Hàm Imagechar() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm Imagechar() là một trong những hàm được tích hợp sẵn của PHP, chủ yếu được sử dụng để vẽ một ký tự ngang.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm này hoạt động bằng cách sử dụng trục x và y, được sử dụng để thiết lập tọa độ cho điểm bắt đầu từ nơi hình ảnh phải được vẽ. Tọa độ gốc (0, 0) nằm ở góc trên bên trái của cửa sổ duyệt. Chúng ta có thể đặt các tọa độ tương ứng từ gốc để có được hình ảnh kết quả theo nhu cầu của chúng ta.

Trong hàm Imagechar(), chúng ta cần chỉ định ít nhất 5 tham số: $ image, $ x, $ y, $ c và $ color, trong đó:

 • Tham số $ image là tài nguyên ảnh được sử dụng để định nghĩa kích thước hình ảnh chúng ta muốn hiển thị.
 • Tham số $ font được sử dụng để định nghĩa kích thước font của ký tự chúng ta muốn hiển thị. Nó được sử dụng dưới dạng số 1, 2, 3…Càng cao thì cỡ chữ lớn hơn và ngược lại.
 • Tham số $ x được sử dụng để thiết lập tọa độ x của hình ảnh mong muốn. Bắt đầu từ gốc.
 • Tham số $ y được sử dụng để thiết lập tọa độ y của hình ảnh mong muốn. Bắt đầu từ gốc.
 • Tham số $ c được sử dụng để định nghĩa ký tự sẽ được in ra.
 • Tham số $ color được sử dụng để định nghĩa màu của hình ảnh. Tham số này được sử dụng để tạo một định danh màu như hàm imagecolorallocate(), tham số này là tùy chọn.

Hàm Imagechar() trả về TRUE khi chương trình được thực thi thành công và FALSE khi thất bại.

Hàm Imagechar() PHP là gì?

Hàm Imagechar() PHP là một trong những hàm được tích hợp sẵn của PHP, được sử dụng để vẽ một ký tự ngang theo tọa độ x, y cho hình ảnh đã được chỉ định trước. Hàm này giúp tạo ra các hình ảnh động hoặc các biểu đồ đẹp mắt để hiển thị trên các website và ứng dụng web.

Hướng dẫn sử dụng Hàm Imagechar() PHP

Để sử dụng Hàm Imagechar() PHP, chúng ta có thể làm theo các bước sau:

 1. Khởi tạo ảnh bằng hàm imagecreatetruecolor().
 2. Đặt nền cho ảnh bằng hàm imagefill().
 3. Đặt màu sắc cho văn bản bằng hàm imagecolorallocate().
 4. Vẽ ký tự sử dụng hàm imagechar() PHP.
 5. Hiển thị ảnh bằng header() và hàm imagepng().

Dưới đây là ví dụ minh hoạ cách sử dụng hàm Imagechar():

<?php
$image = imagecreatetruecolor(400, 200);
$ // Đặt màu nền cho ảnh
$background_color = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255);
imagefill($image, 0, 0, $background_color);

// Đặt màu sắc cho văn bản
$text_color = imagecolorallocate($image, 0, 0, 0);

// Vẽ ký tự sử dụng hàm Imagechar()
imagechar($image, 5, 150, 90, 'Hello World!', $text_color);

// Hiển thị ảnh bằng header() và hàm imagepng()
header('Content-Type: image/png');
imagepng($image);

// Giải phóng tài nguyên
imagedestroy($image);
?>

Kết quả của chương trình trên là hiển thị ký tự “Hello World!” trên nền trắng.

Cách triển khai hàm Imagechar() PHP

Hàm imagechar() PHP được sử dụng để vẽ một ký tự trên một hình ảnh. Hàm này có thể vẽ các ký tự theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

Cú pháp:

imagechar(resource $image, int $font, int $x, int $y, string $char, int $color)

Giải thích:

 • $image: Tham số này là một biến chứa con trỏ đến hình ảnh.
 • $font: Tham số này là mã font chữ. Có thể sử dụng các mã font chữ mặc định hoặc mã font chữ được tải bằng hàm imageloadfont().
 • $x: Tham số này là tọa độ x của điểm bắt đầu vẽ ký tự.
 • $y: Tham số này là tọa độ y của điểm bắt đầu vẽ ký tự.
 • $char: Tham số này là ký tự cần vẽ.
 • $color: Tham số này là mã màu của ký tự. Mã màu có thể được tạo bằng hàm imagecolorallocate().

