Hàm var_dump() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm var_dump() PHP là một trong những hàm được tích hợp sẵn của PHP. Nó được sử dụng để hiển thị thông tin chi tiết về biến hoặc các giá trị được truyền vào. Hàm này cung cấp cho chúng ta thông tin về kiểu dữ liệu và giá trị của biến, đồng thời nó cũng có thể hiển thị thông tin về kích thước của chuỗi nếu biến đó là kiểu chuỗi.

Ngoài ra, khi sử dụng var_dump() với các biến kiểu mảng hay đối tượng, hàm này sẽ đệ quy khai thác cấu trúc của chúng và hiển thị thông tin rõ ràng. Khi sử dụng hàm var_dump() PHP, kết quả sẽ được hiển thị trực tiếp trên trình duyệt mà không cần phải lưu vào bộ nhớ đệm.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cách sử dụng hàm var_dump() cũng như ưu và nhược điểm của nó.

Hàm var_dump() PHP là gì?

Hàm var_dump() là một trong những hàm được tích hợp sẵn của PHP. Khi sử dụng hàm này, chúng ta có thể hiển thị thông tin chi tiết về biến hoặc các giá trị được truyền vào như kiểu dữ liệu, giá trị, kích thước của chuỗi, cấu trúc của mảng hay đối tượng.

Hàm var_dump() PHP cung cấp cho chúng ta một phương tiện hiệu quả để xem xét cấu trúc và nội dung của các biến trong quá trình phát triển ứng dụng của mình.

Hướng dẫn sử dụng hàm var_dump() PHP

Cú pháp của hàm var_dump() như sau:

var_dump(expression);

Trong đó, expression là biến hoặc giá trị của biến mà chúng ta muốn hiển thị thông tin chi tiết.

Khi sử dụng hàm var_dump(), kết quả trả về sẽ được hiển thị trực tiếp trên trình duyệt mà không cần phải lưu vào bộ nhớ đệm.

Thông tin về Parameter

Expression: Biểu thức của biến hoặc giá trị của biến được truyền vào hàm để hiển thị thông tin chi tiết.

Thông tin về Return Type

Hàm var_dump() không trả về bất kỳ giá trị nào.

Ví dụ minh họa

Hàm var_dump() có thể được sử dụng với nhiều loại biến và giá trị khác nhau, ví dụ:

Ví dụ 1: Hiển thị thông tin của biến kiểu số và boolean.

$number = 10;
$is_true = true;

var_dump($number);
// Output: int(10)

var_dump($is_true);
// Output: bool(true)

Ví dụ 2: Hiển thị thông tin của biến kiểu chuỗi.

$name = "John Doe";
$greeting = "Hello $name!";

var_dump($greeting);
// Output: string(11) "Hello John Doe!"

Ví dụ 3: Hiển thị thông tin của nhiều biến cùng một lúc.

$age = 30;
$name = "John Doe";
$is_male = true;

var_dump($age, $name, $is_male 
);

// Output: int(30) string(8) "John Doe" bool(true)

Ví dụ 4: Hiển thị thông tin của biến kiểu mảng.

$cars = array("Mercedes", "BMW", "Audi");
var_dump($cars);
// Output: array(3) { [0]=> string(8) "Mercedes" [1]=> string(3) "BMW" [2]=> string(4) "Audi" }

Cách triển khai hàm var_dump() PHP

Hàm var_dump() trong PHP được sử dụng để hiển thị thông tin có cấu trúc của một biến, bao gồm loại và giá trị của nó. Hàm này được triển khai như sau:

function var_dump($variable) {
 // Tạo một đối tượng `stdClass`
 $object = new stdClass();

 // Đặt giá trị của biến vào đối tượng `stdClass`
 foreach ($variable as $key => $value) {
  $object->$key = $value;
 }

 // Hiển thị đối tượng `stdClass`
 var_dump($object);
}

Hàm var_dump() nhận một biến làm tham số. Hàm này tạo một đối tượng stdClass mới và đặt giá trị của biến vào đối tượng đó. Sau đó, hàm này hiển thị đối tượng stdClass.

Chi tiết triển khai

Hàm var_dump() thực hiện theo các bước sau:

 1. Tạo một đối tượng stdClass mới.
 2. Đặt giá trị của biến vào đối tượng stdClass.
 3. Hiển thị đối tượng stdClass.

Bước 1: Tạo đối tượng stdClass

Hàm var_dump() sử dụng đối tượng stdClass để lưu trữ thông tin về biến. Đối tượng stdClass là một đối tượng trống có thể chứa bất kỳ thuộc tính nào.

// Tạo một đối tượng `stdClass`
$object = new stdClass();

Bước 2: Đặt giá trị của biến vào đối tượng stdClass

Hàm var_dump() sử dụng vòng lặp foreach() để đặt giá trị của biến vào đối tượng stdClass.

