Tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax chi tiết nhất

Nhu cầu tải nhiều hình ảnh là rất phổ biến trong các dự án lập trình web. Với kỹ thuật tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax, chúng ta có thể tải lên nhiều hình ảnh một lúc và tiết kiệm thời gian cho người dùng.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về kỹ thuật tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax. Bạn sẽ được hướng dẫn từ cách tạo file đến cách sử dụng AJAX và jQuery để tải lên nhiều hình ảnh một lúc.

Tổng quan Tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax

Tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax là một kỹ thuật cho phép tải lên nhiều hình ảnh cùng một lúc. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Để tải lên nhiều hình ảnh, chúng ta sử dụng AJAX và jQuery. Kỹ thuật này giúp chúng ta tải lên các hình ảnh mà không cần phải tải lại trang web.

Tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax Là gì

Tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax là một quá trình tải lên nhiều hình ảnh cùng một lúc. Với kỹ thuật này, chúng ta sử dụng AJAX và jQuery để tải lên các hình ảnh mà không cần phải tải lại trang web.

Để tải lên nhiều hình ảnh với PHP Ajax, chúng ta cần tạo hai file: Index.php và uploadFile.php. Trong đó, Index.php sẽ được sử dụng để viết mã thiết kế và mã Ajax của jQuery. Khi chúng ta chọn hình ảnh và nhấn vào nút submit, tất cả các hình ảnh sẽ được tải lên thư mục có tên là media.

Hướng dẫn Tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax

Để tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax, chúng ta cần tuân thủ theo các bước sau:

 1. Tạo thư mục media trong thư mục root của dự án.
 2. Tạo hai file index.php và uploadFile.php.
 3. Viết mã thiết kế và mã Ajax của jQuery trong file index.php.
 4. Viết mã PHP để xử lý tải lên các hình ảnh trong file uploadFile.php.

Dưới đây là mã thiết kế và mã Ajax của jQuery trong file index.php:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax</title>
 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
 <script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
   $("
# multiple_images").on('submit', function(e){
    e.preventDefault();
    var formData = new FormData(this);
    $.ajax({
     url: "uploadFile.php",
     type: "POST",
     data: formData,
     contentType: false,
     cache: false,
     processData:false,
     success: function(data){
      $("
# images_preview").html(data);
      $("
# multiple_images")[0].reset();
     }
    });
   });
  });
 </script>
</head>
<body>
 <div class="container">
  <h1>Tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax</h1>
  <form method="post" action="" id="multiple_images" enctype="multipart/form-data"> <input type="file" name="images[]" id="images" multiple>
   <input type="submit" value="Tải lên">
  </form>
  <div id="images_preview"></div>
 </div>
</body>
</html>

Sau khi tạo mã thiết kế và mã Ajax của jQuery, chúng ta cần viết mã PHP trong file uploadFile.php để xử lý tải lên các hình ảnh. Dưới đây là mã PHP để xử lý tải lên các hình ảnh:

<?php if(isset($_FILES['images'])){
$errors= array();
foreach($_FILES['images']['tmp_name'] as $key => $tmp_name ){
  $file_name = $_FILES['images']['name'][$key];
  $file_size =$_FILES['images']['size'][$key];
  $file_tmp =$_FILES['images']['tmp_name'][$key];
  $file_type=$_FILES['images']['type'][$key]; 
  
  if($file_size > 2097152){
    $errors[]='Kích thước file nên nhỏ hơn 2MB';
  }    
 
  $desired_dir="./media/";
  if(empty($errors)==true){
    if(is_dir($desired_dir)==false){
      mkdir("$desired_dir", 0700);    // Tạo thư mục media nếu chưa tồn tại
    }
    if(is_dir("$desired_dir/".$file_name)==false){
      move_uploaded_file($file_tmp,"$desired_dir/".$file_name); // Upload file vào thư mục media
    }else{                 // Nếu file đã tồn tại trong thư mục media
      $new_dir="$desired_dir/".$file_name.time();
       rename($file_tmp,$new_dir) ;        
    }
  }else{
      print_r($errors);
  }
}
if(empty($errors)){
  echo "Tải lên thành công!";
}
} ?> 

Thêm ví dụ Tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax

Để tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax, bạn có thể sử dụng các bước sau:

 1. Tạo một tệp PHP để xử lý các yêu cầu tải lên hình ảnh.
 2. Thêm mã JavaScript để xử lý các sự kiện tải lên hình ảnh.

Tạo một tệp PHP để xử lý các yêu cầu tải lên hình ảnh

Tệp PHP này sẽ xử lý các yêu cầu tải lên hình ảnh từ người dùng. Nó sẽ lưu trữ các hình ảnh được tải lên trong một thư mục trên máy chủ của bạn.

Ví dụ

<?php

// Thiết lập thư mục đích
$target_dir = 'uploads';

// Kiểm tra nếu thư mục đích tồn tại
if (!is_dir($target_dir)) {
 mkdir($target_dir, 0755);
}

// Lấy tên của hình ảnh
$file_name = $_FILES['image']['name'];

// Di chuyển hình ảnh vào thư mục đích
move_uploaded_file($_FILES['image']['tmp_name'], $target_dir . '/' . $file_name);

// Trả về thông báo thành công
echo 'Hình ảnh đã được tải lên thành công!';

?>

Thêm mã JavaScript để xử lý các sự kiện tải lên hình ảnh

Mã JavaScript này sẽ xử lý các sự kiện tải lên hình ảnh từ người dùng. Nó sẽ sử dụng AJAX để gửi dữ liệu hình ảnh lên tệp PHP xử lý tải lên hình ảnh.