Ví dụ:

// Tạo một hình ảnh mới
$image = imagecreatetruecolor(200, 200);

// Tạo màu đen
$color = imagecolorallocate($image, 0, 0, 0);

// Vẽ ký tự "H" màu đen tại vị trí (0, 0)
imagechar($image, 1, 0, 0, "H", $color);

// Xuất hình ảnh
imagepng($image, "image.png");

// Thả bộ nhớ
imagedestroy($image);

Kết quả:

![Image with character "H"](image.png)

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một hình ảnh mới có kích thước 200×200 pixel. Sau đó, chúng ta đã tạo màu đen bằng hàm imagecolorallocate(). Cuối cùng, chúng ta đã vẽ ký tự “H” màu đen tại vị trí (0, 0) bằng hàm imagechar().

Lưu ý:

 • Hàm imagechar() PHP chỉ hỗ trợ các định dạng hình ảnh GIF, PNG và JPEG.
 • Nếu bạn sử dụng font chữ mặc định, bạn có thể sử dụng các mã font chữ sau:
  • 1: Font chữ chuẩn
  • 2: Font chữ nghệ thuật
  • 3: Font chữ khoa học
  • 4: Font chữ chữ viết tay
  • 5: Font chữ tiếng Việt

Một số ví dụ khác:

// Vẽ ký tự "A" màu đỏ tại vị trí (50, 50)
imagechar($image, 1, 50, 50, "A", imagecolorallocate($image, 255, 0, 0));

// Vẽ ký tự "B" màu xanh lá cây tại vị trí (100, 100)
imagechar($image, 1, 100, 100, "B", imagecolorallocate($image, 0, 255, 0));

// Vẽ ký tự "C" màu xanh dương tại vị trí (150, 150)
imagechar($image, 1, 150, 150, "C", imagecolorallocate($image, 0, 0, 255));

Ưu và nhược điểm của Hàm Imagechar() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm Imagechar() PHP rất dễ sử dụng và đơn giản để vẽ các ký tự theo tọa độ x, y.
 • Nó hỗ trợ nhiều font khác nhau để lựa chọn.
 • Hàm này có thể được sử dụng để tạo ra các hình ảnh động hoặc các biểu đồ đẹp mắt để hiển thị trên các website và ứng dụng web.

Nhược điểm:

 • Hàm Imagechar() PHP chỉ có thể vẽ một ký tự ngang duy nhất mỗi lần sử dụng.
 • Hàm này không hỗ trợ các font khác nhau, chỉ có thể sử dụng các font cơ bản.

Lời khuyên về Hàm Imagechar() PHP

Hàm Imagechar() là một trong những hàm cơ bản của PHP được sử dụng để vẽ ký tự theo tọa độ x, y. Nếu bạn muốn tạo ra các hình ảnh động hoặc các biểu đồ đẹp mắt để hiển thị trên các website và ứng dụng web, Hàm Imagechar() PHP sẽ là một công cụ hữu ích cho bạn. Tuy nhiên, nó chỉ hỗ trợ một số font cơ bản và chỉ có thể vẽ một ký tự ngang duy nhất mỗi lần sử dụng.

Hàm Imagechar() PHP là gì?

Hàm Imagechar() là một trong những hàm được tích hợp sẵn của PHP, chủ yếu được sử dụng để vẽ một ký tự ngang.

Những tham số nào được sử dụng trong hàm Imagechar()?

Trong hàm Imagechar(), chúng ta cần chỉ định ít nhất 5 tham số: $ image, $ x, $ y, $ c và $ color.

Hàm Imagechar() PHP trả về giá trị gì?

Hàm Imagechar() trả về TRUE khi chương trình được thực thi thành công và FALSE khi thất bại.

Ưu điểm của hàm Imagechar() là gì?

Hàm Imagechar() PHP rất dễ sử dụng và đơn giản để vẽ các ký tự theo tọa độ x, y. Nó hỗ trợ nhiều font khác nhau để lựa chọn.

Nhược điểm của hàm Imagechar() là gì?

Hàm Imagechar() chỉ có thể vẽ một ký tự ngang duy nhất mỗi lần sử dụng. Hàm này không hỗ trợ các font khác nhau, chỉ có thể sử dụng các font cơ bản.