Hàm chop() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm chop() PHP là một trong những hàm phổ biến của ngôn ngữ lập trình PHP. Hàm này có tác dụng xóa bỏ khoảng trắng và ký tự xuống dòng cuối cùng ở cuối chuỗi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm chop() PHP, cách sử dụng và những ưu điểm cũng như nhược điểm của nó.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan về Hàm chop() PHP

Hàm chop() PHP là một hàm được sử dụng để xóa bỏ khoảng trắng và ký tự xuống dòng cuối cùng trong chuỗi. Hàm này thuộc về nhóm các hàm xử lý chuỗi (string functions) trong PHP.

Cú pháp của hàm chop() như sau:

chop(string $chuoi [, string $ky_tu_xuong_dong]);

Trong đó:

 • $chuoi là chuỗi cần xử lý.
 • $ky_tu_xuong_dong là ký tự xuống dòng cần xóa bỏ (mặc định là \n). Nếu không được chỉ định, hàm sẽ tự động xóa bỏ ký tự xuống dòng cuối cùng của chuỗi.

Hàm chop() sẽ trả về chuỗi mới đã được xử lý.

Hàm chop() là một hàm xử lý chuỗi trong PHP, có tác dụng xóa bỏ khoảng trắng và ký tự xuống dòng cuối cùng trong chuỗi.

Hướng dẫn sử dụng Hàm chop() PHP

Chúng ta có thể sử dụng hàm chop() PHP để xóa bỏ khoảng trắng và ký tự xuống dòng cuối cùng của chuỗi như sau:

Syntax:

chop(string $chuoi [, string $ky_tu_xuong_dong]);

Ví dụ 1:

$chuoi = "Hello World \n";
echo chop($chuoi); // In ra "Hello World"

Ví dụ 2:

$chuoi = "  abcdef  \n";
echo chop($chuoi); // In ra "  abcdef"

Nếu muốn xóa bỏ ký tự xuống dòng khác \n, chúng ta có thể chỉ định ký tự đó vào tham số thứ hai của hàm chop() PHP:

Ví dụ 3:

$chuoi = "abc\r\n";
echo chop($chuoi, "\r\n"); // In ra "abc"

Cách triển khai hàm chop() PHP

Hàm chop() trong PHP được sử dụng để loại bỏ các ký tự trống hoặc các ký tự được chỉ định từ cuối một chuỗi. Hàm này có thể được triển khai như sau:

function chop(string $string, string $charlist = "") {
 $pos = strrpos($string, $charlist);
 if ($pos !== false) {
  $string = substr($string, 0, $pos);
 }
 return $string;
}

Hàm này hoạt động như sau:

 1. Tìm vị trí xuất hiện cuối cùng của ký tự hoặc ký tự được chỉ định trong chuỗi.
 2. Nếu ký tự hoặc ký tự được chỉ định tồn tại, thì cắt bỏ chuỗi từ vị trí đó trở về sau.
 3. Trả về chuỗi kết quả.

Ví dụ sử dụng hàm chop():

$string = "This is a test.";

$trimmed_string = chop($string, ".");

echo $trimmed_string;

Kết quả:

This is a test

Trong ví dụ trên, hàm chop() đã loại bỏ ký tự chấm (.) từ cuối chuỗi $string.

Lưu ý:

 • Hàm chop() là một hàm trả về chuỗi.
 • Hàm chop() không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

Thay thế cho hàm chop()

Từ phiên bản PHP 7.4 trở lên, hàm chop() đã được coi là không khuyến khích sử dụng. Thay vào đó, bạn nên sử dụng hàm rtrim() hoặc ltrim() để loại bỏ các ký tự trống hoặc các ký tự được chỉ định từ đầu hoặc cuối một chuỗi.

Ví dụ sử dụng hàm rtrim():

$string = "This is a test.";

$trimmed_string = rtrim($string, ".");

echo $trimmed_string;

Kết quả:

This is a test

Ví dụ sử dụng hàm ltrim():

$string = " This is a test.";

$trimmed_string = ltrim($string, " ");

echo $trimmed_string;

Kết quả:

This is a test.

Ưu và Nhược điểm của Hàm chop() PHP

Ưu điểm

 • Hàm chop() PHP rất đơn giản và dễ sử dụng.
 • Khi xóa bỏ ký tự xuống dòng cuối cùng của chuỗi, hàm chop() giúp cho kết quả trả về chính xác hơn và không gây ra lỗi trong các tình huống khác nhau.

Nhược điểm

 • Hàm chop() chỉ có thể xóa bỏ được một ký tự xuống dòng cuối cùng của chuỗi.
 • Nếu muốn xóa bỏ nhiều ký tự xuống dòng hoặc các ký tự khác nữa, chúng ta phải sử dụng các hàm xử lý chuỗi khác.

Lời khuyên sử dụng hàm chop() PHP

Hàm chop() PHP là một trong những hàm xử lý chuỗi đơn giản và tiện ích trong ngôn ngữ lập trình PHP. Tuy nhiên, để đảm bảo tính ổn định cho ứng dụng của Chúng ta có thể sử dụng hàm chop() trong các tình huống cần xóa bỏ khoảng trắng và ký tự xuống dòng cuối cùng của chuỗi. Tuy nhiên, khi cần xóa bỏ nhiều ký tự xuống dòng hoặc các ký tự khác nữa, chúng ta nên sử dụng các hàm xử lý chuỗi khác để đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả cho ứng dụng.

Kết luận

Hàm chop() PHP là một trong những hàm xử lý chuỗi đơn giản và tiện ích trong ngôn ngữ lập trình PHP. Hàm này có thể được sử dụng để xóa bỏ khoảng trắng và ký tự xuống dòng cuối cùng trong chuỗi. Tuy nhiên, khi cần xóa bỏ nhiều ký tự xuống dòng hoặc các ký tự khác, chúng ta nên sử dụng các hàm xử lý chuỗi khác để đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả cho ứng dụng của mình.

1. Hàm chop() PHP có cách sử dụng giống với hàm trim() không?

Không. Hàm chop() chỉ xóa bỏ ký tự xuống dòng cuối cùng của chuỗi, còn hàm trim() thì có thể xóa bỏ cả khoảng trắng và các ký tự khác ở đầu và cuối chuỗi.

2. Hàm chop() có thay đổi chuỗi gốc hay không?

Không. Hàm chop() trả về một chuỗi mới đã được xử lý, không làm thay đổi chuỗi gốc.

3. Hàm chop() PHP có phân biệt ký tự xuống dòng giữa Windows (\r\n) và Unix (\n) không?

Có. Nếu muốn xóa bỏ ký tự xuống dòng khác \n, chúng ta có thể chỉ định ký tự đó vào tham số thứ hai của hàm chop().

4. Hàm chop() có sử dụng được cho chuỗi có chứa các ký tự đặc biệt không?

Có. Hàm chop() PHP hoàn toàn có thể sử dụng cho chuỗi có chứa các ký tự đặc biệt như các ký tự Unicode, các ký tự tiếng Việt,…

5. Hàm chop() có được sử dụng trong các phiên bản PHP nào?

Hàm chop() PHP đã được hỗ trợ từ phiên bản PHP 4 và vẫn được hỗ trợ trong các phiên bản mới nhất của PHP.