Polymorphism trong PHP – Đa Hình trong PHP

Polymorphism trong PHP là một trong bốn nguyên tắc cơ bản của lập trình hướng đối tượng (OOP) và được xem như một công cụ quan trọng để xây dựng các ứng dụng phức tạp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào khái niệm Polymorphism trong PHP, cách sử dụng nó, và ưu và nhược điểm của tính năng này.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Object-Oriented Programming:

Trước khi đi vào chi tiết về Polymorphism, chúng ta cần hiểu rõ về Object-Oriented Programming (OOP). OOP là một kỹ thuật lập trình mà tập trung vào đối tượng và thuộc tính của đối tượng thay vì tập trung vào logic và chức năng. OOP giúp cho việc xây dựng mã nguồn có tính sử dụng lại, khả năng mở rộng và hiệu suất cao hơn. Người lập trình có thể tạo ra các đối tượng riêng biệt để thao tác với dữ liệu hoặc thực hiện một số chức năng cụ thể.

Trong OOP, các đối tượng được tập trung vào tập hợp các thuộc tính và phương thức. Phương thức là các hành động được thực hiện trên đối tượng, trong khi thuộc tính là các dữ liệu được lưu trữ trong đối tượng.

Polymorphism trong PHP

Trong OOP, Polymorphism là khả năng của một đối tượng để có thể thực hiện nhiều hành động khác nhau. Trong PHP, Polymorphism có thể được thực hiện bằng cách sử dụng hai phương pháp: Polymorphism sử dụng Interface và Polymorphism sử dụng abstract classes.

NOTE: – PHP không hỗ trợ compile-time Polymorphism

Một điểm lưu ý quan trọng về PHP là tính năng compile-time Polymorphism không được hỗ trợ, điều này có nghĩa là chúng ta không thể sử dụng các tính năng Polymorphism như function overloading hay operator overloading. Thay vào đó, chúng ta sử dụng runtime Polymorphism hoặc function overriding để thực hiện tính năng Polymorphism.

Runtime Polymorphism

Runtime Polymorphism được thực thi khi một phương thức được gọi bởi đối tượng con của một đối tượng cha. Khi đó, phương thức trong đối tượng con sẽ được gọi, thay vì phương thức trong đối tượng cha. Phương thức được gọi sẽ phụ thuộc vào kiểu của đối tượng được tạo ra tại thời điểm runtime.

Example: Sử dụng runtime Polymorphism

Ví dụ sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách sử dụng runtime Polymorphism trong PHP:

class Animal {
 public function eat() {
  echo "Animal is eating";
 }
}

class Cat extends Animal {
 public function eat() {
  echo "Cat is eating";
 }
}

$animal = new Cat();
$animal->eat();

Kết quả của đoạn mã trên sẽ là “Cat is eating”. Như chúng ta thấy, phương thức eat() trong lớp con của Animal (lớp Cat) đã được gọi thay vì phương thức eat() trong lớp cha.

Types of PHP Polymorphism

Trong PHP, có hai loại Polymorphism: Polymorphism sử dụng Interface và Polymorphism sử dụng abstract classes.

Polymorphism sử dụng Interface

Interface là một tập h àm hợp đồng của các phương thức mà các lớp cần phải triển khai. Sử dụng Interface, các đối tượng có thể triển khai các phương thức theo các yêu cầu khác nhau. Ví dụ:

interface Shape {
 public function getArea();
}

class Square implements Shape {
 private $width;

 public function __construct($width) {
  $this->width = $width;
 }

 public function getArea() {
  return $this->width * $this->width;
 }
}

class Circle implements Shape {
 private $radius;

 public function __construct($radius) {
  $this->radius = $radius;
 }

 public function getArea() {
  return pi() * $this->radius * $this->radius;
 }
}

$square = new Square(4);
$circle = new Circle(3);

echo $square->getArea(); // Output: 16
echo $circle->getArea(); // Output: 28.27

Trong ví dụ trên, ta sử dụng interface Shape để yêu cầu các lớp khác nhau triển khai phương thức getArea(). Lớp Square và Circle sau đó triển khai phương thức này theo cách riêng của chúng.

Polymorphism sử dụng abstract classes

Abstract class là một lớp trừu tượng không thể được khởi tạo. Nó chỉ có thể được kế thừa bởi các lớp con và các phương thức trong lớp abtract có thể được triển khai hoặc không. Ví dụ:

abstract class Animal {
 abstract public function makeSound();
}

class Cat extends Animal {
 public function makeSound() {
  echo "Meow";
 }
}

class Dog extends Animal {
 public function makeSound() {
  echo "Woof";
 }
}

$cat = new Cat();
$dog = new Dog();

echo $cat->makeSound(); // Output: Meow
echo $dog->makeSound(); // Output: Woof

Trong ví dụ trên, ta sử dụng abstract class Animal để yêu cầu các lớp con triển khai phương thức makeSound(). Lớp Cat và Dog sau đó triển khai phương thức này theo cách riêng của chúng.

Tính năng Polymorphism trong PHP

Tính năng Polymorphism trong PHP là một tính năng quan trọng giúp cho việc xây dựng các ứng dụng phức tạp. Nó cho phép các đối tượng có thể thực hiện nhiều hành động khác nhau và đồng thời cũng giúp cho việc sử dụng mã nguồn được tối ưu hóa hơn.

Polymorphism là một tính năng quan trọng của OOP và tính năng này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng hai phương pháp: Polymorphism sử dụng Interface và Polymorphism sử dụng abstract classes. Tính năng Polymorphism giúp cho việc sử dụng mã nguồn được tối ưu hóa và đồng thời cũng giúp cho việc xây dựng các ứng dụng phức tạp trở nên dễ dàng hơn.

