Hàm strncasecmp() PHP sử dụng như thế nào ?

Trong lập trình PHP, Hàm strncasecmp() PHP là một trong những hàm được tích hợp sẵn và rất hữu ích. Hàm này được sử dụng để so sánh hai chuỗi ký tự với nhau, bao gồm cả việc so sánh các ký tự trong một số ký tự đầu tiên chỉ định. Điểm đặc biệt của hàm strncasecmp() là nó không phân biệt chữ hoa hay chữ thường, cũng như là khả năng xử lý các chuỗi nhị phân.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm strncasecmp() PHP là gì?

Hàm strncasecmp() PHP là một hàm so sánh chuỗi ký tự giữa hai chuỗi với nhau. Khác với hàm strcasecmp(), hàm strncasecmp() cho phép chúng ta chỉ định một số ký tự đầu tiên trong các chuỗi để so sánh. Ngoài ra, điểm đặc biệt của hàm này là nó không phân biệt chữ hoa hay chữ thường, cũng như là khả năng xử lý các chuỗi nhị phân.

Note: Hàm strncasecmp() PHP là một hàm không phân biệt chữ hoa hay chữ thường và khả năng xử lý các chuỗi nhị phân.

Có một điểm quan trọng cần lưu ý khi sử dụng hàm strncasecmp(), đó là hàm này không phân biệt chữ hoa hay chữ thường, cũng như là khả năng xử lý các chuỗi nhị phân. Điều này có nghĩa là hàm này sẽ so sánh tất cả các ký tự trong hai chuỗi theo thứ tự ASCII và trả về kết quả dựa trên sự khác biệt giữa chúng.

Cú pháp

Cú pháp của Hàm strncasecmp() PHP như sau:

strncasecmp($string1, $string2, $length)

Hàm này có ba tham số bắt buộc và trả về một giá trị nguyên sau khi so sánh. Trong đó:

 • Tham số $string1 (bắt buộc): Đây là chuỗi đầu tiên được sử dụng trong việc so sánh. Đây là tham số bắt buộc.
 • Tham số $string2 (bắt buộc): Đây là chuỗi thứ hai trong việc so sánh. Đây là tham số bắt buộc.
 • Tham số $length (bắt buộc): Đây là tham số cuối cùng và bắt buộc của hàm này, xác định độ dài của chuỗi được sử dụng trong so sánh.

Tham số

Tất cả các tham số của Hàm strncasecmp() PHP là bắt buộc. Cụ thể:

 • $string1 (bắt buộc): Đây là chuỗi đầu tiên được sử dụng trong việc so sánh.
 • $string2 (bắt buộc): Đây là chuỗi thứ hai trong việc so sánh.
 • $length (bắt buộc): Đây là tham số cuối cùng và bắt buộc của hàm này, xác định độ dài của chuỗi được sử dụng trong so sánh.

Giá trị trả về

Hàm strncasecmp() PHP sẽ trả về một giá trị nguyên sau khi hoàn thành so s ánh. Cụ thể, giá trị này có các khả năng sau:

 • Trả về giá trị < 0: Nếu chuỗi đầu tiên nhỏ hơn chuỗi thứ hai (tức là $string1 < $string2).
 • Trả về giá trị = 0: Nếu cả hai chuỗi bằng nhau.
 • Trả về giá trị > 0: Nếu chuỗi đầu tiên lớn hơn chuỗi thứ hai (tức là $string1 > $string2).

Ví dụ sử dụng

Bên dưới là một số ví dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng Hàm strncasecmp() PHP trong chương trình.

Ví dụ 1

Đây là một ví dụ đơn giản của hàm strncasecmp() cho thấy rằng nó là một hàm không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.

