nó sẽ trả về false trong trường hợp thất bại.

Tổng quan Hàm Imagecolorallocate() PHP

Hàm Imagecolorallocate() PHP là một trong những hàm tích hợp sẵn của PHP được sử dụng để tạo màu mới cho hình ảnh. Hàm này trả về một mã số đại diện cho màu mới được tạo ra.

Để sử dụng hàm Imagecolorallocate(), trước tiên bạn cần tạo một tài nguyên hình ảnh với kích thước và định dạng mong muốn bằng các hàm như imagecreatetruecolor() hoặc imagecreate(). Sau đó, bạn có thể sử dụng hàm Imagecolorallocate() để tạo một màu mới và sau đó sử dụng hàm imagefilledrectangle() để vẽ một hình chữ nhật bằng màu mới đó lên hình ảnh.

Hướng dẫn Hàm Imagecolorallocate() PHP

Để sử dụng hàm Imagecolorallocate() PHP, bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Tạo một tài nguyên hình ảnh với kích thước và định dạng mong muốn bằng hàm imagecreatetruecolor() hoặc imagecreate().

Bước 2: Sử dụng hàm Imagecolorallocate() để tạo một màu mới.

Bước 3: Sử dụng hà m imagefilledrectangle() để vẽ một hình chữ nhật bằng màu mới đó lên hình ảnh.

Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng hàm Imagecolorallocate() để tạo một hình chữ nhật màu đỏ trên nền trắng:

<?php
// Tạo tài nguyên hình ảnh 200x200px
$image = imagecreatetruecolor(200, 200);
// Tạo màu trắng cho nền
$white = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255);
imagefilledrectangle($image, 0, 0, 200, 200, $white);
// Tạo màu đỏ
$red = imagecolorallocate($image, 255, 0, 0);
// Vẽ hình chữ nhật đỏ lên hình ảnh
imagefilledrectangle($image, 50, 50, 150, 150, $red);
// Hiển thị hình ảnh trên trình duyệt
header('Content-type: image/png');
imagepng($image);
imagedestroy($image);
?>

Cách triển khai hàm Imagecolorallocate() PHP

Hàm imagecolorallocate() PHP được sử dụng để tạo một màu mới cho một hình ảnh. Hàm này trả về một mã màu của màu mới được tạo.

Cú pháp:

imagecolorallocate(resource $image, int $red, int $green, int $blue)

Giải thích:

 • $image: Tham số này là một biến chứa con trỏ đến hình ảnh.
 • $red: Tham số này là giá trị của thành phần màu đỏ của màu mới. Giá trị này nằm trong khoảng từ 0 đến 255.
 • $green: Tham số này là giá trị của thành phần màu xanh lá cây của màu mới. Giá trị này nằm trong khoảng từ 0 đến 255.
 • $blue: Tham số này là giá trị của thành phần màu xanh dương của màu mới. Giá trị này nằm trong khoảng từ 0 đến 255.

Ví dụ:

// Tạo một hình ảnh mới có kích thước 200x200 pixel
$image = imagecreate(200, 200);

// Tạo màu đỏ
$red = imagecolorallocate($image, 255, 0, 0);

// Vẽ một hình chữ nhật màu đỏ
imagefilledrectangle($image, 0, 0, 199, 199, $red);

// Xuất hình ảnh
imagepng($image, "image.png");

// Thả bộ nhớ
imagedestroy($image);

Kết quả:

![Image with red rectangle](image.png)

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một hình ảnh mới có kích thước 200×200 pixel. Sau đó, chúng ta đã tạo màu đỏ bằng hàm imagecolorallocate(). Cuối cùng, chúng ta đã vẽ một hình chữ nhật màu đỏ trên hình ảnh bằng hàm imagefilledrectangle().

Lưu ý:

 • Hàm imagecolorallocate() PHP phải được gọi để tạo mỗi màu mà sẽ được sử dụng trong hình ảnh $image.
 • Nếu bạn sử dụng mã màu hexadecim, bạn có thể sử dụng hàm hexdec() để chuyển đổi mã màu sang dạng thập phân.