Hướng dẫn sử dụng Polymorphism trong PHP

Polymorphism trong PHP có thể được triển khai theo hai cách:

 • Sử dụng các lớp con: Cách này sử dụng các lớp con để kế thừa các phương thức từ lớp cha. Các lớp con có thể ghi đè các phương thức của lớp cha để cung cấp các hành vi khác nhau.
 • Sử dụng các giao diện: Cách này sử dụng các giao diện để chỉ định các phương thức mà một lớp phải triển khai. Các lớp có thể triển khai nhiều giao diện, cho phép chúng có các hành vi khác nhau tùy thuộc vào giao diện mà chúng triển khai.

Sử dụng các lớp con

Để triển khai polymorphism bằng cách sử dụng các lớp con, bạn cần tạo một lớp cha với các phương thức cần thiết. Sau đó, bạn tạo các lớp con kế thừa từ lớp cha. Các lớp con có thể ghi đè các phương thức của lớp cha để cung cấp các hành vi khác nhau.

Ví dụ:

// Lớp cha
class Shape {
  public function draw() {
    echo "Vẽ một hình dạng";
  }
}

// Lớp con
class Circle extends Shape {
  public function draw() {
    echo "Vẽ một hình tròn";
  }
}

// Lớp con
class Square extends Shape {
  public function draw() {
    echo "Vẽ một hình vuông";
  }
}

// Tạo đối tượng
$circle = new Circle();
$square = new Square();

// Gọi phương thức draw()
$circle->draw(); // Vẽ một hình tròn
$square->draw(); // Vẽ một hình vuông

Sử dụng các giao diện

Để triển khai polymorphism bằng cách sử dụng các giao diện, bạn cần tạo một giao diện với các phương thức cần thiết. Sau đó, các lớp có thể triển khai giao diện đó để cung cấp các hành vi tương ứng.

Ví dụ:

// Giao diện
interface Shape {
  public function draw();
}

// Lớp triển khai giao diện
class Circle implements Shape {
  public function draw() {
    echo "Vẽ một hình tròn";
  }
}

// Lớp triển khai giao diện
class Square implements Shape {
  public function draw() {
    echo "Vẽ một hình vuông";
  }
}

// Tạo đối tượng
$circle = new Circle();
$square = new Square();

// Gọi phương thức draw()
$circle->draw(); // Vẽ một hình tròn
$square->draw(); // Vẽ một hình vuông

Lựa chọn cách triển khai

Cách triển khai polymorphism nào là phù hợp nhất phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. Nếu bạn cần các lớp có các hành vi khác nhau, thì bạn nên sử dụng các lớp con. Nếu bạn cần các lớp có các hành vi tương ứng, thì bạn nên sử dụng các giao diện.

Một số lưu ý khi triển khai polymorphism:

 • Các lớp con hoặc các lớp triển khai giao diện phải triển khai đầy đủ các phương thức được chỉ định. Nếu không, mã của bạn sẽ không biên dịch.
 • Bạn có thể sử dụng polymorphism để viết mã linh hoạt và dễ bảo trì. Bạn có thể thêm các lớp mới mà không cần thay đổi mã hiện có.

Ưu và Nhược điểm của Polymorphism trong PHP

Ưu điểm:

 • Cho phép các đối tượng có thể thực hiện nhiều hành động khác nhau, giúp cho việc xây dựng mã nguồn được tối ưu hóa hơn.
 • Giúp cho việc xây dựng các ứng dụng phức tạp trở nên dễ dàng hơn.

Nhược điểm:

 • Việc sử dụng tính năng Polymorphism tốn nhiều bộ nhớ và khó khăn trong việc debug.
 • Các lớp cần phải được thiết kế một cách cẩn thận để đảm bảo tính linh hoạt của tính năng này.

Lời khuyên về Polymorphism trong PHP

Để sử dụng tính năng Polymorphism trong PHP một cách hiệu quả, chúng ta cần thiết kế các lớp và phương thức theo cách tốt nhất để đảm bảo tính linh hoạt của tính năng này. Nên chú ý đến việc tối ưu hóa mã nguồn và tránh sử dụng quá nhiều tính năng Polymorphism, để đảm bảo tính ổn định của ứng dụng.

Polymorphism là gì?

Polymorphism là khả năng của một đối tượng để có thể thực hiện nhiều hành động khác nhau.

Polymorphism được sử dụng trong OOP với mục đích gì?

Polymorphism được sử dụng trong OOP để giúp các đối tượng có thể thực hiện nhiều hành động khác nhau và đồng thời cũng giúp cho việc sử dụng mã nguồn được tối ưu hóa hơn.

PHP hỗ trợ loại Polymorphism nào?

PHP hỗ trợ runtime Polymorphism, không hỗ trợ compile-time Polymorphism.

Có bao nhiêu phương pháp để sử dụng tính năng Polymorphism trong PHP?

Có hai phương pháp để sử dụng tính năng Polymorphism trong PHP: Polymorphism sử dụng Interface và Polymorphism sử dụng abstract classes.

Polymorphism có ưu điểm và nhược điểm gì?

Ưu điểm của Polymorphism là cho phép các đối tượng có thể thực hiện nhiều hành động khác nhau và giúp cho việc xây dựng mã nguồn được tối ưu hóa hơn. Nhược điểm của Polymorphism là tốn nhiều bộ nhớ và khó khăn trong việc debug.

Polymorphism có ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng không?

Việc sử dụng tính năng Polymorphism có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng vì nó tốn nhiều bộ nhớ và khó khăn trong việc debug. Tuy nhiên, việc thiết kế các lớp và phương thức theo cách tốt nhất có thể giúp giảm thiểu tác động này.