Hàm imagepolygon() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm imagepolygon() là một trong số các hàm tích hợp sẵn của PHP được sử dụng chủ yếu để vẽ một đa giác với các tọa độ được chỉ định hoàn toàn. Chức năng này hoạt động bằng cách sử dụng trục x và y được tự động tạo ra bởi trình biên dịch PHP, tất cả những gì chúng ta phải làm là thiết lập các tọa độ cho điểm bắt đầu từ nơi mà hình ảnh phải được vẽ. Các hướng dẫn ban đầu còn được gọi là gốc (0, 0) ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ đọc. Có thể thiết lập các hướng dẫn theo cách tương ứng từ điểm bắt đầu để có được đa giác kết quả theo nhu cầu của chúng ta.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng của Hàm imagepolygon() PHP, tổng quan về cách hoạt động của hàm này, hướng dẫn sử dụng, ưu và nhược điểm cũng như một vài câu hỏi thường gặp xoay quanh Hàm imagepolygon() PHP.

Tính năng Hàm imagepolygon() PHP

Hàm imagepolygon() PHP được sử dụng để vẽ một đa giác đơn giản bằng cách sử dụng tọa độ đã cho. Các đối số của hàm này bao gồm:

 • $image: Sử dụng để xác định kích thước của hình ảnh chúng ta muốn hiển thị. Đối số này được sử dụng bởi nguồn hình ảnh như hàm imagecreatetruecolor (), được sử dụng để trả về nguồn hình ảnh.
 • $points: Sử dụng để thiết lập các điểm đỉnh mong muốn của đa giác, bắt đầu từ gốc.
 • $num-points: Sử dụng để thiết lập tổng số đỉnh trong một đa giác. Nó phải lớn hơn 3 vì không có đa giác nào có thể ít hơn 3 cạnh hoặc nó được gọi là một đường thẳng.
 • $color: Sử dụng để xác định màu của hình ảnh. Nó được sử dụng để tạo ra các biến đổi nhận dạng như các hàm imagecolorallocate ().

Hàm imagepolygon() PHP trả về một giá trị Boolean, xác nhận giá trị đúng khi thực thi thành công và giá trị sai khi thực thi không thành công.

Tổng quan Hàm imagepolygon() PHP

Hàm imagepolygon() PHP là một trong những hàm tích hợp sẵn của PHP được sử dụng để vẽ hình ảnh đa giác. Điều này rất hữu ích trong việc tạo ra các biểu đồ, sơ đồ và hình ảnh phức tạp khác trong các ứng dụng web và đa phương tiện.

Một số chức năng của hàm imagepolygon() PHP bao gồm:

 • Vẽ một đa giác đơn giản bằng cách sử dụng các tọa độ đã cho.
 • Cho phép người dùng xác định kích thước và màu sắc của hình ảnh cũng như số lượng đỉnh trong đa giác.

Hàm này rất dễ sử dụng và nhanh chóng để tạo ra các hình ảnh đa giác. Tuy nhiên, nó không thể vẽ các hình ảnh phức tạp hơn hoặc có các đường cong mượt mà hơn.

Hướng dẫn Hàm imagepolygon() PHP

Để sử dụng Hàm imagepolygon() PHP, ta cần làm theo các bước sau:

 1. Kết nối vào máy chủ web của bạn bằng trình duyệt web.
 2. Tạo một tệp PHP mới và đặt tên cho tệp đó.
 3. Thêm mã PHP sau vào tệp của bạn:
<?php
$image = imagecreatetruecolor(400, 400);
$background = imagecolorallocate($image, 0, 0, 0);
$text = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255);
$values = array(
  200, 100,
  150, 200,
  250, 200
);
imagepolygon($image, $values, 3, $text);
header('Content-type: image/png');
imagepng($image);
imagedestroy($image);
?>
 1. Lưu tệp của bạn và mở nó trong trình duyệt web của bạn.

Chúng ta đã tạo ra một đa giác đơn giản bằng cách sử dụng các tọa độ đã cho. Hình ảnh đa giác sẽ được hiển thị trong trình duyệt web của bạn.

Cách triển khai hàm imagepolygon() PHP

Hàm imagepolygon() trong PHP được sử dụng để vẽ một đa giác trong một hình ảnh. Hàm này có hai tham số:

 • image: Một đối tượng hình ảnh.
 • points: Một mảng chứa các tọa độ của các đỉnh của đa giác.

