Các Lỗi Trong PHP cần phải biết

PHP là một ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển các ứng dụng web. Tuy nhiên, khi viết mã PHP, chúng ta có thể gặp phải các lỗi do viết sai cú pháp hoặc mã code không chính xác. Những lỗi này sẽ hiển thị trên trình duyệt của bạn kèm theo tên tệp tin, vị trí, thông báo mô tả lỗi và số dòng mà Các Lỗi Trong PHP đã xảy ra.

Các Lỗi Trong PHP cần phải biết

Trong PHP, chúng ta chủ yếu gặp bốn loại lỗi sau đây: Lỗi cú pháp hoặc lỗi phân tích (Syntax Error or Parse Error), Lỗi nghiêm trọng (Fatal Error), Lỗi cảnh báo (Warning Error), và Lỗi thông báo (Notice Error). Chúng ta sẽ đi vào chi tiết về từng loại lỗi này kèm theo ví dụ minh họa.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Lỗi Cú Pháp Hoặc Lỗi Phân Tích (Syntax Error or Parse Error)

Một lỗi cú pháp là một sai sót trong cú pháp của mã nguồn, có thể do lập trình viên viết sai hoặc không quan tâm đến cú pháp đúng. Nó còn được gọi là lỗi phân tích. Trình biên dịch được sử dụng để phát hiện lỗi cú pháp trong quá trình biên dịch. Lưu ý: Lỗi cú pháp dừng việc thực thi mã. Những lỗi này có thể xảy ra do các nguyên nhân chung như dấu ngoặc kép không đóng, thiếu dấu chấm phẩy, dấu ngoặc hoặc dấu ngoặc vuông không đóng và nhiều lỗi khác. Khi biên dịch chương trình, trình biên dịch có thể phát hiện lỗi cú pháp và thông báo với thông báo lỗi hoặc lỗi cú pháp.

Ví dụ 1: Thiếu dấu chấm phẩy

Parse error: syntax error, unexpected 'echo' (T_ECHO), expecting ',' or ';' in C:\xampp\htdocs\program\fatalerror.php on line 5

Giải thích: Trong ví dụ trên, thiếu một dấu chấm phẩy (;) ở dòng 5. Do đó, nó tạo ra một lỗi phân tích và hiển thị thông báo lỗi trên trình duyệt như trong kết quả đầu ra.

Ví dụ 2: Thiếu ký tự đô la ($)

Parse error: syntax error, unexpected '=' in C:\xampp\htdocs\program\fatalerror.php on line 5

Giải thích: Trong ví dụ trên, ký tự đô la ($) bị thiếu ở dòng 5. Do đó, nó tạo ra một lỗi phân tích và hiển thị thông báo lỗi trên trình duyệt như trong kết quả đầu ra.

Lỗi Nghiêm Trọng (Fatal Error)

Lỗi nghiêm trọng là một loại lỗi khác, xảy ra khi sử dụng một hàm không được định nghĩa. Trình biên dịch PHP hiểu mã PHP nhưng cũng nhận ra rằng hàm không được định nghĩa. Điều này có nghĩa là khi một hàm được gọi mà không cung cấp định nghĩa của nó, trình biên dịch PHP sẽ tạo ra một lỗi nghiêm trọng. Một lỗi nghiêm trọng được tạo ra khi một hàm được gọi mà không có định nghĩa của nó.

Ví dụ: Gọi hàm chưa được định nghĩa

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function catch_fatal_error() in C:\xampp\htdocs\program\fatalerror.php:15 Stack trace: 0 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\program\fatalerror.php on line 13

Giải thích: Trong đoạn mã trên, chúng ta đã định nghĩa hàm add() nhưng lại gọi hàm khác là catch_fatal_error(). Do đó, nó tạo ra một lỗi nghiêm trọng và in thông báo lỗi trên trình duyệt.

Lỗi Cảnh Báo (Warning Error)

Lỗi cảnh báo được tạo ra khi lập trình viên cố gắng bao gồm một tệp tin không tồn tại. Hàm PHP gọi tệp tin đó nhưng không tìm thấy. Lỗi cảnh báo không dừng hay ngăn chặn việc thực thi chương trình. Nguyên nhân chính dẫn đến việc tạo ra lỗi cảnh báo là do truyền sai số lượng tham số cho một hàm hoặc bao gồm một tệp tin không tồn tại.

Ví dụ: Bao gồm tệp tin không tồn tại

Warning: include(jtp.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\program\fatalerror.php on line 7
Warning: include(): Failed opening 'jtp.php' for inclusion (include_path='C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\program\fatalerror.php on line 7

Giải thích: Trong ví dụ này, chúng ta đã cố gắng bao gồm một tệp tin trong chương trình, nhưng tệp tin đó không tồn tại. Do đó, nó tạo ra một lỗi cảnh báo và hiển thị thông báo lỗi.

