Hàm empty() PHP sử dụng như thế nào ?

Trong PHP, hàm empty() là một hàm tích hợp sẵn, được sử dụng để kiểm tra xem một biến có rỗng không. Chức năng này rất hữu ích trong quá trình lập trình và giúp cho việc kiểm tra điều kiện trở nên đơn giản hơn. Bài viết này sẽ giới thiệu tổng quan về hàm empty() PHP, cách sử dụng và các ví dụ đi kèm.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm empty() PHP

Hàm empty() PHP là một hàm kiểm tra điều kiện được tích hợp sẵn trong PHP. Nó có thể được sử dụng để kiểm tra xem một biến có rỗng hay không bằng cách kiểm tra xem biến đó có tồn tại hay không và giá trị của nó có phải là FALSE hay không. Nếu biến không tồn tại hoặc giá trị của nó là FALSE thì hàm sẽ trả về TRUE, ngược lại nó sẽ trả về FALSE.

Tính năng Hàm empty() PHP

Hàm empty() PHP được sử dụng để kiểm tra xem một biến có rỗng hay không. Nó trả về TRUE nếu biến không tồn tại hoặc giá trị của nó là FALSE, ngược lại nó trả về FALSE.

Cú pháp

Cú pháp của hàm empty() PHP nhận một tham số duy nhất là tên biến cần kiểm tra. Dưới đây là cú pháp của hàm empty():

empty($variable_name);

Trong phiên bản dưới 5.5 của PHP, hàm empty() chỉ hỗ trợ các yếu tố, bất cứ thứ gì khác sẽ dẫn đến lỗi phân tích cú pháp. Khẳng định sau sẽ không hoạt động empty(trim($var)). Thay vào đó, bạn có thể sử dụng trim($name) = = false.

Ví dụ 1:

<?php
$var1 = ""; 
$var2 = NULL; 

echo (empty($var1)) ? "TRUE" : "FALSE";
echo "<br>";

echo (empty($var2)) ? "TRUE" : "FALSE";
?>

Output:

TRUE
TRUE

Ví dụ này cho thấy việc sử dụng hai biến $var1 và $var2 với hai kiểu dữ liệu khác nhau, để minh họa trường hợp khi hàm empty() sẽ trả về giá trị true trong mỗi trường hợp của biến rỗng trong các kiểu dữ liệu khác nhau. Ngoài ra, chúng ta cũng sử dụng toán tử ba ngôi để làm cho chương trình của mình dễ hiểu hơn.

Bạn có thể sử dụng hàm empty() PHP để kiểm tra xem một biến có rỗng hay không. Một biến được coi là rỗng nếu nó không tồn tại hoặc giá trị của nó bằng FALSE.

Ví dụ 2:

<?php 
$var1 = 0; 
$var2 = "some text"; 

echo (empty($var1)) ? "TRUE" : "FALSE";
echo "<br>";

echo (empty($var2)) ? "TRUE : "FALSE";
?>

Output:

TRUE
FALSE

Ví dụ này cho thấy việc sử dụng hai biến $var1 và $var2 với hai kiểu dữ liệu khác nhau, một với giá trị số nguyên bằng 0 và một với giá trị chuỗi chứa một số văn bản để minh họa trường hợp khi hàm empty() sẽ trả về giá trị true trong trường hợp của một số nguyên là 0 được coi là rỗng trong khi chuỗi sẽ trả về false vì nó chứa văn bản bên trong.

Ví dụ 3:

<?php 
$var = array(); 

echo (empty($var)) ? "TRUE" : "FALSE";
?>

Output:

TRUE

Ví dụ này cho thấy sử dụng một biến mảng rỗng để minh họa trường hợp khi hàm empty() sẽ trả về giá trị true trong trường hợp của một mảng rỗng.

Ví dụ 4:

<?php 
class ExampleClass { 
  public $name; 
}

$obj = new ExampleClass();

echo (empty($obj->name)) ? "TRUE" : "FALSE";
?>

Output:

TRUE

Ví dụ này cho thấy việc sử dụng một biến được khai báo trong một lớp nhưng không có giá trị ban đầu để minh họa trường hợp khi hàm empty() sẽ trả về giá trị true trong trường hợp của một biến đã được khai báo nhưng không có giá trị ban đầu.

