PHP File Handling sử dụng như thế nào ?

PHP File Handling cho phép chúng ta tạo file, đọc file từng dòng, đọc file từng ký tự, ghi file, nối thêm vào file, xóa file và đóng file bằng các hàm trong PHP. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về PHP File Handling, những hàm liên quan đến nó và cách sử dụng chúng để làm việc với file.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan PHP File Handling là gì

PHP File Handling là khái niệm được sử dụng để mô tả cách làm việc với file trong PHP. Điều này bao gồm các hoạt động như tạo file mới, mở file đang tồn tại, đọc file, ghi file và xóa file. Các hoạt động này được thực hiện bằng cách sử dụng các hàm có sẵn trong PHP như fopen(), fread(), fwrite(), fclose() và unlink().

PHP File Handling

Khi làm việc với file trong PHP, chúng ta thường thực hiện các hoạt động như mở file, đọc file, ghi file và đóng file. Các hoạt động này được thực hiện bằng các hàm sau:

PHP Open File – fopen()

Hàm fopen() được sử dụng để mở một file. Hàm này nhận hai tham số: đường dẫn tới file và chế độ mở file. Chế độ mở file có thể là “r” để đọc file, “w” để ghi file hay “a” để nối thêm vào file.

PHP Close File – fclose()

Hàm fclose() được sử dụng để đóng file đang mở. Khi kết thúc việc làm việc với file, chúng ta cần phải đóng file để giải phóng tài nguyên hệ thống.

PHP Read File – fread()

Hàm fread() được sử dụng để đọc nội dung của một file. Hàm này nhận hai tham số: tài nguyên đang mở và kích thước của file muốn đọc. Sau khi đọc xong, hàm trả về nội dung của file.

PHP Write File – fwrite()

Hàm fwrite() được sử dụng để ghi nội dung vào một file. Hàm này nhận hai tham số: tài nguyên đang mở và nội dung muốn ghi vào file. Sau khi hoàn thành, hàm trả về số lượng byte đã được ghi vào file.

PHP Delete File – unlink()

Hàm unlink() được sử dụng để xóa một file. Để xóa một file, chúng ta chỉ cần truyền đường dẫn tới file cần xóa vào hàm.

Hướng dẫn PHP File Handling

Để mô tả cách làm việc với file trong PHP, chúng ta sử dụng khái niệm PHP File Handling. Điều này bao gồm các hoạt động như tạo file mới, mở file đang tồn tại, đọc file, ghi file và xóa file.

Để sử dụng các hàm liên quan đến PHP File Handling, chúng ta có thể tuân theo những bước sau:

 1. Mở một file bằng hàm fopen()
 2. Sử dụng các hàm liên quan để đọc, ghi hoặc xóa file
 3. Đóng file bằng hàm fclose() khi hoàn thành việc làm việc với file

Để triển khai PHP File Handling, bạn cần sử dụng các hàm PHP để tạo, đọc, ghi và xóa tệp.

Các hàm PHP File Handling

PHP cung cấp một số hàm để thao tác với tệp. Một số hàm quan trọng nhất bao gồm:

 • fopen(): Mở tệp.
 • fread(): Đọc dữ liệu từ tệp.
 • fwrite(): Ghi dữ liệu vào tệp.
 • fclose(): Đóng tệp.
 • file_get_contents(): Đọc toàn bộ nội dung của tệp.
 • file_put_contents(): Ghi toàn bộ nội dung vào tệp.
 • unlink(): Xóa tệp.

Ví dụ

// Tạo một tệp mới
$file = fopen('myfile.txt', 'w');

// Ghi dữ liệu vào tệp
fwrite($file, 'Hello, world!');

// Đóng tệp
fclose($file);

// Đọc nội dung của tệp
$contents = file_get_contents('myfile.txt');

// Xóa tệp
unlink('myfile.txt');

Các lưu ý khi sử dụng PHP File Handling

 • Bạn nên sử dụng hàm fopen() với chế độ r để đọc tệp, w để ghi tệp mới, a để ghi tệp vào cuối.
 • Bạn nên sử dụng hàm fclose() để đóng tệp sau khi sử dụng.
 • Bạn nên kiểm tra giá trị trả về của hàm fopen() để đảm bảo rằng tệp đã được mở thành công.
 • Bạn nên sử dụng hàm file_exists() để kiểm tra xem tệp đã tồn tại hay chưa.
 • Bạn nên sử dụng hàm chmod() để thay đổi quyền truy cập của tệp.

Một số ứng dụng của PHP File Handling

 • Lưu trữ dữ liệu như văn bản, hình ảnh, video, …
 • Tạo tệp cấu hình.
 • Tạo tệp nhật ký.
 • Tạo tệp cookie.

Ưu và Nhược điểm PHP File Handling

Ưu điểm của PHP File Handling là nó cho phép chúng ta làm việc với file một cách dễ dàng và linh hoạt. Chúng ta có thể tạo, đọc, ghi và xóa file trong khi sử dụng các hàm liên quan đến PHP File Handling. Hơn nữa, các hàm này được tích hợp sẵn trong PHP nên chúng ta không cần phải cài đặt bất kỳ thư viện nào khác.

Tuy nhiên, nhược điểm của PHP File Handling là nếu không được sử dụng đúng cách, chúng ta có thể gây ra lỗi hệ thống hoặc bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) bởi hacker. Do đó, chúng ta cần phải kiểm tra kỹ các tham số truyền vào các hàm và đảm bảo rằng file đã được đóng sau khi hoàn thành việc làm việc với nó.

Lời khuyên PHP File Handling

Khi làm việc với file trong PHP, chúng ta cần luôn kiểm tra các tham số truyền vào các hàm và đảm bảo rằng file đã được đóng sau khi hoàn thành việc làm việc với nó. Đồng thời, chúng ta nên đặt các file cần bảo mật vào một thư mục khác với các file public để tránh bị tấn công.

1. PHP File Handling là gì?

PHP File Handling là cách làm việc với file trong PHP bao gồm các hoạt động như tạo file mới, mở file đang tồn tại, đọc file, ghi file và xóa file.

2. Làm thế nào để sử dụng PHP File Handling để tạo file mới?

Để tạo file mới, chúng ta sử dụng hàm fopen() với chế độ mở file là “w” hoặc “x”.

3. Làm thế nào để đọc nội dung của một file trong PHP?

Để đọc nội dung của một file trong PHP, chúng ta sử dụng hàm fread() với tài nguyên đang mở và kích thước của file muốn đọc.