PHP Continue Statement

Trong lập trình PHP, continue là một câu lệnh được sử dụng để tiếp tục vòng lặp. Nó giúp cho chương trình bỏ qua các câu lệnh còn lại trong điều kiện đã được chỉ định và chuyển tới vòng lặp kế tiếp. Câu lệnh continue thường được sử dụng với các cấu trúc vòng lặp như forwhiledo-while và foreach. Bài viết này sẽ giới thiệu tổng quan về PHP continue, cú pháp, ví dụ minh họa và ưu nhược điểm của nó.

Tổng quan PHP continue là gì

Trong lập trình PHP, continue là một câu lệnh được sử dụng để bỏ qua các câu lệnh trong vòng lặp và chuyển đến vòng lặp kế tiếp. Khi câu lệnh continue được gọi, các câu lệnh bên dưới nó sẽ không được thực hiện và chương trình sẽ chuyển đến vòng lặp tiếp theo.

continue là một từ khóa được sử dụng trong lập trình PHP để bỏ qua các câu lệnh trong vòng lặp và chuyển đến vòng lặp kế tiếp. Khi một điều kiện nhất định được đáp ứng, câu lệnh continue sẽ được thực thi và chương trình sẽ bỏ qua các câu lệnh bên dưới nó.

Hướng dẫn PHP continue

Cú pháp của câu lệnh continue như sau:

continue;

Để sử dụng câu lệnh PHP Continue, bạn cần đặt nó trong một cấu trúc vòng lặp như sau:

for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
  if ($i == 5) {
    continue;
  }
  echo $i;
}

Trong ví dụ trên, khi giá trị của $i bằng 5, câu lệnh continue sẽ được thực thi và chương trình sẽ bỏ qua giá trị này và hiển thị giá trị của $i từ 0 đến 9 trừ giá trị bằng 5.

Flowchart: PHP Continue

Example with for loop

Ví dụ dưới đây cho thấy cách sử dụng câu lệnh PHP Continue trong vòng lặp for. Chương trình sẽ chỉ hiển thị các giá trị của $i và $j khi chúng bằng nhau và bỏ qua các giá trị khác.

for ($i = 1; $i <= 3; $i++) {
  for ($j = 1; $j <= 3; $j++) {
    if ($i == $j) {
      continue;
    }
    echo "$i, $j\n";
  }
}

Output:

1, 2
1, 3
2, 1
2, 3
3, 1
3, 2

Example in while loop

Ví dụ dưới đây cho thấy cách sử dụng câu lệnh continue trong vòng lặp while. Chương trình sẽ hiển thị các số chẵn từ 1 đến 20.

$num = 0;
while ($num < 20) {
  $num++;
  if ($num % 2 != 0) {
    continue;
  }
  echo "$num ";
}

PHP continue Example with array of string

Ví dụ dưới đây cho thấy cách sử dụng câu lệnh continue trong một mảng các chuỗi. Chương trình sẽ hiển thị giá trị của các phần tử trong mảng ngoại trừ những phần tử thoả mãn điều kiện được chỉ định và sử dụng câu lệnh continue.

$fruits = array("apple", "banana", "cherry", "date");

foreach ($fruits as $fruit) {
  if ($fruit == "cherry") {
    continue;
  }
  echo "$fruit\n";
}

Output:

apple
banana
date

Ví dụ sử dụng PHP continue

Câu lệnh continue trong PHP được sử dụng để bỏ qua phần còn lại của vòng lặp hiện tại và chuyển sang lần lặp tiếp theo. Câu lệnh này có thể được sử dụng trong tất cả các loại vòng lặp PHP, bao gồm vòng lặp for, while, do-while, và foreach.

Cú pháp của câu lệnh PHP Continue như sau:

continue;

Ví dụ, đoạn mã sau sẽ in ra các số từ 1 đến 10, nhưng sẽ bỏ qua số 5:

for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
 if ($i == 5) {
  continue;
 }

 echo $i;
}

Kết quả:

1
2
3
4
6
7
8
9
10

Câu lệnh PHP Continue có thể được sử dụng để bỏ qua phần còn lại của vòng lặp trong nhiều tình huống khác nhau, chẳng hạn như:

 • Khi bạn muốn bỏ qua một phần tử nhất định trong một mảng.
 • Khi bạn muốn bỏ qua một số lượng nhất định các lần lặp.
 • Khi bạn muốn bỏ qua một phần của mã trong vòng lặp.

