Hàm array_push PHP sử dụng như thế nào ?

Trong lập trình web, chúng ta thường xuyên sử dụng các mảng để lưu trữ và xử lý dữ liệu. Để đưa dữ liệu vào mảng trong PHP, chúng ta có thể sử dụng hàm array_push.

Hàm array_push PHP được sử dụng để thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối một mảng. Hàm này sẽ trả về số lượng phần tử mới được thêm vào mảng.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm array_push PHP là gì ?

Hàm array_push trong PHP là một hàm được sử dụng để thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối một mảng.

Hàm này có đầu vào là một mảng và các giá trị của các phần tử cần được thêm vào mảng. Hàm sẽ trả về số lượng phần tử mới được thêm vào mảng.

Hàm array_push rất hữu ích trong việc xử lý dữ liệu mảng trong PHP.

Về cú pháp, Hàm array_push PHP có dạng:

array_push($array, $value1, $value2, $value3, ...);

Trong đó:

 • $array: là mảng cần thêm phần tử.
 • $value1$value2$value3, …: là giá trị của các phần tử cần thêm vào mảng.

Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn về cách sử dụng Hàm array_push PHP:

$fruits = array("apple", "banana");
array_push($fruits, "orange", "grape");
print_r($fruits);

Kết quả khi chạy đoạn mã này sẽ là:

Array ( [0] => apple [1] => banana [2] => orange [3] => grape )

Như bạn đã thấy, giá trị “orange” và “grape” đã được thêm vào cuối mảng $fruits.

Hướng dẫn sử dụng PHP array_push

Để sử dụng hàm array_push, chúng ta chỉ cần truyền vào đối số là một mảng và các giá trị cần thêm vào mảng đó. Sau đó, hàm sẽ thêm các giá trị đó vào cuối mảng và trả về số lượng phần tử mới được thêm vào.

Ví dụ:

$array = array("a", "b", "c");
$count = array_push($array, "d", "e", "f");
echo "Số phần tử mới được thêm vào là: " . $count . "<br>";
print_r($array);

Kết quả khi chạy đoạn mã này sẽ là:

Số phần tử mới được thêm vào là: 3
Array ( [0] => a [1] => b [2] => c [3] => d [4] => e [5] => f )

Như bạn thấy, hàm array_push đã thêm ba phần tử mới vào mảng $array và trả về số lượng phần tử mới được thêm vào.

Cách triển khai Hàm array_push PHP

PHP array_push() là một hàm tích hợp cho phép bạn thêm các phần tử vào cuối một mảng. Hàm này có hai tham số:

 • $array là mảng mà bạn muốn thêm các phần tử vào.
 • $values là một mảng hoặc một danh sách các giá trị mà bạn muốn thêm vào mảng.

Cú pháp

array_push($array, $values);

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng PHP array_push():

<?php

// Tạo một mảng
$array = array("a", "b", "c");

// Thêm một phần tử vào cuối mảng
array_push($array, "d");

// Hiển thị mảng
print_r($array);

// Kết quả:
// Array
// (
//   [0] => a
//   [1] => b
//   [2] => c
//   [3] => d
// )

?>

Lưu ý

 • PHP array_push() sẽ thêm các phần tử vào cuối mảng, ngay sau phần tử cuối cùng hiện có.
 • Nếu $values là một mảng, PHP array_push() sẽ thêm tất cả các phần tử của mảng đó vào mảng gốc.
 • Nếu $values là một danh sách các giá trị, PHP array_push() sẽ thêm tất cả các giá trị đó vào mảng gốc.

Một số mẹo để sử dụng PHP array_push() hiệu quả

 • Sử dụng PHP array_push() để thêm các phần tử vào cuối một mảng.
 • Nếu bạn muốn thêm một mảng hoặc một danh sách các giá trị vào mảng, hãy sử dụng PHP array_push() với tham số $values.

Ưu và nhược điểm của Hàm array_push PHP

Ưu điểm của hàm array_push là giúp chúng ta dễ dàng thêm các phần tử vào cuối một mảng trong PHP. Hàm này cũng rất dễ sử dụng và hiệu quả trong việc xử lý dữ liệu mảng.

Nhược điểm của Hàm array_push PHP là nó chỉ thêm các phần tử vào cuối mảng, không có cách nào để chèn phần tử vào vị trí bất kỳ trong mảng.

Lời khuyên

Khi sử dụng hàm array_push PHP, bạn nên nhớ rằng:

 • Hàm này chỉ có thể thêm các phần tử vào cuối mảng.
 • Các giá trị được thêm vào sẽ là ở vị trí đầu tiên của danh sách đầu vào của hàm.
 • Hàm này trả về số lượng phần tử mới được thêm vào mảng.

Nếu bạn muốn chèn phần tử vào vị trí bất kỳ trong mảng, bạn có thể sử dụng hàm array_splice.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm array_push PHP, cách sử dụng và ưu nhược điểm của nó. Hàm này là một công cụ hữu ích trong việc xử lý dữ liệu mảng trong PHP.

Bạn cũng nên nhớ rằng hàm array_push chỉ có thể thêm các phần tử vào cuối mảng, nếu bạn muốn chèn phần tử vào vị trí bất kỳ trong mảng, bạn có thể sử dụng hàm array_splice.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Hàm array_push PHP và cách sử dụng nó trong lập trình web. Khi làm việc với các dữ liệu mảng trong PHP, hàm array_push là một công cụ hữu ích để thêm các phần tử vào cuối mảng.

Tuy nhiên, nhớ rằng hàm này chỉ có thể thêm các phần tử vào cuối mảng, nếu bạn muốn chèn phần tử vào vị trí bất kỳ trong mảng, bạn cần sử dụng các hàm khác như array_splice. Hãy áp dụng những kiến thức đã học được vào thực tế để tăng hiệu quả xử lý dữ liệu mảng trong PHP. 

Tại sao lại dùng hàm array_push PHP?

Hàm array_push được sử dụng để thêm các phần tử vào cuối một mảng trong PHP. Nó giúp cho việc xử lý dữ liệu mảng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Hàm array_push PHP có nhược điểm gì không?

Nhược điểm của hàm array_push là nó chỉ có thể thêm các phần tử vào cuối mảng, không có cách nào để chèn phần tử vào vị trí bất kỳ trong mảng.

Làm thế nào để sử dụng hàm array_push PHP?

Để sử dụng hàm array_push, bạn chỉ cần truyền vào đối số là một mảng và các giá trị cần thêm vào mảng đó. Sau đó, hàm sẽ thêm các giá trị đó vào cuối mảng và trả về số lượng phần tử mới được thêm vào.

Hàm array_push có thể thêm nhiều phần tử vào một lúc không?

Có, hàm array_push PHP có thể thêm nhiều phần tử vào một lúc bằng cách thêm các giá trị cần thêm vào sau giá trị của mảng đầu tiên.

Hàm array_push PHP chỉ dùng được cho mảng kiểu gì?

Hàm array_push có thể sử dụng cho tất cả các loại mảng trong PHP, bao gồm mảng kết hợp.