Hàm chr() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm chr() trong PHP là một hàm được sử dụng để chuyển đổi một mã ASCII thành một ký tự tương ứng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm chr() PHP chi tiết hơn.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm chr() PHP

Hàm chr() trong PHP có thể được sử dụng để tạo ra các ký tự ASCII hoặc Unicode. Nó cho phép bạn chuyển đổi các giá trị số thành các ký tự tương ứng. Hàm chr() trả về một ký tự với mã Unicode hoặc ASCII tương ứng với giá trị đầu vào.

Hàm chr() PHP là một hàm được sử dụng để chuyển đổi một mã ASCII thành một ký tự tương ứng. Nó có cú pháp như sau:

chr(int $ascii)

Trong đó, $ascii là mã ASCII của ký tự mà bạn muốn chuyển đổi.

Hướng dẫn Hàm chr() PHP

Bạn có thể sử dụng hàm chr() PHP để chuyển đổi các giá trị số thành các ký tự tương ứng. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm chr() trong PHP:

Cú pháp Hàm chr() PHP

chr(int $ascii): string

Ví dụ 1

echo chr(65);
// Output: A

Trong ví dụ này, chúng ta đã sử dụng hàm chr() để chuyển đổi mã ASCII 65 thành ký tự ‘A’.

Ví dụ 2

$ascii = 97;
echo chr($ascii);
// Output: a

Trong ví dụ này, chúng ta đã sử dụng biến $ascii để lưu trữ mã ASCII của ký tự ‘a’. Sau đó, chúng ta đã sử dụng hàm chr() PHP để chuyển đổi giá trị được lưu trữ trong biến $ascii thành ký tự ‘a’.

Ví dụ 3

for ($i = 65; $i <= 90; $i++) {
  echo chr($i) . " ";
}
// Output: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trong ví dụ này, chúng ta đã sử dụng vòng lặp for để lặp qua các mã ASCII từ 65 đến 90 và sử dụng hàm chr() để chuyển đổi mỗi mã ASCII thành ký tự tương ứng.

Ví dụ 4

$ascii_array = array(72, 101, 108, 108, 111);
foreach ($ascii_array as $ascii_value) {
  echo chr($ascii_value);
}
// Output: Hello

Trong ví dụ này, chúng ta đã sử dụng một mảng để lưu trữ các mã ASCII của các ký tự trong từ ‘Hello’. Sau đó, chúng ta đã sử dụng vòng lặp foreach để lặp qua mảng và sử dụng hàm chr() PHP để chuyển đổi mỗi mã ASCII thành ký tự tương ứng.

Cách triển khai hàm chr() PHP

Hàm chr() trong PHP được sử dụng để trả về một ký tự từ giá trị mã ASCII hoặc Unicode được chỉ định. Hàm này có thể được triển khai như sau:

function chr(int $codepoint) {
 return mb_chr($codepoint);
}

Hàm này hoạt động như sau:

 1. Sử dụng hàm mb_chr() để chuyển đổi giá trị mã ASCII hoặc Unicode thành một ký tự.
 2. Trả về ký tự đó.

Ví dụ sử dụng hàm chr():

$character = chr(65);

echo $character;

Kết quả:

A

Trong ví dụ trên, hàm chr() đã trả về ký tự “A” từ giá trị mã ASCII 65.

Lưu ý:

 • Hàm chr() chỉ hoạt động với các ký tự trong bảng mã ASCII hoặc Unicode.
 • Hàm chr() không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Thay thế cho hàm chr()

Từ phiên bản PHP 8.0 trở lên, hàm chr() đã được thay thế bằng hàm mb_chr().

Ưu và Nhược điểm Hàm chr() PHP

Ưu điểm

 • Hàm chr() PHP giúp chuyển đổi mã ASCII thành các ký tự tương ứng.
 • Nó là một hàm tiện ích và dễ sử dụng trong PHP.

Nhược điểm

 • Không thể sử dụng hàm chr() để chuyển đổi các ký tự có mã Unicode lớn hơn 255.
 • Hàm chr() PHP chỉ hoạt động khi kết hợp với các hàm khác trong PHP, nó có thể trở nên khó sử dụng.

Lời khuyên Hàm chr() PHP

Khi sử dụng hàm chr() PHP, bạn cần phải chú ý đến một số điểm sau:

 • Hàm chr() chỉ hoạt động với các mã ASCII và Unicode có giá trị từ 0 đến 255.
 • Nếu bạn muốn chuyển đổi các ký tự có mã Unicode lớn hơn 255, bạn có thể sử dụng các hàm khác như mb_convert_encoding, iconv hoặc utf8_decode.
 • Khi kết hợp với các hàm khác trong PHP, hàm chr() có thể trở nên khó sử dụng.
 • Để đảm bảo tính bảo mật của ứng dụng, hãy chắc chắn kiểm tra đầu vào trước khi sử dụng hàm chr().

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về hàm chr() PHP. Hàm chr() là một hàm tiện ích và có thể được sử dụng để chuyển đổi các mã ASCII và Unicode thành các ký tự tương ứng. Nếu bạn cần chuyển đổi các ký tự có mã Unicode lớn hơn 255, bạn nên sử dụng các hàm khác như mb_convert_encoding, iconv hoặc utf8_decode. Chúc bạn thành công trong việc sử dụng và tối ưu hóa hàm chr() trong các ứng dụng của mình. 

1. Hàm chr() PHP trả về kiểu dữ liệu gì?

Hàm chr() trong PHP trả về một chuỗi (string).

2. Tại sao hàm chr() PHP không hoạt động với các mã Unicode lớn hơn 255?

Hàm chr() chỉ hoạt động với các mã ASCII và Unicode có giá trị từ 0 đến 255. Nếu bạn muốn chuyển đổi các ký tự có mã Unicode lớn hơn 255, bạn có thể sử dụng các hàm khác như mb_convert_encoding, iconv hoặc utf8_decode.

3. Làm thế nào để kiểm tra đầu vào trước khi sử dụng hàm chr()?

Để đảm bảo tính bảo mật của ứng dụng, bạn có thể sử dụng các hàm như filter_var hoặc ctype_digit để kiểm tra đầu vào trước khi sử dụng hàm chr().

4. Tôi có thể sử dụng hàm chr() PHP để chuyển đổi các ký tự tiếng Việt không?

Không, hàm chr() chỉ hoạt động với các mã ASCII và Unicode có giá trị từ 0 đến 255. Để chuyển đổi các ký tự tiếng Việt, bạn cần phải sử dụng các hàm như mb_convert_encoding hoặc iconv.

5. Tôi có thể kết hợp hàm chr() với các hàm khác trong PHP không?

Có, tuy nhiên, để đảm bảo tính bảo mật và tránh các lỗi xảy ra, bạn cần kiểm tra đầu vào trước khi sử dụng hàm chr() PHP và chắc chắn rằng các giá trị trả về từ các hàm khác là phù hợp để sử dụng với hàm chr().