// Đặt giá trị của biến vào đối tượng `stdClass`
foreach ($variable as $key => $value) {
 $object->$key = $value;
}

Trong vòng lặp, hàm var_dump() sử dụng biến $key để truy cập vào từng thành phần của biến. Sau đó, hàm này sử dụng biến $value để đặt giá trị của thành phần đó vào đối tượng stdClass.

Bước 3: Hiển thị đối tượng stdClass

Hàm var_dump() sử dụng hàm var_dump() để hiển thị đối tượng stdClass.

// Hiển thị đối tượng `stdClass`
var_dump($object);

Vui lòng thận trọng khi sử dụng mã. Tìm hiểu thêmcontent_copy

Hàm var_dump() sẽ hiển thị thông tin có cấu trúc của đối tượng stdClass.

Ví dụ

$variable = [
 "name" => "John Doe",
 "age" => 30,
 "address" => [
  "street" => "123 Main Street",
  "city" => "San Francisco",
  "state" => "CA",
  "zip" => "94103",
 ],
];

var_dump($variable);

Kết quả:

object(stdClass)#1 (3) {
 ["name"] => string(5) "John Doe"
 ["age"] => int(30)
 ["address"] => object(stdClass)#2 (4) {
  ["street"] => string(10) "123 Main Street"
  ["city"] => string(10) "San Francisco"
  ["state"] => string(2) "CA"
  ["zip"] => string(5) "94103"
 }
}

Tăng cường bảo mật

Hàm var_dump() có thể được sử dụng để hiển thị thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như mật khẩu hoặc thông tin thẻ tín dụng. Để tăng cường bảo mật, chúng ta có thể sử dụng các kỹ thuật sau:

 • Mật mã hóa thông tin nhạy cảm: Chúng ta nên mã hóa thông tin nhạy cảm trước khi sử dụng hàm var_dump().
 • Sử dụng hàm var_export(): Hàm var_export() sẽ trả về một chuỗi có thể được sử dụng để tái tạo đối tượng. Chúng ta có thể sử dụng hàm var_export() để hiển thị thông tin nhạy cảm mà không cần hiển thị trực tiếp thông tin đó.

Ưu điểm và nhược điểm của hàm var_dump() PHP

Ưu điểm của hàm var_dump()

 • Hàm var_dump() PHP cung cấp thông tin chi tiết về kiểu dữ liệu, giá trị và cấu trúc của biến, giúp cho việc phát triển ứng dụng dễ dàng hơn.
 • Hàm này có thể được sử dụng để hiển thị thông tin của nhiều biến trong cùng một lúc, giúp tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất làm việc.

Nhược điểm của hàm var_dump()

 • Khi sử dụng hàm var_dump() PHP để hiển thị thông tin chi tiết của các biến có kích thước lớn, kết quả trả về có thể rất dài và khó đọc.
 • Hàm này không thể được sử dụng để lưu kết quả vào bộ nhớ đệm, do đó sẽ tốn nhiều tài nguyên hệ thống để hiển thị kết quả trực tiếp trên trình duyệt.

Lời khuyên sử dụng hàm var_dump() PHP

 • Khi sử dụng hàm var_dump(), nên sử dụng một cách cẩn thận để tránh hiển thị quá nhiều thông tin chi tiết.
 • Nếu kích thước của biến lớn, bạn nên sử dụng các công cụ khác để xem kiểu dữ liệu và cấu trúc của biến.

1. Hàm var_dump() PHP là gì?

Hàm var_dump() là một trong những hàm được tích hợp sẵn của PHP. Nó được sử dụng để hiển thị thông tin chi tiết về biến hoặc các giá trị được truyền vào.

2. Hàm var_dump() PHP trả về giá trị gì?

Hàm var_dump() không trả về bất kỳ giá trị nào.

3. Hàm var_dump() có thể được sử dụng để hiển thị thông tin của bao nhiêu biến cùng một lúc?

Hàm var_dump() có thể được sử dụng để hiển thị thông tin của nhiều biến cùng một lúc.

4. Hàm var_dump() có nhược điểm gì?

Khi sử dụng hàm var_dump() PHP để hiển thị thông tin chi tiết của các biến có kích thước lớn, kết quả trả về có thể rất dài và khó đọc.

5. Có nên sử dụng hàm var_dump() để xem kiểu dữ liệu và cấu trúc của biến?

Có, hàm var_dump() có thể được sử dụng để xem kiểu dữ liệu và cấu trúc của biến. Tuy nhiên, khi sử dụng hàm này, bạn nên sử dụng một cách cẩn thận để tránh hiển thị quá nhiều thông tin chi tiết.