$string1 = "Hello World";
$string2 = "hello";
$len = 5;

//Kết quả: 0
echo strncasecmp($string1, $string2, $len);

Ví dụ 2

$string1 = "Hello World";
$string2 = "Hello";
$len = 11;

//Kết quả: 6
echo strncasecmp($string1, $string2, $len);

Ví dụ 3

$string1 = "Hello PHP!";
$string2 = "PHP";
$len = 9;

//Kết quả: -8
echo strncasecmp($string1, $string2, $len);

Ví dụ 4

$string1 = "PHP!";
$string2 = "Hello PHP";
$len = 9;

//Kết quả: 8
echo strncasecmp($string1, $string2, $len);

Ví dụ 5

$string1 = "Hello";
$string2 = "Hello PHP";
$len = 9;

//Kết quả: -4
echo strncasecmp($string1, $string2, $len);

Hướng dẫn Hàm strncasecmp() PHP

Để sử dụng hàm strncasecmp() trong chương trình PHP của bạn, bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Khai báo và gán các chuỗi cần so sánh

Trong bước này, bạn cần khai báo các chuỗi cần so sánh. Đảm bảo rằng chuỗi đã được khai báo trước khi sử dụng hàm.

$string1 = "Hello World";
$string2 = "hello";

Bước 2: Sử dụng Hàm strncasecmp() PHP

Sau khi đã khai báo các chuỗi cần so sánh, bạn có thể sử dụng hàm strncasecmp() để so sánh chúng. Chú ý đến các tham số bắt buộc trong hàm.

$result = strncasecmp($string1, $string2, 5);

Bước 3: Xử lý kết quả

Cuối cùng, bạn có thể xử lý kết quả bằng các điều kiện hoặc các câu lệnh khác trong chương trình của mình.

if ($result == 0) {
  echo "Hai chuỗi giống nhau";
} else if ($result < 0) {
  echo "Chuỗi đầu tiên nhỏ hơn chuỗi thứ hai";
} else {
  echo "Chuỗi đầu tiên lớn hơn chuỗi thứ hai";
}

Cách triển khai hàm strncasecmp() PHP

Hàm strncasecmp() PHP được sử dụng để so sánh hai chuỗi, không phân biệt chữ hoa chữ thường. Hàm này trả về một số nguyên là kết quả của việc so sánh, như sau:

 • 0 nếu hai chuỗi bằng nhau.
 • Một giá trị âm nếu chuỗi đầu tiên nhỏ hơn chuỗi thứ hai.
 • Một giá trị dương nếu chuỗi đầu tiên lớn hơn chuỗi thứ hai.

Hàm strncasecmp() có ba đối số:

 • string1: Chuỗi đầu tiên cần được so sánh.
 • string2: Chuỗi thứ hai cần được so sánh.
 • length: Số ký tự cần được so sánh.

Ví dụ:

$string1 = "Hello";
$string2 = "World";

// So sánh hai chuỗi
$result = strncasecmp($string1, $string2, 5);

// In ra kết quả
echo $result;

Kết quả của đoạn code trên sẽ là:

-1

Điều này có nghĩa là chuỗi string1 nhỏ hơn chuỗi string2 trong 5 ký tự đầu tiên.

Hàm strncasecmp() là một hàm binary-safe, nghĩa là nó có thể so sánh hai chuỗi bất kể chúng được lưu trữ theo cách nào.

Dưới đây là một số ví dụ về cách triển khai hàm strncasecmp():

// So sánh hai chuỗi bằng nhau
strncasecmp("Hello", "Hello", 5); // 0

// So sánh hai chuỗi khác nhau
strncasecmp("Hello", "World", 5); // -1

// So sánh hai chuỗi, nhưng chỉ so sánh 3 ký tự đầu tiên
strncasecmp("Hello", "World", 3); // 0

Để so sánh hai chuỗi, không phân biệt chữ hoa chữ thường, bạn có thể sử dụng hàm strncasecmp().

