Hàm htmlentities() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm htmlentities() PHP là một trong những hàm xử lý chuỗi phổ biến trong ngôn ngữ lập trình PHP. Hàm này cho phép chuyển đổi các ký tự đặc biệt trong chuỗi thành các ký tự HTML entities tương ứng, giúp tránh xảy ra các lỗi mã hóa khi hiển thị nội dung trên trang web.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm htmlentities() PHP

Trong PHP, hàm htmlentities() có cú pháp như sau:

string htmlentities ( string $string , int $flags = ENT_COMPAT | ENT_HTML401 , string|null $encoding = ini_get("default_charset") , bool $double_encode = true )

Các tham số của hàm này bao gồm:

 • $string: chuỗi cần xử lý.
 • $flags: cờ quy định cách thức mã hóa chuỗi. Mặc định là ENT_COMPAT | ENT_HTML401.
 • $encoding: bảng mã được sử dụng để mã hóa chuỗi. Mặc định là giá trị bảng mã được cài đặt trong file php.ini.
 • $double_encode: xác định liệu các HTML entities đã được mã hóa trước đó trong chuỗi có được mã hóa lại hay không. Mặc định là true.

Hàm htmlentities() sẽ trả về chuỗi đã được chuyển đổi thành các ký tự HTML entities tương ứng.

Hàm htmlentities() PHP là gì?

Hàm htmlentities() PHP là một hàm xử lý chuỗi, có chức năng chuyển đổi các ký tự đặc biệt trong chuỗi thành các HTML entities tương ứng. Các HTML entities này sau đó có thể được hiển thị trên trang web mà không gây ra các lỗi mã hóa.

Ví dụ, khi chúng ta muốn hiển thị ký tự đặc biệt “&” trên trang web, chúng ta có thể sử dụng ký tự HTML entity “&”. Tuy nhiên, việc thay thế các ký tự đặc biệt này trong chuỗi bằng các HTML entities tương ứng có thể làm cho nội dung của chuỗi mất đi tính phân biệt, và dễ dàng bị đánh cắp thông tin. Do đó, hàm htmlentities() được sử dụng để giải quyết vấn đề này.

Hướng dẫn Hàm htmlentities() PHP

Bảng sau đây mô tả các cú pháp của hàm htmlentities():

Tham sốKiểu dữ liệuMô tả
$stringChuỗiChuỗi cần xử lý
$flagsSố nguyênCờ quy định cách thức mã hóa chuỗi
$encodingChuỗi hoặc nullBảng mã được sử dụng để mã hóa chuỗi
$double_encodeBooleanXác định liệu các HTML entities đã được mã hóa trước đó trong chuỗi có được mã hóa lại hay không

Để sử dụng hàm htmlentities() PHP, chúng ta có thể áp dụng cú pháp như ví dụ sau:

$mystring = "This is a test & string";
echo htmlentities($mystring);

Kết quả sẽ là:

This is a test & string

Có thể thấy rằng ký tự đặc biệt “&” đã được chuyển đổi thành HTML entity “&”.

Ngoài ra, hàm htmlentities() còn hỗ trợ một số tùy chọn flags để quy định cách thức mã hóa chuỗi.

Ví dụ, nếu muốn sử dụng bảng mã UTF-8 để mã hóa chuỗi, chúng ta có thể áp dụng cú pháp sau:

$mystring = "This is a test & string";
echo htmlentities($mystring, ENT_COMPAT, 'UTF-8');

Kết quả sẽ là:

This is a test & string

Cách triển khai hàm htmlentities() PHP

Hàm htmlentities() PHP chuyển đổi các ký tự đặc biệt thành các ký tự HTML. Nó được sử dụng để ngăn chặn các ký tự đặc biệt được sử dụng để khai thác bảo mật hoặc chèn mã HTML độc hại vào một trang web.

Cú pháp của hàm htmlentities() là:

htmlentities(string, charset [, flags [, double_encode]])
 • string là chuỗi cần chuyển đổi.
 • charset là bộ ký tự của chuỗi. Mặc định là UTF-8.
 • flags là một hoặc nhiều cờ.
  • ENT_COMPAT bao gồm các ký tự đặc biệt được sử dụng trong HTML 4.01.
  • ENT_QUOTES bao gồm cả dấu nháy kép và dấu nháy đơn.
  • ENT_NOQUOTES không bao gồm dấu nháy kép và dấu nháy đơn.
 • double_encode chỉ định liệu các ký tự HTML đã được mã hóa trước đó có nên được mã hóa lại hay không. Theo mặc định là false.