Lỗi Thông Báo (Notice Error)

Lỗi thông báo tương tự như lỗi cảnh báo. Khi chương trình chứa sai sót, lỗi thông báo sẽ xảy ra. Tuy nhiên, nó cho phép/thực thi tiếp chương trình với lỗi thông báo. Lỗi thông báo không ngăn chặn việc thực thi mã. Ví dụ: truy cập vào biến không được định nghĩa. Thông thường, lỗi thông báo xảy ra khi chúng ta cố gắng sử dụng hoặc truy cập một biến không được định nghĩa.

Ví dụ 2: Truy cập biến không được định nghĩa

Notice: Undefined variable: automobile in C:\xampp\htdocs\program\fatalerror.php on line 6

Giải thích: Trong ví dụ trên, chúng ta đã cố gắng sử dụng biến $automobile mà không được định nghĩa. Do đó, nó tạo ra một lỗi thông báo “Undefined variable” và tiếp tục thực thi chương trình.

Chi tiết Các Lỗi Trong PHP

Các Lỗi Trong PHP là những vấn đề xảy ra trong quá trình thực thi mã PHP, khiến chương trình không thể tiếp tục chạy. Lỗi có thể được gây ra bởi nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như cú pháp sai, lỗi logic, hoặc lỗi hệ thống.

Có hai loại Các Lỗi Trong PHP:

 • Lỗi cú pháp: Lỗi xảy ra khi mã PHP không tuân theo các quy tắc cú pháp của ngôn ngữ. Lỗi cú pháp thường được dễ dàng phát hiện và sửa chữa bằng cách kiểm tra mã của bạn.
 • Lỗi logic: Lỗi xảy ra khi mã PHP hoạt động chính xác về mặt cú pháp nhưng không tạo ra kết quả mong muốn. Lỗi logic có thể khó phát hiện và sửa chữa hơn lỗi cú pháp.

Dưới đây là Các Lỗi Trong PHP phổ biến:

 • Lỗi cú pháp:
// Cú pháp sai
$a = 10;
$b = 20;
$c = $a + $b;
Fatal error: syntax error, unexpected ';' in C:\xampp\htdocs\example.php on line 4
 • Lỗi logic:
// Lỗi logic
$a = 10;
$b = 20;
$c = $a + $b;

if ($c > 25) {
 echo "C lớn hơn 25";
} else {
 echo "C nhỏ hơn hoặc bằng 25";
}
C nhỏ hơn hoặc bằng 25
 • Lỗi ngoại lệ:
// Lỗi ngoại lệ
try {
 $a = 10 / 0;
} catch (Exception $e) {
 echo "Có lỗi xảy ra: " . $e->getMessage();
}
Có lỗi xảy ra: Division by zero

Để xử lý Các Lỗi Trong PHP, bạn có thể sử dụng các hàm sau:

 • die(): Dừng ngay lập tức quá trình thực thi chương trình và hiển thị thông báo lỗi.
 • exit(): Dừng ngay lập tức quá trình thực thi chương trình và trả về mã số thoát.
 • error_reporting(): Thiết lập mức độ báo lỗi.
 • set_error_handler(): Cài đặt hàm xử lý lỗi tùy chỉnh.
 • try/catch:** Sử dụng ngoại lệ để xử lý lỗi.

Việc xử lý lỗi là một phần quan trọng của quá trình lập trình PHP. Bằng cách xử lý lỗi một cách hiệu quả, bạn có thể đảm bảo rằng chương trình của bạn chạy trơn tru và không gây ra bất kỳ vấn đề nào cho người dùng.

Dưới đây là một số mẹo để tránh Các Lỗi Trong PHP:

 • Kiểm tra mã của bạn cẩn thận trước khi chạy.
 • Sử dụng các hàm và phương thức đúng cách.
 • Kiểm tra dữ liệu đầu vào.
 • Sử dụng ngoại lệ để xử lý lỗi.

Bằng cách tuân theo các mẹo này, bạn có thể giảm thiểu khả năng xảy ra Các Lỗi Trong PHP của mình.

Kết Luận

Trong PHP, chúng ta có thể gặp phải Các Lỗi Trong PHP sau: Lỗi cú pháp hoặc lỗi phân tích (Syntax Error or Parse Error), Lỗi nghiêm trọng (Fatal Error), Lỗi cảnh báo (Warning Error) và Lỗi thông báo (Notice Error). Việc hiểu về những loại lỗi này là rất quan trọng để có thể tìm ra và khắc phục các lỗi trong mã PHP một cách nhanh chóng và hiệu quả. Khi lập trình, hãy chú ý đến cú pháp và đảm bảo rằng bạn định nghĩa và sử dụng các biến và hàm một cách chính xác.