Cách triển khai hàm strncasecmp() bằng vòng lặp

Hàm strncasecmp() PHP là một hàm tích hợp sẵn trong PHP, vì vậy chúng ta không cần phải triển khai hàm này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn hiểu cách hàm strncasecmp() hoạt động, bạn có thể triển khai hàm này bằng vòng lặp.

Dưới đây là một cách để triển khai hàm strncasecmp() bằng vòng lặp:

function strncasecmp_custom($string1, $string2, $length) {
 for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
  if (ord($string1[$i]) != ord($string2[$i])) {
   return ord($string1[$i]) - ord($string2[$i]);
  }
 }
 return 0;
}

$string1 = "Hello";
$string2 = "World";

// So sánh hai chuỗi bằng vòng lặp
$result = strncasecmp_custom($string1, $string2, 5);

// In ra kết quả
echo $result;

Kết quả của đoạn code trên sẽ là:

-1

Hàm strncasecmp_custom() PHP hoạt động bằng cách lặp qua từng ký tự trong chuỗi và so sánh chúng. Nếu hai ký tự không bằng nhau, hàm sẽ trả về kết quả của việc so sánh hai ký tự. Nếu hai ký tự bằng nhau, hàm sẽ tiếp tục lặp qua các ký tự tiếp theo. Khi vòng lặp kết thúc, hàm sẽ trả về 0.

Ưu và Nhược điểm Hàm strncasecmp() PHP

Ưu điểm của hàm strncasecmp():

 • Không phân biệt chữ hoa hay chữ thường
 • Có khả năng xử lý các chuỗi nhị phân
 • Cho phép chỉ định một số kýtự trong các chuỗi để so sánh.

Nhược điểm của hàm strncasecmp():

 • Chỉ có thể so sánh ở mức độ ký tự và không hỗ trợ so sánh theo từng từ hoặc câu.
 • Không phù hợp với những trường hợp sử dụng ngôn ngữ bất đồng giữa hai chuỗi.

Lời khuyên Hàm strncasecmp() PHP

Khi sử dụng hàm strncasecmp() trong chương trình PHP của bạn, hãy lưu ý các điểm sau:

 • Đảm bảo rằng tất cả các tham số của hàm được cung cấp đầy đủ và đúng đắn.
 • Cẩn thận khi so sánh các chuỗi chứa các ký tự tiếng Việt hoặc các ký tự đặc biệt, vì nó có thể làm sai kết quả so sánh.
 • Nếu bạn muốn so sánh theo từng từ hoặc câu, bạn nên sử dụng các phương thức so sánh chuỗi khác hỗ trợ so sánh theo từng từ hoặc câu.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Hàm strncasecmp() PHP, đây là một hàm rất hữu ích trong việc so sánh các chuỗi ký tự với nhau. Chúng ta đã điểm qua cách sử dụng hàm, các tham số và giá trị trả về của nó, cũng như các ưu và nhược điểm của hàm. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm strncasecmp() và áp dụng nó vào các chương trình PHP của mình. 

Hàm strncasecmp() PHP là gì?

Hàm strncasecmp() trong PHP là một hàm so sánh chuỗi ký tự giữa hai chuỗi với nhau.

Điểm đặc biệt của hàm strncasecmp() là gì?

Điểm đặc biệt của hàm strncasecmp() là nó không phân biệt chữ hoa hay chữ thường, cũng như là khả năng xử lý các chuỗi nhị phân.

Hàm strncasecmp() có bao nhiêu tham số?

Hàm strncasecmp() có ba tham số bắt buộc: $string1, $string2 và $length.

Hàm strncasecmp() trả về giá trị gì?

Hàm strncasecmp() sẽ trả về một giá trị nguyên sau khi so sánh hai chuỗi ký tự với nhau.

Bạn có thể so sánh các chuỗi theo từng từ hoặc câu bằng Hàm strncasecmp() PHP không?

Không, hàm strncasecmp() chỉ có thể so sánh các chuỗi ở mức độ ký tự và không hỗ trợ so sánh theo từng từ hoặc câu.