Ví dụ

$(function() {
 // Thêm sự kiện click vào nút tải lên
 $("#upload-button").click(function() {
  // Lấy dữ liệu hình ảnh
  var formData = new FormData($("#upload-form")[0]);

  // Gửi dữ liệu lên PHP bằng AJAX
  $.ajax({
   url: "/upload.php",
   type: "POST",
   data: formData,
   processData: false,
   contentType: false,
   success: function(data) {
    // Hiển thị thông báo thành công
    $("#upload-message").html(data);
   },
   error: function(error) {
    // Hiển thị thông báo lỗi
    $("#upload-message").html(error);
   }
  });
 });
});

Trong mã JavaScript này, biến <span class="math-inline">\("\#upload\-form"\)\[0\]\ trỏ đến form tải lên hình ảnh. Hàm `(“#upload-button”).click()sẽ được gọi khi người dùng nhấp vào nút tải lên. Hàm này sẽ tạo một đối tượngFormData` chứa dữ liệu hình ảnh. Sau đó, nó sẽ sử dụng AJAX để gửi dữ liệu lên tệp PHP xử lý tải lên hình ảnh.

Kết quả

Khi bạn tải trang web của mình lên, bạn sẽ thấy một form tải lên hình ảnh. Khi bạn nhấp vào nút tải lên, hình ảnh sẽ được tải lên máy chủ của bạn.

Một số mẹo để tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax

 • Bạn có thể sử dụng một vòng lặp để tải nhiều hình ảnh cùng một lúc.
 • Bạn có thể sử dụng các thuộc tính tùy chỉnh để thay đổi giao diện của form tải lên hình ảnh.
 • Bạn có thể sử dụng các sự kiện để xử lý các hành động của người dùng đối với form tải lên hình ảnh.

Tổng kết

Tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax là một cách hiệu quả để cho phép người dùng tải lên nhiều hình ảnh cùng một lúc. Nó có thể được sử dụng để tạo các trang web cho phép người dùng tải lên hình ảnh cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như tạo hồ sơ người dùng hoặc tải lên sản phẩm.

Ưu và Nhược điểm Tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax

Ưu điểm của kỹ thuật tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax là giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng khi tải lên nhiều hình ảnh cùng một lúc. Bên cạnh đó, kỹ thuật này còn giúp tiết kiệm băng thông mạng bởi không cần phải tải lại trang web.

Tuy nhiên, có một số nhược điểm của kỹ thuật này. Đầu tiên, cần phải có kiến thức về PHP, AJAX và jQuery để có thể sử dụng kỹ thuật này. Thứ hai, kỹ thuật này có thể gây ra lỗi nếu không được sử dụng đúng cách.

Lời khuyên Tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax

Để sử dụng kỹ thuật tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax một cách hiệu quả, bạn cần tuân thủ theo các lời khuyên sau:

 1. Tìm hiểu về PHP, AJAX và jQuery trước khi sử dụng kỹ thuật này.
 2. Luôn kiểm tra mã lệnh trước khi triển khai trên máy chủ sản phẩm.
 3. Đảm bảo rằng thư mục media được chỉ định đã được tạo và có quyền ghi.

Kết luận

Kỹ thuật tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax là một cách tiện lợi để tải lên nhiều hình ảnh cùng một lúc và giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng. Việc sử dụng kỹ thuật này đòi hỏi kiến thức về PHP, AJAX và jQuery, nhưng nó cũng cung cấp cho bạn một cách hiệu quả để tải lên các tệp tin trên trang web của bạn.

Nếu bạn đang xây dựng một trang web và cần tải lên nhiều hình ảnh cùng một lúc, hãy thử sử dụng kỹ thuật tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax. Tuy nhiên, đừng quên tuân thủ theo các lời khuyên và kiểm tra mã lệnh trước khi triển khai nó trên sản phẩm của bạn. 

Tôi có thể tải lên bao nhiêu hình ảnh cùng một lúc?

Bạn có thể tải lên nhiều hình ảnh cùng một lúc theo số lượng bạn mong muốn.

Tôi có thể sử dụng kỹ thuật này trên mọi trình duyệt không?

Kỹ thuật tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax được hỗ trợ trên hầu hết các trình duyệt hiệntại như Chrome, Firefox, Safari và Edge.

Tôi cần phải tạo thư mục media trước khi sử dụng kỹ thuật này không?

Có, để sử dụng kỹ thuật tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax, bạn cần tạo thư mục media trong thư mục root của dự án.

Kỹ thuật này có ảnh hưởng đến tốc độ tải trang không?

Không, kỹ thuật tải nhiều hình ảnh với PHP Ajax giúp tải lên các hình ảnh mà không cần tải lại trang web nên không ảnh hưởng đến tốc độ tải trang.

Tôi có thể sử dụng kỹ thuật này cho bất kỳ loại file nào không?

Có, bạn có thể sử dụng kỹ thuật này để tải lên bất kỳ loại file nào, không chỉ là hình ảnh.