Hàm fpassthru() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm fpassthru() PHP giúp đọc nội dung của một tập tin và đưa ra kết quả vào bộ đệm đầu ra. Nếu có lỗi xảy ra, hàm sẽ trả về FALSE và ngược lại, nó sẽ trả về số ký tự đã đọc từ tham chiếu tập tin. Đây là một trong những hàm quan trọng trong việc xử lý tập tin trong PHP.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tính năng Hàm fpassthru() PHP

 • Đọc nội dung tập tin và đưa ra kết quả vào bộ đệm đầu ra.
 • Trả về số ký tự đã đọc từ tham chiếu tập tin.
 • Trả về false nếu có lỗi xảy ra khi đọc nội dung tập tin.

Tổng quan Hàm fpassthru() PHP

Hàm fpassthru() được sử dụng để đọc nội dung của một tập tin và đưa ra kết quả vào bộ đệm đầu ra. Hàm trả về số ký tự đã đọc từ tham chiếu tập tin và false nếu có lỗi xảy ra khi đọc nội dung tập tin.

Hàm fpassthru() là một trong những hàm quan trọng để xử lý tập tin trong PHP. Nó được sử dụng để đọc nội dung của một tập tin và đưa ra kết quả vào bộ đệm đầu ra.

Hướng dẫn Hàm fpassthru() PHP

Để sử dụng hàm fpassthru() PHP, bạn cần mở tập tin trước khi đưa tham chiếu của nó vào hàm fpassthru(). Tập tin này không được đóng sau khi đưa tham chiếu vào hàm fpassthru(). Sau khi đọc xong, bạn nên đóng tập tin bằng cách sử dụng hàm fclose().

Ví dụ:

$file = fopen("new.txt", "r");
if ($file) {
 while (($line = fgets($file)) !== false) {
  echo $line;
 }
 fpassthru($file);
 fclose($file);
}

Hàm trên sẽ đọc nội dung của tập tin “new.txt” và đưa ra kết quả vào bộ đệm đầu ra.

Cách triển khai hàm fpassthru() PHP

Hàm fpassthru() PHP được sử dụng để đọc tất cả nội dung của một tệp và ghi nó vào luồng đầu ra. Hàm này có các tham số sau:

 • $handle: Một đối tượng tệp được trả về bởi hàm fopen().

Ví dụ sau đây minh họa cách triển khai hàm fpassthru():

<?php

// Mở tệp "example.txt"
$handle = fopen("example.txt", "r");

// Đọc tất cả nội dung của tệp và ghi nó vào luồng đầu ra
fpassthru($handle);

// Đóng tệp
fclose($handle);

?>

Kết quả của ví dụ trên sẽ là nội dung của tệp “example.txt” được in ra màn hình.

Dưới đây là một số ví dụ khác về cách triển khai hàm fpassthru():

 • Đọc tất cả nội dung của một tệp và lưu nó vào một biến:
<?php

// Mở tệp "example.txt"
$handle = fopen("example.txt", "r");

// Đọc tất cả nội dung của tệp và lưu nó vào biến $content
$content = fpassthru($handle);

// Đóng tệp
fclose($handle);

// In nội dung của biến $content
echo $content;

?>
 • Đọc tất cả nội dung của một tệp và xử lý nó:
<?php

// Mở tệp "example.txt"
$handle = fopen("example.txt", "r");

// Đọc tất cả nội dung của tệp và xử lý nó
while (!feof($handle)) {
  $line = fgets($handle);
  // Xử lý dòng $line
}

// Đóng tệp
fclose($handle);

?>

Lưu ý: Hàm fpassthru() có thể gây ra lỗi nếu tệp được mở ở chế độ ghi. Để tránh lỗi này, bạn nên kiểm tra xem tệp đã được mở ở chế độ chỉ đọc hay chưa.

Cách sử dụng hàm fpassthru() trong PHP 8:

Trong PHP 8, hàm fpassthru() đã được cập nhật để hỗ trợ các tệp nhị phân. Để đọc một tệp nhị phân bằng hàm fpassthru(), bạn cần sử dụng tham số thứ hai là b.

Ví dụ:

<?php

// Mở tệp nhị phân "example.bin"
$handle = fopen("example.bin", "rb");

// Đọc tất cả nội dung của tệp nhị phân
fpassthru($handle, "b");

// Đóng tệp
fclose($handle);

?>

Ưu và Nhược điểm Hàm fpassthru() PHP

Ưu điểm

 • Hàm fpassthru() giúp đọc nội dung tập tin và đưa ra kết quả vào bộ đệm đầu ra.
 • Hàm trả về số ký tự đã đọc từ tham chiếu tập tin.
 • Hàm có thể được sử dụng để xử lý các tập tin lớn.

Nhược điểm

 • Nếu có lỗi xảy ra khi đọc nội dung tập tin, hàm sẽ trả về false.
 • Tập tin không được đóng sau khi đưa tham chiếu vào hàm fpassthru().

Lời khuyên Hàm fpassthru() PHP

Khi sử dụng hàm fpassthru() PHP, bạn cần mở tập tin trước khi đưa tham chiếu của nó vào hàm. Tập tin này không được đóng sau khi đưa tham chiếu vào hàm fpassthru(). Sau khi đọc xong, bạn nên đóng tập tin bằng cách sử dụng hàm fclose().

Kết luận

Hàm fpassthru() là một trong những hàm quan trọng để xử lý tập tin trong PHP. Nó giúp đọc nội dung tập tin và đưa ra kết quả vào bộ đệm đầu ra. Sử dụng hàm này cần lưu ý mở tập tin trước khi đưa tham chiếu của nó vào hàm fpassthru() và không được đóng sau khi đọc xong. Điều này giúp tránh các lỗi xảy ra khi sử dụng hàm fpassthru().

Nếu bạn đang làm việc với các tập tin lớn trong PHP và muốn đọc và xử lý chúng dễ dàng hơn, hàm fpassthru() sẽ là một giải pháp tốt cho bạn. Hãy nhớ tuân thủ đúng cách sử dụng hàm này để tránh gặp phải các lỗi không mong muốn. 

Hàm fpassthru() PHP được sử dụng để làm gì?

Hàm fpassthru() được sử dụng để đọc nội dung của một tập tin và đưa ra kết quả vào bộ đệm đầu ra.

Làm thế nào để sử dụng hàm fpassthru() trong PHP?

Để sử dụng hàm fpassthru() trong PHP, bạn cần mở tập tin trước khi đưa tham chiếu của nó vào hàm fpassthru(). Tập tin này không được đóng sau khi đưa tham chiếu vào hàm fpassthru(). Sau khi đọc xong, bạn nên đóng tập tin bằng cách sử dụng hàm fclose().

Hàm fpassthru() có nhược điểm gì?

Nếu có lỗi xảy ra khi đọc nội dung tập tin, hàm sẽ trả về false. Ngoài ra, tập tin không được đóng sau khi đưa tham chiếu vào hàm fpassthru().

Tại sao nên sử dụng hàm fpassthru() trong PHP?

Hàm fpassthru() giúp đọc nội dung tập tin và đưa ra kết quả vào bộ đệm đầu ra. Nó có thể được sử dụng để xử lý các tập tin lớn và trả về số ký tự đã đọc từ tham chiếu tập tin.