Cú pháp

imagepolygon(image $image, array $points, int $color);

Tham số

 • image: Một đối tượng hình ảnh.
 • points: Một mảng chứa các tọa độ của các đỉnh của đa giác. Mỗi tọa độ là một mảng chứa hai phần tử: x và y.
 • color: Một màu sắc được sử dụng để vẽ đa giác.

Giá trị trả về

Hàm imagepolygon() không trả về bất kỳ giá trị nào.

Ví dụ

// Tạo một hình ảnh
$image = imagecreatetruecolor(400, 300);

// Tạo một mảng chứa các tọa độ của các đỉnh của đa giác
$points = [
  [0, 0],
  [100, 100],
  [200, 0],
  [300, 100],
  [200, 200],
  [100, 100],
];

// Vẽ đa giác
imagepolygon($image, $points, 0x0000ff);

// Xuất hình ảnh
header('Content-type: image/png');
imagepng($image);
imagedestroy($image);

Ví dụ này sẽ tạo ra một hình ảnh có một đa giác màu xanh lam.

Các tham số bổ sung

Bạn có thể sử dụng các tham số bổ sung sau với hàm imagepolygon():

 • fill: Một giá trị boolean chỉ định liệu đa giác có được tô màu hay không. Giá trị mặc định là false.
 • thickness: Độ dày của đường viền của đa giác. Giá trị mặc định là 1.
 • style: Kiểu của đường viền của đa giác. Giá trị mặc định là đường thẳng.

Lưu ý

 • Hàm imagepolygon() chỉ hoạt động với các hình ảnh được tạo bằng hàm imagecreatetruecolor().
 • Hàm imagepolygon() không hỗ trợ đa giác có nhiều hơn 100 đỉnh.

Hàm imagepolygon() là một công cụ hữu ích để vẽ đa giác trong các hình ảnh PHP.=

Ưu và Nhược điểm Hàm imagepolygon() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm này rất dễ sử dụng và nhanh chóng để tạo ra các hình ảnh đa giác.
 • Cho phép người dùng xác định kích thước và màu sắc của hình ảnh cũng như số lượng đỉnh trong đa giác.
 • Đơn giản và tiết kiệm thời gian.

Nhược điểm:

 • Không thể vẽ các hình ảnh phức tạp hơn hoặc có các đường cong mượt mà hơn.
 • Hạn chế trong việc tùy chỉnh hình ảnh.

Lời khuyên Hàm imagepolygon() PHP

Nếu bạn đang tìm cách vẽ một đa giác đơn giản, hàm imagepolygon() PHP là một giải pháp tốt và nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tạo ra các hình ảnh phức tạp hoặc có các đường cong mượt mà hơn, bạn nên tìm kiếm các công cụ khác để làm điều này.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Hàm imagepolygon() PHP, tính năng của nó, cách hoạt động, hướng dẫn sử dụng, ưu và nhược điểm cũng như một số câu hỏi thường gặp xoay quanh nó. Nếu bạn đang tìm cách vẽ đa giác đơn giản, hàm imagepolygon() PHP là một giải pháp tốt và nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tạo ra các hình ảnh phức tạp hoặc có các đường cong mượt mà hơn, bạn nên tìm kiếm các công cụ khác để làm điều này. 

Hàm imagepolygon() PHP có dễ sử dụng không?

Có, hàm này rất dễ sử dụng và nhanh chóng để tạo ra các hình ảnh đa giác.

Tôi có thể sử dụng hàm imagepolygon() PHP để vẽ các hình ảnh phức tạp hơn không?

Không, hàm này không thể vẽ các hình ảnh phức tạp hơn hoặc có các đường cong mượt mà hơn.

Tôi có thể xác định kích thước và màu sắc của hình ảnh được tạo ra bởi hàm imagepolygon() PHP hay không?

Có, bạn có thể xác định kích thước và màu sắc của hình ảnh cũng như số lượng đỉnh trong đa giác.

Hàm imagepolygon()PHP có trả về giá trị nào không?

Có, hàm imagepolygon() PHP trả về một giá trị Boolean, xác nhận giá trị đúng khi thực thi thành công và giá trị sai khi thực thi không thành công.

Tôi có cần phải tìm kiếm công cụ khác để tạo ra các hình ảnh phức tạp hơn không?

Đúng, nếu bạn muốn tạo ra các hình ảnh phức tạp hoặc có các đường cong mượt mà hơn, bạn nên tìm kiếm các công cụ khác để làm điều này.