Biến $ và $$ trong PHP là gì sử dụng như thế nào ?

Trong PHP, biến là một phần quan trọng của ngôn ngữ lập trình. Biến $ và $$ là hai kiểu biến được sử dụng rộng rãi trong PHP. Biến $ là biến thông thường với tên biến được đặt là var để lưu trữ bất kỳ giá trị nào như chuỗi, số nguyên, số thực, vv. Trong khi đó, biến $$ là biến tham chiếu được sử dụng để lưu trữ giá trị của biến $ bên trong nó.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Biến $ và $$ trong PHP Là gì?

Biến $

Biến $ là một biến thông thường được sử dụng trong PHP. Nó được đặt tên theo cú pháp ‘$var’ và có thể lưu trữ bất kỳ giá trị nào như chuỗi, số nguyên, số thực, vv.

Biến $$

Biến $$ được gọi là biến tham chiếu. Nó được đặt tên theo cú pháp ‘$$var’ và được sử dụng để lưu trữ giá trị của biến $ bên trong nó.

Hướng dẫn Biến $ và $$ trong PHP

Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa biến $ và $$, chúng ta hãy xem qua một số ví dụ.

Ví dụ 1

$x = "abc";
$$x = 200;
echo $x;
echo "<br>";
echo $$x;
echo "<br>";
echo $abc;

Kết quả:

abc
200

Trong ví dụ này, chúng ta đã gán giá trị cho biến x là “abc”. Giá trị của biến tham chiếu $$x được gán là 200. Bây giờ chúng ta đã in ra các giá trị $x, $$x và $abc.

Ví dụ 2

$x = "U.P";
$$x = "Lucknow";
echo $x;
echo "<br>";
echo $$x;
echo "<br>";
echo "Welcome to ".$U.P;

Kết quả:

U.P
Lucknow
Welcome to Lucknow

Trong ví dụ này, chúng ta đã gán giá trị cho biến x là “U.P”. Giá trị của biến tham chiếu $$x được gán là “Lucknow”. Bây giờ chúng ta đã in ra các giá trị $x, $$x và một chuỗi.

Ví dụ 3

$name = "Cat";
${$name} = "Dog";
${${$name}} = "Monkey";
echo $name;
echo "<br>";
echo ${$name};
echo "<br>";
echo $Cat;
echo "<br>";
echo ${${$name}};
echo "<br>";
echo $Dog;

Kết quả:

Cat
Dog
Dog
Monkey

Trong ví dụ này, chúng ta đã gán giá trị cho biến name là “Cat”. Giá trị của biến tham chiếu ${$name} được gán là “Dog” và giá trị của biến tham chiếu ${${$name}} được gán là “Monkey”. Bây giờ chúng ta đã in ra các giá trị $name, ${$name}, $Cat, ${${$name}} và $Dog.

Ví dụ sử dụng biến $ và $$ trong PHP

Biến $ trong PHP là một biến bình thường với tên var lưu trữ bất kỳ giá trị nào như chuỗi, số nguyên, float, v.v.

Biến $$ trong PHP là một biến tham chiếu lưu trữ giá trị của biến $ bên trong nó.

Ví dụ:

$name = "John Doe";

// Biến $name
echo $name; // John Doe

// Biến tham chiếu $$name
echo $$name; // John Doe

Trong ví dụ trên, chúng ta đã gán một giá trị cho biến $name là “John Doe”. Giá trị của biến tham chiếu $$name cũng được gán là “John Doe”.

Biến $$ có thể được sử dụng để truy cập giá trị của một biến trong phạm vi cục bộ hoặc toàn cầu. Ví dụ:

function foo() {
  $name = "John Doe";
}

foo();

// Truy cập giá trị của biến $name trong phạm vi cục bộ
echo $$name; // John Doe

// Truy cập giá trị của biến $name trong phạm vi toàn cầu
$name = "Jane Doe";
echo $$name; // Jane Doe

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một hàm foo() và gán một giá trị cho biến $name là “John Doe” trong phạm vi cục bộ. Sau khi hàm foo() được gọi, chúng ta đã cố gắng truy cập giá trị của biến $name trong phạm vi cục bộ bằng cách sử dụng biến $$name. Kết quả là “John Doe”.

Sau đó, chúng ta đã gán một giá trị mới cho biến $name là “Jane Doe” trong phạm vi toàn cầu. Sau đó, chúng ta đã cố gắng truy cập giá trị của biến $name trong phạm vi toàn cầu bằng cách sử dụng biến $$name. Kết quả là “Jane Doe”.

Biến $$ có thể được sử dụng để tạo các biến cục bộ tạm thời. Ví dụ:

function foo() {
  $name = "John Doe";

  // Tạo một biến cục bộ tạm thời
  $temp = $$name;

  // Sử dụng biến cục bộ tạm thời
  echo $temp; // John Doe
}

foo();

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một biến cục bộ tạm thời có tên $temp bằng cách sử dụng biến $$name. Sau đó, chúng ta đã sử dụng biến cục bộ tạm thời để in ra giá trị của biến $name.

Ưu và Nhược điểm Biến $ và $$ trong PHP

Ưu điểm:

  • Biến $ và $$ rất dễ sử dụng và có thể giúp bạn tăng tốc độ phát triển.
  • Chúng có thể được sử dụng để lưu trữ các giá trị khác nhau và hỗ trợ cho các loại dữ liệu khác nhau trong PHP.

Nhược điểm:

  • Sử dụng quá nhiều biến tham chi ểu ($$) có thể làm cho mã nguồn của bạn khó đọc và dễ gây nhầm lẫn.
  • Phạm vi của một biến tham chiếu $$ bị giới hạn trong phạm vi hàm hoặc lớp, nó không thể được sử dụng toàn cục như các biến thông thường.

Lời khuyên Biến $ và $$ trong PHP

Khi sử dụng biến $ và $$ trong PHP, hãy nhớ rằng chúng là công cụ hữu ích để lưu trữ các giá trị khác nhau và hỗ trợ cho các loại dữ liệu khác nhau trong PHP. Tuy nhiên, hãy sử dụng chúng với cẩn thận để tránh gây ra sự nhầm lẫn trong mã nguồn của bạn.

Ngoài ra, hãy luôn chú ý đến phạm vi của biến tham chiếu $$ và sử dụng chúng trong phạm vi hàm hoặc lớp để tránh các vấn đề liên quan đến phạm vi.

Biến $ và biến $$ có gì khác nhau?

Biến $ là biến thông thường với tên biến là var để lưu trữ bất kỳ giá trị nào như chuỗi, số nguyên, số thực, vv. Trong khi đó, biến $$ là biến tham chiếu được sử dụng để lưu trữ giá trị của biến $ bên trong nó.

Tôi có thể sử dụng biến tham chiếu $$ toàn cục không?

Không, phạm vi của một biến tham chiếu $$ bị giới hạn trong phạm vi hàm hoặc lớp, nó không thể được sử dụng toàn cục như các biến thông thường.

Tôi có thể sử dụng biến $$ để đặt tên biến không?

Có, bạn có thể sử dụng biến $$ để đặt tên biến và giá trị của biến.

Biến $$ có thể lưu trữ các giá trị khác nhau như biến thông thường không?

Có, biến $$ có thể lưu trữ bất kỳ giá trị nào giống như biến thông thường.

Tôi có thể sử dụng biến $ và $$ trong các mảng không?

Có, bạn có thể sử dụng biến $ và $$ trong các mảng.