PHP Sum of Digits – Tính tổng các chữ số trong PHP

PHP Sum of Digits là một chức năng trong ngôn ngữ lập trình PHP được sử dụng để tính tổng các chữ số của một số. Chức năng này rất hữu ích khi bạn muốn tính toán tổng các chữ số của một số lớn và không muốn phải gõ từng chữ số vào.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan PHP Sum of Digits là gì

Trong PHP, chúng ta có thể sử dụng vòng lặp để chia số cho 10 và lấy phần dư để tìm ra từng chữ số và sau đó cộng lại để tính tổng chữ số của số đó. Chức năng này giúp cho việc tính toán các bài toán liên quan đến tổng các chữ số của một số trở nên dễ dàng hơn.

Chức năng PHP Sum of Digits là gì như đã đề cập ở trên, nó giúp tính tổng các chữ số của một số trong PHP.

Hướng dẫn PHP Sum of Digits

Để tính tổng các chữ số của một số bất kỳ trong PHP, chúng ta có thể làm theo các bước sau:

 1. Khai báo biến $num và gán giá trị là số mà bạn muốn tính tổng các chữ số của nó.
 2. Tạo một biến $sum và gán giá trị ban đầu là 0.
 3. Sử dụng vòng lặp while để chia số cho 10 và lấy phần dư để tìm ra từng chữ số và cộng lại vào biến $sum.
 4. Khi chia số cho 10 mà phần dư bằng 0 thì kết thúc vòng lặp và biến $sum sẽ chứa tổng các chữ số.

Ví dụ:

$num = 14597;
$sum = 0;

while ($num != 0) {
  $sum += $num % 10;
  $num /= 10;
}

echo "Tổng các chữ số của số 14597 là: " . $sum;

Kết quả: Tổng các chữ số của số 14597 là: 26

Các ví dụ về PHP Sum of Digits

Dưới đây là một số ví dụ về chương trình PHP tính tổng các chữ số của một số nguyên:

 • Ví dụ PHP Sum of Digits 1:
<?php
$number = 1234;
$sum = 0;

for ($i = 0; $i < strlen($number); $i++) {
  $sum += $number[$i];
}

echo "Tổng của các chữ số của số $number là: $sum";
?>

Chương trình này sẽ sử dụng vòng lặp for để duyệt qua tất cả các chữ số của số $number. Sau đó, chương trình sẽ cộng từng chữ số vào biến $sum. Cuối cùng, chương trình sẽ in ra tổng các chữ số.

 • Ví dụ PHP Sum of Digits 2:
<?php
$number = 1234;
$sum = 0;

while ($number > 0) {
  $sum += $number % 10;
  $number = floor($number / 10);
}

echo "Tổng của các chữ số của số $number là: $sum";
?>

Chương trình này cũng sẽ sử dụng vòng lặp để duyệt qua tất cả các chữ số của số $number. Tuy nhiên, thay vì sử dụng vòng lặp for, chương trình này sẽ sử dụng vòng lặp while. Trong vòng lặp, chương trình sẽ lấy chữ số cuối của số $number và cộng nó vào biến $sum. Sau đó, chương trình sẽ chia $number cho 10 để loại bỏ chữ số cuối. Cuối cùng, chương trình sẽ in ra tổng các chữ số.

 • Ví dụ PHP Sum of Digits 3:
<?php
$number = 1234;

$sum = array_sum(str_split($number));

echo "Tổng của các chữ số của số $number là: $sum";
?>

Chương trình này sẽ sử dụng hàm str_split() để chia số $number thành một mảng các chữ số. Sau đó, chương trình sẽ sử dụng hàm array_sum() để tính tổng các phần tử trong mảng. Cuối cùng, chương trình sẽ in ra tổng các chữ số.

Đây chỉ là một số ví dụ về cách tính tổng các chữ số của một số nguyên trong PHP. Có nhiều cách khác nhau để thực hiện nhiệm vụ này.

Ưu và Nhược điểm PHP Sum of Digits

Ưu điểm:

 • Giúp tính toán tổng các chữ số của một số trở nên dễ dàng hơn.
 • Dễ hiểu và sử dụng.
 • Sử dụng được trong nhiều trường hợp.

Nhược điểm:

 • Chỉ áp dụng được cho các số nguyên dương.
 • Không thích hợp cho việc xử lý các số lớn.

Lời khuyên PHP Sum of Digits

Để sử dụng tốt tính năng PHP Sum of Digits, bạn nên nắm rõ cách sử dụng vòng lặp để chia số cho 10 và lấy phần dư để tính tổng các chữ số của một số. Nên kiểm tra kỹ các giá trị nhập vào để đảm bảo tính toán đúng.

PHP Sum of Digits là gì?

Đó là một chức năng trong PHP được sử dụng để tính tổng các chữ số của một số.

Các số nào có thể sử dụng với PHP Sum of Digits?

Chỉ áp dụng được cho các số nguyên dương.

Làm sao để sử dụng PHP Sum of Digits?

Sử dụng vòng lặp để chia số cho 10 và lấy phần dư để tí tổng các chữ số của một số.

Chức năng PHP Sum of Digits có ưu điểm gì?

Giúp tính toán tổng các chữ số của một số trở nên dễ dàng hơn, sử dụng được trong nhiều trường hợp và dễ hiểu và sử dụng.

Chức năng PHP Sum of Digits có nhược điểm gì?

Chỉ áp dụng được cho các số nguyên dương, không thích hợp cho việc xử lý các số lớn.