Hàm Implode() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm implode() PHP là một hàm chuỗi trong ngôn ngữ lập trình PHP, được sử dụng để kết hợp các phần tử của mảng thành một chuỗi. Đây là một hàm an toàn với dữ liệu nhị phân, có thể truyền vào các tham số theo bất kỳ thứ tự nào. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về hàm implode() trong PHP.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm Implode() PHP

Hàm implode() PHP được sử dụng để kết hợp các phần tử của mảng thành một chuỗi. Nó hoạt động tương tự như hàm join() và trả về một chuỗi được tạo ra từ các phần tử của mảng. Về cơ bản, hàm này sẽ kết hợp tất cả các phần tử của mảng vào một chuỗi.

Hàm Implode() PHP Là gì?

Hàm implode() PHP được sử dụng để kết hợp các phần tử của mảng thành một chuỗi. Cú pháp của hàm này gồm hai cách truyền tham số khác nhau:

string implode ( string $glue , array $pieces )

hoặc

string implode ( array $pieces )

Tham số $glue (tùy chọn) chứa giá trị để kết hợp các phần tử của mảng và tạo ra một chuỗi. Tham số $pieces là bắt buộc và chứa mảng các chuỗi cần được kết hợp lại.

Hướng dẫn Hàm Implode() PHP

Để sử dụng hàm implode() PHP, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Tạo một mảng gồm các chuỗi cần được kết hợp.
 2. Gọi hàm implode() với tham số là mảng đã tạo trong bước 1.
 3. Nếu muốn, bạn có thể truyền vào tham số $glue để chỉ định ký tự nối giữa các chuỗi.

Ví dụ:

$arr = array('Welcome', 'to', 'PHP', 'tutorial');
$str = implode('+', $arr);
echo $str;
// Output: Welcome+to+PHP+tutorial

Trong ví dụ này, mảng $arr chứa các chuỗi ‘Welcome’, ‘to’, ‘PHP’, ‘tutorial’. Sau đó, hàm implode() được sử dụng để kết hợp các chuỗi này lại với ký tự ‘+’ nối giữa các chuỗi.

Cách triển khai hàm Implode() PHP

Hàm implode() PHP được sử dụng để nối các phần tử của một mảng thành một chuỗi. Hàm này có hai tham số:

 • $array là mảng chứa các phần tử cần nối.
 • $separator là ký tự hoặc chuỗi được sử dụng để nối các phần tử.

Ví dụ:

$array = array("a", "b", "c");
$newstr = implode("-", $array);
echo $newstr;

Kết quả:

a-b-c

Trong ví dụ này, hàm implode() đã nối các phần tử của mảng array thành một chuỗi, với ký tự “-” ở giữa.

Dưới đây là một số ví dụ khác về cách sử dụng hàm implode():

// Nối các phần tử của mảng thành một chuỗi, không sử dụng ký tự nối
$array = array("a", "b", "c");
$newstr = implode('', $array);
echo $newstr;

Kết quả:

abc
// Nối các phần tử của mảng thành một chuỗi, sử dụng ký tự nối là ", "
$array = array("a", "b", "c");
$newstr = implode(", ", $array);
echo $newstr;

Kết quả:

a, b, c

Hàm implode() là một công cụ hữu ích để nối các phần tử của một mảng thành một chuỗi. Nên sử dụng hàm này khi cần hiển thị các phần tử của một mảng dưới dạng một chuỗi.

Ưu và Nhược điểm Hàm Implode() PHP

Ưu điểm

 • Hàm implode() rất tiện lợi và nhanh chóng khi bạn cần kết hợp các phần tử của mảng thành một chuỗi.
 • Hàm này hoạt động tốt với cả dữ liệu nhị phân và dữ liệu văn bản.
 • Nó cho phép bạn truyền tham số theo bất kỳ thứ tự nào.

Nhược điểm

 • Hàm implode() PHP không xử lý các phần tử mảng rỗng hoặc bị thiếu. Nếu có phần tử rỗng hoặc bị thiếu trong mảng, kết quả sẽ không như mong đợi.
 • Nó chỉ hoạt động với các mảng chứa chuỗi và không thể được sử dụng để kết hợp các giá trị khác nhau (ví dụ: số nguyên).

Lời khuyên Hàm Implode() PHP

Khi sử dụng hàm implode() , bạn nên lưu ý các điểm sau để đảm bảo rằng kết quả được trả về chính xác:

 • Kiểm tra mảng có phần tử nào bị thiếu hoặc rỗng không.
 • Chỉ định ký tự nối giữa các chuỗi sao cho phù hợp với định dạng đầu ra mong muốn.
 • Xác định các tham số đầu vào chính xác để hàm hoạt động như mong đợi.

Ngoài ra, bạn nên cân nhắc sử dụng hàm implode() trong một số trường hợp khác nhau. Ví dụ, nếu bạn cần kết hợp các giá trị số nguyên, bạn nên sử dụng hàm array_sum() thay vì hàm implode().

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về hàm implode() PHP. Hàm này là một cách tiện lợi để kết hợp các phần tử của mảng thành một chuỗi. Bạn cần lưu ý các điểm cần thiết khi sử dụng hàm này để đảm bảo kết quả trả về chính xác và phù hợp với mong đợi. Nếu bạn cần thực hiện các thao tác khác trên mảng, ví dụ như sắp xếp hoặc lọc phần tử, bạn nên sử dụng các hàm khác trong PHP để đạt được kết quả mong muốn.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm implode() PHP và có thể áp dụng nó vào các dự án của mình một cách hiệu quả. 

Hàm implode() PHP có tham số bắt buộc hay không?

Có, hàm này có một tham số bắt buộc là mảng cần được kết hợp.

Tham số $glue trong hàm implode() là gì?

Tham số $glue là ký tự nối giữa các phần tử của mảng khi chúng được kết hợp lại thành một chuỗi.

Hàm implode() có thể kết hợp các phần tử của mảng nhị phân không?

Có, hàm này là an toàn với dữ liệu nhị phân.

Tại sao sử dụng hàm implode() PHP?

Hàm implode() là một cách tiện lợi và nhanh chóng để kết hợp các phần tử của mảng thành một chuỗi.

Hàm implode() có thể xử lý các phần tử rỗng hoặc bị thiếu trong mảng không?

Không, hàm này không xử lý các phần tử rỗng hoặc bị thiếu trong mảng.