PHP Table of Number – In bảng cửu chương với PHP

PHP Table of Number là một chương trình trong ngôn ngữ lập trình PHP cho phép in ra bảng cửu chương của một số bất kỳ. Chương trình này sử dụng vòng lặp để thực hiện tính toán và in ra bảng cửu chương tương ứng.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

PHP Table of Number là gì ?

PHP Table of Number là một chương trình trong ngôn ngữ lập trình PHP giúp in ra bảng cửu chương của một số bất kỳ từ đầu vào của người dùng bằng cách sử dụng các kiến ​​thức lập trình cơ bản.

Hướng dẫn PHP Table of Number

Để sử dụng PHP Table of Number, trước tiên bạn cần khai báo số bạn muốn in bảng cửu chương. Sau đó, sử dụng vòng lặp for để tạo các hàng trong bảng cửu chương và sử dụng phép nhân để tính toán giá trị cho mỗi ô trong bảng cửu chương. Cuối cùng, sử dụng hàm echo để in ra bảng cửu chương tổng hợp.

Dưới đây là một ví dụ về chương trình PHP Table of Number với đầu vào là số 7:

<?php
  $number = 7;
  for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
    echo $number . ' x ' . $i . ' = ' . ($number * $i) . '<br>';
  }
?>

Với đầu vào là số 7, chương trình sẽ in ra bảng cửu chương của số 7 như sau:

7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70

Các ví dụ về PHP Table of Number

Dưới đây là một số ví dụ về chương trình PHP in ra bảng cửu chương:

 • Ví dụ 1:
<?php
for ($i = 1; $i <= 9; $i++) {
  for ($j = 1; $j <= 9; $j++) {
    echo "$i x $j = $i*$j<br>";
  }
}
?>

Chương trình này sẽ sử dụng vòng lặp for để duyệt qua tất cả các số từ 1 đến 9. Trong vòng lặp bên ngoài, chương trình sẽ duyệt qua tất cả các số từ 1 đến 9. Trong vòng lặp bên trong, chương trình sẽ in ra phép nhân của hai số $i và $j.

 • Ví dụ 2:
<?php
$table = array();

for ($i = 1; $i <= 9; $i++) {
  for ($j = 1; $j <= 9; $j++) {
    $table[$i][$j] = $i*$j;
  }
}

echo "<table border='1'>";

for ($i = 1; $i <= 9; $i++) {
  echo "<tr>";
  for ($j = 1; $j <= 9; $j++) {
    echo "<td>" . $table[$i][$j] . "</td>";
  }
  echo "</tr>";
}

echo "</table>";
?>

Chương trình này sẽ sử dụng một mảng hai chiều để lưu trữ bảng cửu chương. Sau đó, chương trình sẽ sử dụng vòng lặp for để duyệt qua mảng và in ra các giá trị.

 • Ví dụ 3:
<?php
function table($n) {
  $table = array();

  for ($i = 1; $i <= $n; $i++) {
    $table[$i] = array();
    for ($j = 1; $j <= $n; $j++) {
      $table[$i][$j] = $i*$j;
    }
  }

  echo "<table border='1'>";

  for ($i = 1; $i <= $n; $i++) {
    echo "<tr>";
    for ($j = 1; $j <= $n; $j++) {
      echo "<td>" . $table[$i][$j] . "</td>";
    }
    echo "</tr>";
  }

  echo "</table>";
}

table(9);
?>

Chương trình này sẽ sử dụng một hàm để in ra bảng cửu chương. Hàm table() chấp nhận một tham số là độ dài của bảng cửu chương. Hàm này sẽ sử dụng một mảng hai chiều để lưu trữ bảng cửu chương và in ra bảng cửu chương bằng vòng lặp for.

Đây chỉ là một số ví dụ về cách in ra bảng cửu chương trong PHP. Có nhiều cách khác nhau để thực hiện nhiệm vụ này.

Ưu và Nhược điểm PHP Table of Number

Ưu điểm của PHP Table of Number là tính đơn giản và dễ hiểu khi sử dụng, cho phép người dùng in ra bảng cửu chương của bất kỳ số nào trong vòng một vài dòng mã.

Tuy nhiên, nhược điểm của PHP Table of Number là nó chỉ có thể in ra bảng cửu chương theo một kiểu cố định và không cho phép tùy chỉnh các thuộc tính của bảng cửu chương hoặc kiểu in ấn.

Lời khuyên PHP Table of Number

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và đơn giản để in ra bảng cửu chương của một số bất kỳ trong PHP, thì PHP Table of Number là một lựa chọn tốt.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn in ra bảng cửu chương với các thuộc tính hoặc kiểu in ấn tùy chỉnh, bạn nên tìm kiếm các thư viện hoặc phần mềm khác để giải quyết vấn đề này.

PHP Table of Number là gì?

PHP Table of Number là một chương trình trong ngôn ngữ lập trình PHP cho phép in ra bảng cửu chương của một số bất kỳ.

Làm thế nào để sử dụng PHP Table of Number?

Để sử dụng PHP Table of Number, bạn cần khai báo số muốn in bảng cửu chương, sau đó sử dụng vòng lặp for để tạo các hàng trong bảng và tính toán giá trị cho mỗi ô bằng phép nhân. Cuối cùng, sử dụng hàm echo để in ra bảng cửu chương.

PHP Table of Number có ưu điểm gì?

PHP Table of Number có tính đơn giản và dễ hiểu khi sử dụng, cho phép người dùng in ra bảng cửu chương của bất kỳ số nào chỉ trong vài dòng mã.

PHP Table of Number có nhược điểm gì?

Nhược điểm của PHP Table of Number là nó không cho phép tùy chỉnh các thuộc tính của bảng cửu chương hoặc kiểu in ấn.

Tôi cần tìm kiếm gì để in ra bảng cửu chương với các thuộc tính tùy chỉnh?

Nếu bạn muốn in ra bảng cửu chương với các thuộc tính hoặc kiểu in ấn tùy chỉnh, bạn nên tìm kiếm các thư viện hoặc phần mềm khác để giải quyết vấn đề này.