Hàm convert_cyr_string() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm convert_cyr_string() PHP là một hàm được sử dụng để chuyển đổi các ký tự từ bảng mã Cyrillic sang bảng mã Latin hoặc ngược lại. Điều này rất hữu ích khi bạn cần hiển thị các ký tự từ bảng mã Cyrillic trên một trang web hoặc ứng dụng được viết bằng bảng mã Latin.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm convert_cyr_string() PHP

Hàm convert_cyr_string() là một hàm chuỗi trong PHP và được sử dụng để chuyển đổi các ký tự từ bảng mã Cyrillic sang bảng mã Latin hoặc ngược lại. Hàm này có ba đối số:

 1. Chuỗi cần chuyển đổi
 2. Bảng mã gốc
 3. Bảng mã đích

Đối với bảng mã Cyrillic, các giá trị cho đối số bảng mã có thể là “ISO-8859-5” hoặc “Windows-1251”. Đối với bảng mã Latin, giá trị cho đối số bảng mã là “UTF-8”.

Hàm convert_cyr_string() là một hàm chuỗi trong PHP dùng để chuyển đổi các ký tự từ bảng mã Cyrillic sang bảng mã Latin hoặc ngược lại. Khi chuyển đổi, hàm sử dụng bảng mã được chỉ định để xác định các ký tự.

Hướng dẫn Hàm convert_cyr_string() PHP

Hàm convert_cyr_string() PHP được sử dụng để chuyển đổi các ký tự từ bảng mã Cyrillic sang bảng mã Latin hoặc ngược lại. Bạn có thể sử dụng hàm này như sau:

convert_cyr_string($string, $from_charset, $to_charset);

Trong đó:

 • $string là chuỗi cần chuyển đổi
 • $from_charset là bảng mã gốc (ISO-8859-5 hoặc Windows-1251)
 • $to_charset là bảng mã đích (UTF-8)

Ví dụ:

$string = "Привет, мир!";
$converted_string = convert_cyr_string($string, "UTF-8", "Windows-1251");
echo $converted_string; // KËÇÈÒ, ÌÈ×!

Cách triển khai hàm convert_cyr_string() PHP

Hàm convert_cyr_string() PHP được sử dụng để chuyển đổi một chuỗi từ một bộ ký tự Cyrillic sang một bộ ký tự Cyrillic khác. Hàm này có ba đối số:

 • $str là chuỗi cần chuyển đổi.
 • $from là bộ ký tự Cyrillic nguồn, được chỉ định bằng một ký tự đơn.
 • $to là bộ ký tự Cyrillic đích, được chỉ định bằng một ký tự đơn.

Hàm này trả về một chuỗi mới chứa chuỗi đã được chuyển đổi.

Dưới đây là một số ví dụ về cách triển khai hàm convert_cyr_string():

// Chuyển đổi chuỗi từ Windows-1251 sang koi8-r
$str = "Привет мир!";
$new_string = convert_cyr_string($str, "w", "k");

echo $new_string;

Kết quả:

Привет мир!

Trong ví dụ này, chúng ta đã chuyển đổi chuỗi “Привет мир!” từ bộ ký tự Windows-1251 sang bộ ký tự koi8-r.

Dưới đây là danh sách các bộ ký tự Cyrillic được hỗ trợ bởi hàm convert_cyr_string():

 • k – koi8-r
 • w – windows-1251
 • i – iso8859-5
 • a – x-cp866
 • d – x-cp866
 • m – x-mac-cyrillic

Hàm convert_cyr_string() PHP đã bị deprecated kể từ PHP 7.4.0 và bị xóa bỏ kể từ PHP 8.0.0. Thay vào đó, bạn nên sử dụng hàm mb_convert_encoding() hoặc iconv().shareTìm trên Google

Ưu và Nhược điểm Hàm convert_cyr_string() PHP

Ưu điểm

 • Hàm convert_cyr_string() là một hàm tiện ích trong PHP để chuyển đổi các ký tự từ bảng mã Cyrillic sang bảng mã Latin hoặc ngược lại.
 • Hàm này là dễ sử dụng và có thể được tích hợp vào các dự án web hoặc ứng dụng của bạn.

Nhược điểm

 • Hàm convert_cyr_string() PHP chỉ hỗ trợ các bảng mã Cyrillic và Latin cụ thể. Nếu bạn cần chuyển đổi từ một bảng mã khác, bạn phải tìm kiếm một hàm khác để làm việc này.
 • Hàm này không đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu khi chuyển đổi. Một số ký tự có thể được chuyển đổi thành các ký tự khác hoặc bị mất hoàn toàn.

Lời khuyên Hàm convert_cyr_string() PHP

Hàm convert_cyr_string() là một hàm tiện ích trong PHP để chuyển đổi các ký tự từ bảng mã Cyrillic sang bảng mã Latin hoặc ngược lại. Tuy nhiên, nó không đảm bảo tính nhất qu Kết luận

Hàm convert_cyr_string() PHP là một công cụ hữu ích để chuyển đổi các ký tự từ bảng mã Cyrillic sang bảng mã Latin hoặc ngược lại. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng hàm này chỉ hỗ trợ các bảng mã Cyrillic và Latin cụ thể và không đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu khi chuyển đổi. Nếu bạn đang làm việc với các bảng mã khác, bạn nên tìm kiếm các hàm chuyển đổi phù hợp khác.

Ngoài ra, hãy sử dụng hàm convert_cyr_string() PHP với cẩn thận để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu sau khi chuyển đổi.