Ví dụ, mã sau sẽ chuyển đổi chuỗi “This is a test” thành chuỗi “This is a <strong>test</strong>”:

<?php
echo htmlentities("This is a test");
?>

Đầu ra của mã trên sẽ là:

This is a <strong>test</strong>

Hàm htmlentities() có thể được triển khai như sau:

function htmlentities($string, $charset = "UTF-8", $flags = ENT_COMPAT, $double_encode = false) {
  if (!is_string($string)) {
    return $string;
  }

  $translation_table = get_html_translation_table($flags, $charset);

  $result = "";
  for ($i = 0; $i < strlen($string); $i++) {
    $character = $string[$i];
    $code = ord($character);

    if (isset($translation_table[$code])) {
      $result .= $translation_table[$code];
    } else if ($double_encode) {
      $result .= htmlentities($character, $charset, $flags, $double_encode);
    } else {
      $result .= $character;
    }
  }

  return $result;
}

Hàm này sẽ sử dụng hàm get_html_translation_table() để lấy bảng dịch ký tự. Sau đó, hàm sẽ duyệt qua chuỗi và chuyển đổi từng ký tự thành ký tự HTML tương ứng.

Ưu và Nhược điểm Hàm htmlentities() PHP

Hàm htmlentities() PHP có nhiều ưu điểm, như giúp tránh lỗi mã hóa khi hiển thị nội dung trên trang web, đảm bảo tính phân biệt của các ký tự đặc biệt trong chuỗi, và giúp bảo mật thông tin. Tuy nhiên, hàm này cũng có một số nhược điểm, bao gồm:

 • Đôi khi các HTML entities đã được chuyển đổi lại có thể gây ra khó khăn trong việc đọc và hiểu nội dung của chuỗi.
 • Các HTML entities cũng có thể làm cho kích thước của chuỗi lớn hơn so với kích thước ban đầu, dẫn đến tốn nhiều bộ nhớ hơn.

Vì vậy, khi sử dụng hàm htmlentities(), chúng ta cần cân nhắc đến các ưu và nhược điểm của nó, và áp dụng phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Lời khuyên Hàm htmlentities() PHP

Để sử dụng hàm htmlentities() PHP một cách hiệu quả, chúng ta có thể áp dụng những lời khuyên sau:

 • Sử dụng cờ ENT_QUOTES để mã hóa cả nháy kép và nháy đơn trong chuỗi.
 • Cân nhắc sử dụng các ký tự đặc biệt thay vì HTML entities, để giảm kích thước của chuỗi.
 • Đối với các chuỗi có nội dung quan trọng và cần bảo mật, chúng ta nên áp dụng các phương pháp mã hóa khác, như hash hoặc encryption.

Hàm htmlentities() PHP có thể sử dụng cho các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh không?

Có, hàm này có thể được sử dụng cho các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, bằng cách chỉ định bảng mã tương ứng.

Tại sao chúng ta cần sử dụng hàm htmlentities() PHP?

Chúng ta cần sử dụng hàm này để chuyển đổi các ký tự đặc biệt trong chuỗi thành các HTML entities tương ứng, giúp tránh lỗi mã hóa khi hiển thị nội dung trên trang web.

Làm thế nào để áp dụng cờ ENT_QUOTES trong hàm htmlentities()?

Để áp dụng cờ ENT_QUOTES, chúng ta có thể sử dụng cú pháp htmlentities($mystring, ENT_QUOTES).

Làm thế nào để chuyển đổi các HTML entities trở lại thành ký tự đặc biệt?

Chúng ta có thể sử dụng hàm html_entity_decode() để chuyển đổi các HTML entities trở lại thành ký tự đặc biệt.

Hàm htmlentities() PHP có hỗ trợ bảng mã UTF-8 không?

Có, hàm này có thể được sử dụng với bảng mã UTF-8 bằng cách chỉ định encoding là ‘UTF-8’.