Dưới đây là một số ví dụ khác về cách sử dụng câu lệnh continue:

Bỏ qua một phần tử nhất định trong một mảng:

$array = array(1, 2, 3, 4, 5);

foreach ($array as $value) {
 if ($value == 3) {
  continue;
 }

 echo $value;
}

Trong ví dụ này, vòng lặp sẽ duyệt qua mảng $array và in ra các giá trị của mảng. Khi giá trị 3 được tìm thấy, câu lệnh continue sẽ được thực thi, bỏ qua phần còn lại của vòng lặp cho phần tử đó.

Bỏ qua một số lượng nhất định các lần lặp:

for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
 if ($i % 2 == 0) {
  continue;
 }

 echo $i;
}

Trong ví dụ này, vòng lặp sẽ đếm từ 0 đến 9. Tuy nhiên, chỉ các số lẻ sẽ được in ra. Các số chẵn sẽ bị bỏ qua.

Bỏ qua một phần của mã trong vòng lặp:

for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
 if ($i == 5) {
  continue;
 }

 // Mã này sẽ được thực thi cho tất cả các lần lặp ngoại trừ lần lặp thứ 5
}

Trong ví dụ này, câu lệnh PHP Continue sẽ được sử dụng để bỏ qua phần còn lại của vòng lặp cho lần lặp thứ 5. Mã bên trong vòng lặp sẽ chỉ được thực thi cho tất cả các lần lặp khác.

Câu lệnh continue là một công cụ hữu ích để quản lý vòng lặp PHP của bạn. Nó có thể được sử dụng để bỏ qua phần còn lại của vòng lặp trong nhiều tình huống khác nhau.

Ưu và Nhược điểm PHP continue

Ưu điểm:

 • Giúp tiết kiệm thời gian trong việc duyệt và xử lý mảng.
 • Giúp giảm số lần lặp khi có điều kiện được chỉ định.

Nhược điểm:

 • Có thể gây ra sự nhầm lẫn và khó kiểm soát khi sử dụng nhiều vòng lặp lồng nhau hoặc trong các cấu trúc điều khiển phức tạp.
 • Không nên sử dụng câu lệnh continue quá nhiều trong chương trình để tránh ảnh hưởng đến tính ổn định và hiệu suất của chương trình.

Lời khuyên PHP continue

 • Sử dụng câu lệnh continue một cách hợp lý và tránh sử dụng quá nhiều trong một chương trình.
 • Trong các tình huống cần thiết, hãy sử dụng câu lệnh break để thoát khỏi vòng lặp hoặc vòng lặp lồng nhau.

Câu lệnh continue được sử dụng trong vòng lặp nào?

Câu lệnh continue có thể được sử dụng trong các vòng lặp forwhiledo-while và foreach.

Cú pháp của câu lệnh continue như thế nào?

Cú pháp của câu lệnh continue như sau: continue;

Câu lệnh continue hoạt động như thế nào?

Khi chương trình gặp câu lệnh continue, các câu lệnh bên dưới nó sẽ không được thực hiện và chương trình sẽ chuyển sang vòng lặp kế tiếp.

Câu lệnh continue có ưu điểm gì?

Giúp tiết kiệm thời gian trong việc duyệt và xử lý mảng. Giúp giảm số lần lặp khi có điều kiện được chỉ định.

Câu lệnh continue có nhược điểm gì?

Có thể gây ra sự nhầm lẫn và khó kiểm soát khi sử dụng nhiều vòng lặp lồng nhau hoặc trong các cấu trúc điều khiển phức tạp. Không nên sử dụng câu lệnh PHP Continue quá nhiều trong chương trình để tránh ảnh hưởng đến tính ổn định và hiệu suất của chương trình.