Hướng dẫn Hàm empty() PHP

Để sử dụng hàm empty() PHP, bạn cần chỉ định tên biến cần kiểm tra. Ví dụ:

<?php 
$var = ""; 

if(empty($var)) {
  echo "The variable is empty.";
} else {
  echo "The variable is not empty.";
}
?>

Output:

The variable is empty.

Cách triển khai hàm empty() PHP

Hàm empty() trong PHP được sử dụng để kiểm tra xem một biến có rỗng hay không. Một biến được coi là rỗng nếu nó không tồn tại hoặc có giá trị bằng false.

Cú pháp

empty($variable);

Tham số

 • variable: Biến cần kiểm tra.

Giá trị trả về

 • true: Nếu biến rỗng.
 • false: Nếu biến không rỗng.

Ví dụ

$variable = null; // Biến không tồn tại
$result = empty($variable);
echo $result; // true

$variable = ""; // Biến có giá trị rỗng
$result = empty($variable);
echo $result; // true

$variable = 1; // Biến có giá trị không rỗng
$result = empty($variable);
echo $result; // false

Tính năng

 • Hàm empty() không phân biệt chữ hoa chữ thường.
 • Hàm empty() cũng có thể được sử dụng để kiểm tra các giá trị rỗng của các đối tượng.

Lưu ý

 • Hàm empty() không giống với hàm isset(). Hàm isset() kiểm tra xem một biến có tồn tại hay không, bất kể biến đó có giá trị rỗng hay không.

Hàm empty() là một hàm hữu ích để kiểm tra xem một biến có rỗng hay không. Hàm này có thể được sử dụng để viết mã linh hoạt và dễ bảo trì.

Ưu và Nhược điểm Hàm empty() PHP

Ưu điểm:

 • Kiểm tra xem một biến có rỗng hay không trở nên đơn giản hơn.
 • Cú pháp sử dụng hàm rất đơn giản.
 • Điều kiện kiểm tra nhanh chóng và dễ hiểu.

Nhược điểm:

 • Chỉ hỗ trợ kiểu dữ liệu cơ bản.
 • Biến không tồn tại được coi là rỗng, điều này có thể gây ra các lỗi không mong muốn khi xử lý.

Lời khuyên Hàm empty() PHP

Khi sử dụng hàm empty() PHP, bạn cần lưu ý rằng nó chỉ hỗ trợ kiểu dữ liệu cơ bản và biến không tồn tại được coi là rỗng. Vì vậy, bạn nên kiểm tra kỹ trước khi sử dụng hàm này để tránh các lỗi không mong muốn.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tổng quan về hàm empty() PHP, cách sử dụng và các ví dụ đi kèm. Hàm này là một công cụ hữu ích trong quá trình lập trình, giúp cho việc kiểm tra điều kiện trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng empty() chỉ hỗ trợ kiểu dữ liệu cơ bản và biến không tồn tại được coi là rỗng. Vì vậy, khi sử dụng hàm empty(), bạn nên kiểm tra kỹ trước để tránh các lỗi không mong muốn. 

1. empty() hỗ trợ những kiểu dữ liệu nào?

empty() chỉ hỗ trợ kiểu dữ liệu cơ bản, chẳng hạn như số nguyên, chuỗi và mảng.

2. Biến không tồn tại có thể được kiểm tra bằng empty() hay không?

Có, empty() xem một biến không tồn tại là rỗng.

3. Tôi có thể sử dụng empty() để kiểm tra nhiều biến cùng lúc không?

Có, bạn có thể sử dụng nhiều lệnhempty() để kiểm tra nhiều biến cùng lúc.

4. empty() có hỗ trợ các kiểu dữ liệu đối tượng không?

Không, empty() chỉ hỗ trợ kiểu dữ liệu cơ bản và không hỗ trợ các kiểu dữ liệu đối tượng.

5. empty() có thể được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi có phải là số không?

Không, empty() chỉ kiểm tra xem một biến có rỗng hay không và không thể được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi có phải là số hay không.