Một số ví dụ khác:

// Tạo màu xanh lá cây
$green = imagecolorallocate($image, 0, 255, 0);

// Vẽ một hình tròn màu xanh lá cây
imagefilledellipse($image, 50, 50, 50, 50, $green);

// Xuất hình ảnh
imagepng($image, "image.png");

// Thả bộ nhớ
imagedestroy($image);

Kết quả:

![Image with green circle](image.png)
// Tạo màu xanh dương
$blue = imagecolorallocate($image, 0, 0, 255);

// Vẽ một đường màu xanh dương
imageline($image, 0, 0, 199, 199, $blue);

// Xuất hình ảnh
imagepng($image, "image.png");

// Thả bộ nhớ
imagedestroy($image);

Kết quả:

![Image with blue line](image.png)

Ưu và Nhược điểm Hàm Imagecolorallocate() PHP

Ưu điểm của hàm Imagecolorallocate() PHP là giúp bạn tạo màu mới cho hình ảnh một cách dễ dàng và linh hoạt. Bạn có thể sử dụng hàm này để tạo ra các hiệu ứng màu sắc, chỉnh sửa hình ảnh hoặc tạo ra các đồ họa động.

Nhược điểm của hàm Imagecolorallocate() là nó chỉ hỗ trợ định dạng màu RGB, không hỗ trợ định dạng màu CMYK hay HSV. Ngoài ra, nếu bạn muốn tạo ra các hiệu ứng phức tạp hoặc sử dụng nhiều màu khác nhau cho hình ảnh, bạn cần sử dụng nhiều lệnh gây ra khó khăn cho việc quản lý mã số của các màu khác nhau.

Lời khuyên Hàm Imagecolorallocate() PHP

Khi sử dụng hàm Imagecolorallocate() PHP, bạn cần lưu ý một số điểm sau để đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt nhất:

 1. Sử dụng màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương để tạo màu mới cho hình ảnh.
 2. Tránh sử dụng quá nhiều màu khác nhau, vì điều này có thể làm giảm chất lượng hình ảnh.
 3. Sử dụng hàm Imagecolorallocate() kết hợp với các hàm khác để tạo ra các hiệu ứng màu sắc và đồ họa động cho hình ảnh.
 4. Luôn kiểm tra các kết quả trả về từ hàm Imagecolorallocate() để đảm bảo rằng màu mới đã được tạo thành công.

Kết Luận

Tổng hợp lại, hàm Imagecolorallocate() là một trong những hàm tích hợp sẵn của PHP giúp tạo màu mới cho hình ảnh một cách dễ dàng và linh hoạt. Tuy nhiên, nó chỉ hỗ trợ định dạng màu RGB và sử dụng nhiều màu khác nhau có thể gây ra khó khăn cho việc quản lý mã số của các màu khác nhau.

Một số lời khuyên khi sử dụng hàm Imagecolorallocate() PHP là sử dụng màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương để tạo màu mới, tránh sử dụng quá nhiều màu khác nhau và luôn kiểm tra kết quả trả về từ hàm này để đảm bảo rằng màu mới đã được tạo thành công. 

Tôi có thể sử dụng hàm Imagecolorallocate() để tạo ra các hiệu ứng màu sắc cho hình ảnh không?

Có, bạn có thể sử dụng hàm Imagecolorallocate() kết hợp với các hàm khác như imagefilledrectangle(), imageline(), imagepolygon() để tạo ra các hiệu ứng màu sắc cho hình ảnh.

Tôi có thể sử dụng hàm Imagecolorallocate() để tạo ra các hình ảnh động không?

Có, bạn có thể sử dụng hàm Imagecolorallocate() kết hợp với các hàm khác như imagecopy(), imagegif(), imagepng() để tạo ra các hình ảnh động.

Hàm Imagecolorallocate() có hỗ trợ định dạng màu CMYK hay HSV không?

Không, hàm Imagecolorallocate() chỉ hỗ trợ định dạng màu RGB.

Tôi có thể sử dụng nhiều màu khác nhau cho hình ảnh bằng hàm Imagecolorallocate() không?

Có, bạn có thể sử dụng nhiều lệnh Imagecolorallocate() với các giá trị màu khác nhau để tạo ra các màu khác nhau cho hình ảnh.

Làm thế nào để kiểm tra xem hàm Imagecolorallocate() đã chạy thành công hay chưa?

Hàm Imagecolorallocate() sẽ trả về mã số của màu mới khi chạy thành công và trả về false nếu gặp lỗi. Bạn có thể kiểm tra kết quả trả về của hàm này để biết liệu nó đã chạy thành công hay chưa.